شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32