ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت
دادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوج)

شرح :

در صورتی که زوجه بعد از ثبوت واقعه نکاح، به دلایل مختلف واقعه زوجیت را انکار نماید زوج با ارائه دادخواست مذکور و  مستندات خود می تواند رابطه مذکور را اثبات نماید.