قرارداد اجاره مسکونی

 ماده 1) طرفین قرارداد:

الف) موجر

شخص حقیقی:

خانم/آقای: ..................... فرزند: ............. به شماره شناسنامه: ........ کد ملی: ........................... صادره از: ........ ساکن: .............................................................................................................................................................................

شماره تلفن ثابت: ....................... همراه: ........................

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ..................................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت: .......................................... به آدرس: ........................................................................................................................................ شماره تلفن: ................................

ب) مستأجر

شخص حقیقی:

خانم/آقای: ..................... فرزند: ............. به شماره شناسنامه: ........ کد ملی: .......................... صادره از: .............. ساکن: ........................................................................................................................................................................................

شماره تلفن ثابت: ....................... همراه: ........................

شخص حقوقی:

شرکت/مؤسسه/کانون/انجمن: ........................................... با مدیریت: ....................................... به شماره ثبت: .............................. به آدرس: .................................................................................................................................................... شماره تلفن: ........................................

که در متن قرارداد طرفین، به اختصار موجر/مستأجر نامیده می­‌شوند.

 

ماده 2) موضوع قرارداد:

اجاره تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان/یک باب ساختمان واقع در شهر: .......................... خیابان: .................... کوچه: .......................... شماره پلاک: .............. در طبقه: ............. به مساحت: ................. مترمربع به شماره پلاک ثبتی اصلی: ................... ثبتی فرعی: ...................... منطقه ثبتی: ........................

تجهیزات و منضمات آن به قرار زیر است:

1-2- وسایل گرمایش و سرمایش: شوفاژ: ....... کولر: ....... فن کوئل: ...... تهویه مطبوع مرکزی: ...... پکیج حرارتی و برودتی: ..... بخاری: ..... شومینه: ..... سایر: .........

2-2- برق: ..... آب: ..... گاز: ..... تلفن به شماره: ...........................

3-2- استخر: ..... جکوزی: ..... سونا: .....

4-2- لوستر: ..... وسایل چوبی غیر منصوب (مثل میز، صندلی و گنجه) با ذکر تعداد نوشته شود: ......

5-2- پارکینگ: ..... انباری: .....

6-2- سایر موارد: ....................

 

ماده 3) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن:

1-3- برای تمام مدت اجاره مبلغ: ............................. ریال وجه رایج کشور معادل: ......................... تومان به قرار ماهانه مبلغ: ...................... ریال معادل: .................. تومان مقرر گردید.

2-3- مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره ماهانه مزبور را در اول هر ماه نقداً در قبال دریافت رسید به موجر تأدیه نماید و عدم پرداخت هر قسط از مال‌الاجاره بعضاً یا تماماً ظرف: ........... روز از تاریخ سررسید موجب خیار فسخ از طرف موجر خواهد بود.

 

ماده 4) مدت قرارداد:

................ سال/ماه شمسی/روز که آغاز آن از تاریخ ..... / ...../ .....13 می‌باشد.

 

ماده 5) تعهدات طرفین قرارداد:

1-5- حفظ و نگهداری مورد اجاره و تجهیزات آن بر عهده مستأجر است و باید در انقضای مدت، مورد اجاره و تجهیزات آن را صحیح و سالم تحویل دهد.

2-5- تعمیرات جزئی مورد اجاره بر عهده مستأجر و تعمیرات کلی با موجر است.

3-5- مستأجر متعهد به پرداخت هزینه آب، برق، گاز و تلفن در تمام مدت مدت اجاره می‌باشد.

 

ماده 6) فسخ قرارداد:

1-6- تأخیر در پرداخت اجاره برای موجر حق فسخ اجاره را نسبت به باقیمانده مدت ایجاد می‌کند و در این حالت اقساط باقیمانده اجاره‌بها حال می‌شود و یکجا قابل مطالبه خواهد بود.

2-6- تخلف مستأجر از هر یک از شروط و ضوابط این اجاره نامه برای موجر حق فسخ و تخلیه را ایجاد خواهد کرد.

 

ماده 7) وثایق و تضامین:

1-7- یک برگ سفته به مبلغ: ............... ریال معادل: .................. تومان ممضی به امضای مستأجر، بدون تاریخ در اختیار موجر قرار داده شد و بین طرفین مقرر گشت در صورت عدم تخلیه ملک یا در صورت عدم پرداخت هزینه‌های آب، برق، تلفن، گاز و شارژ از طرف مستأجر، موجر می‌تواند سفته مذکور را مورخ نموده و نسبت به وصول کل مبلغ یا قسمتی از آن – به تشخیص خود – اقدام کند.

