پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران
نام قاضی: صیدی ـ موسوی
موضوع: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک
نوع دعوا: مالی
نتیجه پرونده: صدور حکم به محکومیت خوانده
شماره پرونده:
شماره دادنامه: 9109970221701460

ماده 358 و 919 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10

در خصوص دعوی خواهان ش. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ع.ذ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک به شماره‌های ... ـ 83/7/30 به مبلغ 245/000/000 ریال و ... ـ 83/11/18 به مبلغ 490/000/000 ریال و ... ـ 83/8/10 به مبلغ 245/000/000 ریال و ... ـ 83/8/20 به مبلغ 233/580/000 ریال همگی عهده بانک صادرات با انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل. دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون خوانده به تجویز تبصره‌ الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 1377/9/21 مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها در حق خواهان می‌باشد و مطالبه وجه چک‌ها از طریق اجرای ثبت شمیران رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مزبور نمی‌باشد و با توجه به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 919 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره‌الحاقی مرقوم، نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ چک‌ها تا زمان وصول آنها و مبلغ 179/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/638/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال و الصاق تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی می‌باشد.

 رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی

رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ذ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 315 مورخ 1390/5/16 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت وجه 4 فقره چک و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک‌ها در حق دارنده می‌باشد و مطالبه وجه چک‌ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مزبور نمی‌باشد.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32