ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
1406
نتایج یافت شده
اسناد حقوقی بانک دادخواست و شکوائیه(695 مورد) بانک قراردادها(237 مورد) رویه قضایی(512 مورد)
دادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

شرح :

در صورتی که پس از وقوع عقد نکاح معلوم شود که یکی از طرفین، اظهاراتی  خلاف واقع گفته که منجر به قبولی طرف دیگر شده است، شخص مزبور می تواند فسخ  نکاح را به دلیل تخلف از شرط صفت، از دادگاه تقاضا نماید.

دادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

شرح :

در صورتی که زوجه بدون عذر موجه منزل مشترک را ترک کند، زوج می تواند الزام به تمکین را از دادگاه تقاضا نماید. همچنین در صورتی که اشتغال زوجه منافی با مصالح خانواده یا موجب عدم تمکین او شود، زوج می تواند ضمن دادخواست منع اشتغال زوجه را نیز درخواست کند.