قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 ماده 1) طرفین قرارداد:

1-1- موجر/موجرین

خانم/آقای .................................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه/اقتصادی .................. شماره ثبت .............. صادره از .................... متولد ....................... کد ملی ................................. کد پستی ................................ ساکن ............................................................................................................................................................. شماره تلفن ثابت .............................. همراه ............................ اصالتاً / ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف .................................... به موجب .................................................................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

2-1- مستأجر/مستاجرین

خانم/آقای .................................... فرزند ................. به شماره شناسنامه/اقتصادی .................. شماره ثبت .............. صادره از .................... متولد ....................... کدملی ................................. کد پستی ................................ ساکن ........................................................................................................................................................................................ شماره تلفن ثابت .............................. همراه ............................ اصالتاً / ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز/ از طرف .................................... به موجب .................................................................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

که در این قرارداد به اختصار موجر/ مستأجر نامیده می شوند.

 

ماده 2) موضوع قرارداد:

موضوع عبارت است از انتقال .......... دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع ................. سیستم .............. تیپ ............. مدل ............. رنگ ................... ظرفیت .............. تعداد سیلندر .............. نوع سوخت .............. تعداد محور ................ تعداد چرخ .............. شماره موتور ..................... شماره شاسی ..................... خریداری فروشنده به موجب .................................................. با تمام لوازم منصوبه از قبیل ........................................................................

 

ماده 3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

مال الاجاره مبلغ .............................. ریال وجه رایج کشور معادل ....................... تومان برای کل مدت اجاره است که به ترتیب زیر پرداخت می گردد:

مبلغ ............................ ریال معادل ....................... تومان در زمان انعقاد قرارداد پرداخت گردیده و مابقی اجاره بها را که عبارت است از مبلغ ............................... ریال معادل ...................... تومان، مستأجر متعهد و ملتزم گردیده که ظرف مدت ..................... از قرار ماهیانه مبلغ ............................... ریال معادل .................. تومان طی .............. فقره چک/سفته با مشخصات به شرح ذیل به موجر پرداخت نماید. شرح چک/ سفته:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ماده 4) مدت قرارداد:

مدت اجاره ........................... سال/ ماه / روز شمسی از تاریخ ........................... لغایت ..............................

 

ماده 5) تعهدات طرفین:

1-5- مستأجر مکلف به رعایت کلیه قواعد و الزامات قانونی مربوط به استفاده از اتومبیل به اشخاص ثالث بوده و در صورت تخلف یا تصادف پاسخگویی حقوقی ، مادی و مسئولیت های مدنی آن را بر عهده دارد.

2-5- مستأجر مکلف به استفاده صحیح از مورد اجاره می باشد در صورت سرقت، آتش سوزی، انهدام و حادثه دیگر که منجر به عدم استفاده کامل و یا عیب و نقص فنی و ظاهری آن گردد به عنوان خسارت از محل بیمه نامه تأدیه می شود و چنانچه بیمه خسارت وارده و هزینه های مربوط به آن را به طور کامل تأمین ننماید نسبت به بقیه خسارت طبق نظر کارشناس بیمه موجر مجاز به برداشت از وجوه پرداختی مستأجر(به شرح فوق) به صورت بلاعوض می باشد.

3-5- موجر متعهد است پس از دریافت کلیه وجوه مال الاجاره به شرح فوق و دیگر بدهی های مستأجر در رابطه با قرارداد نسبت به تنظیم سند و انتقال مورد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام مستأجر اقدام کند.

 

ماده 6) فسخ قرارداد:

1-6- در صورت عدم پرداخت اجاره بهای ماهیانه در سررسید تعیین شده در این قرارداد توسط مستأجر، بدون نیاز به هرگونه اقدام دیگر قانونی قرارداد فسخ خواهد شد.

2-6- مستأجر کلیه خیارات متصور قانونی به ویژه خیار غبن هر چند فاحش و همچنین حق اعتراض نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد را از خود سلب: ساقط و قبول نموده موجر بدون مراجعه به مراجع قضایی می ‌تواند رأساً کلیه مواد و بندهای قرارداد را انجام دهد در صورتی که موجر برای وصول مطالبات و الزام مستأجر به ایفای تعهدات از طریق مراجع قضایی متحمل هرگونه هزینه ای بشود، مستأجر متعهد و موظف به جبران آن می باشد.

 

ماده 7) وثایق و تضامین:

موجر / مستأجر موظف می باشد که جهت تضمین اجرای تعهدات خود مبلغ: ................................ ریال معادل: .................... تومان سفته را امضاء و تحویل طرف مقابل خود نماید که در صورت انجام تعهدات، تضمینات می بایستی به متعهد عودت گردند و در غیر این صورت به عنوان خسارت قراردادی به نفع متعهدله ضبط می گردند.

 

ماده 8) شرایط قرارداد[1]:

1-8- مستأجر تا پایان آخرین مبالغ اجاره بها و تسویه حساب کامل بر اساس مواد قرارداد حق انتقال مورد اجاره را کلاً/ جزئاً به غیر دارد/ ندارد.

2-8- کلیه هزینه های عوارض، مالیات، حق الثبت و حق التحریر، تمبر، بیمه نامه و تخلفات ناشی از رانندگی و سایر هزینه ها که در طول مدت اجاره حاصل آید کلاً به عهده مستأجر خواهد بود.

 

ماده 9) نحوه جبران خسارات:

در صورت فسخ قرارداد خودرو نزد مستأجر به عنوان امانت محسوب می گردد و مستأجر موظف است سریعاً نسبت به عودت مورد امانت به موجر اقدام نماید در غیر این صورت می بایست روزانه مبلغ ........................ ریال معادل ..................... تومان به عنوان تأخیر در تحویل مورد امانت از تاریخ عدم وصول هر یک از مبالغ مال الاجاره ماهیانه به موجر پرداخت نماید در صورت تحقق مفاد این بند موجر حق دارد برای عدم تحویل اتومبیل مورد امانت به عنوان خیانت درامانت از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به استرداد خودرو و دریافت مبالغ مندرج در این بند اقدام نماید.

 

ماده 10) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم: ........................ به نشانی ....................................................................... به عنوان داور مرضی الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می پردازد.

تبصره 1: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف به وجود آمده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم ................................ به نشانی .............................................................................................................................. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می گردد.

تبصره 2: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض است.

 

ماده 11) اقامتگاه طرفین:

نشانی مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه قانونی طرفین تلقی می گردد و در صورت تغییر نشانی طرفین متعهد هستند مراتب را به نحو مقتضی حداکثر ظرف ....................... روز به اطلاع یکدیگر برسانند، در غیر این صورت ارسال کلیه مراسلات، آگهی ها و اخطار های قانونی به آدرس سابق معتبر خواهد بود.

 

ماده 12) نُسَخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در تاریخ ...../ ...../ .....13 به تعداد ...... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

این سند با حضور:

-   ....................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ............ به نشانی ...............

................................................................................................................................................................

-  .................................... فرزند .................... به شماره شناسنامه .............. به نشانی ..............

................................................................................................................................................................

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم، امضاء و مبادله شد.

 

              امضاء موجر                                                                   امضاء مستأجر                                          

 

              امضاء شاهد                                                                   امضاء شاهد                         

 [1]- توجه شود که می توان به شروط اشاره شده در این نمونه قرارداد و سایر قراردادهای مشابه در این سایت شروطی دیگر اضافه و یا برحسب توافق تعدادی از آنان را حذف نمود.