2-7- یک فقره چک به تاریخ: ...../ ..... / .....13 / بدون تاریخ به مبلغ: .............. ریال معادل: .............. تومان از حساب جاری شماره: .................... بانک: ...................... شعبه: .................. از طرف مستأجر در اختیار موجر قرار داده شد. در صورتی که مستأجر هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و شارژ را نپردازد موجر می‌تواند این وجوه را پرداخت و از محل چک مستأجر طلب خود را وصول کند. چک مورخ: ..... / ..... / .....13 در صورتی که تا تاریخ: ..... / ..... / ..... 13 مورد استفاده قرار نگرفته باشد، در تاریخ أخیر با چک دیگری با تاریخ روز تعویض خواهد شد (منظور این است که از تاریخ صدور و تنظیم چک بیش از شش ماه نگذرد چرا که این امر باعث انتفاء جنبه کیفری چک خواهد شد). در خصوص چک بدون تاریخ، موجر در مورخ کردن آن به میل خود مختار و مجاز است.

 

ماده 8) شرایط قرارداد:

1-8- اسقاط کافّه خیارات منجمله غبن (ولو به درجه أعلی) از طرفین به عمل آمد.

2-8- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد/دارد.

3-8- مبلغ: ........................... ریال معادل: ........................... تومان از طرف مستأجر به عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت و بین طرفین مقرر شد که زمان باز پرداخت آن مقارن با انقضای مدت اجاره باشد. در عین حال بین طرفین شرط شد که مستأجر حق مطالبه این مبلغ را نداشته باشد، مگر اینکه محل را تخلیه و کلید آن را برای تحویل به موجر آماده کرده باشد.

4-8- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (شارژ – هزینه های مشترک) بر عهده مستأجر/موجر است. در صورت تغییر مبلغ از طرف هیئت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید ملاک پرداخت خواهد بود.

5-8- چنانچه مستأجر بابت هزینه آب، برق، گاز، تلفن و هزینه نگهداری (شارژ) بدهکار باشد، بدهی او از مبلغ قرض‌الحسنه کسر خواهد شد.

6-8- مورد اجاره برای سکونت ......... نفر اجاره داده شده است.

 

ماده 9) نحوه جبران خسارات:

1-9- بین طرفین مقرر شد که چنانچه مستأجر محل را در انقضای مدت تخلیه و تحویل ننماید، بابت هر روز تأخیر: ............... ریال معادل: ............... تومان به موجر بپردازد. این اقلام نیز از وجه موضوع بند 1 ماده 7 کسر خواهد شد.

2-9- وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحویل عین مستأجره، روزانه: ............... ریال معادل: ..................... تومان خواهد بود و چنانچه بدهی مستأجر از مبلغ سفته مذکور در بند ..... ماده .... بیشتر شود، مازاد از طرق قانونی قابل وصول خواهد بود.

 

ماده 10) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف بین طرفین آقا/خانم: ........................ به نشانی: ........................................................................... به عنوان داور مرضی‌الطرفین به حل و فصل اختلافات طرفین می‌پردازد.

تبصره 1: چنانچه داور مذکور نخواهد یا نتواند در خصوص اختلاف بوجود امده داوری و حکمیت نماید، آقا/خانم: ................................ به نشانی: .............................................................................................................................. به عنوان جانشین وی به عنوان داور تعیین می‌گردد.

تبصره 2: داور مذکور با توجه به درخواست کتبی هر یک از طرفین، مجاز به رسیدگی و صدور رأی خواهد بود و رأی ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض است.

 

ماده 11) نُسَخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره در تاریخ ...../ ...../ .....13 به تعداد ...... نسخه با اعتبار واحد تنظیم و تمام مفاد و مندرجات آن مورد قبول طرفین واقع گردید.

این سند با حضور:

- ....................................... فرزند: .................. به شماره شناسنامه: ............ به نشانی: ...............

................................................................................................................................................................

- .................................... فرزند: .................... به شماره شناسنامه: .............. به نشانی: ..............

................................................................................................................................................................

افراد معتمد موجر و مستأجر به عنوان شاهد تنظیم، امضاء و مبادله شد.

 

امضاء موجر                                   امضاء مستأجر

امضاء شاهد اول                              امضاء شاهد دوم

 

        مهر و امضای مدیر بنگاه معاملات ملکی