ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
181
نتایج یافت شده
/ رویه قضایی
پرونده مطالبه طلب

شرح :

اگر در اثر قراردادی یکی از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر ملزم به پرداخت وجهی باشد، اما از انجام آن امتناع کند، طرف متضرر می تواند با مطالعه نمونه پرونده مذکور وآگاهی از روند رسیدگی طلب خود را مطالبه کند. 

پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن از دادگاه، صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده را تقاضا نماید.

پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

شرح :

در صورتی که پس از احراز مالکیت شخصی بر ملکی نیاز به اصلاح سند باشد، خواهان می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الذکر وکسب آگاهی از روند ونحوه رسیدگی نسبت به این امر اقدام کند.