دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

در صورتی که خواهان، توان پرداخت هزینه های دادرسی را نداشته باشد، می تواند ضمن دادخواست اصلی خود، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی خود را در دادگاه مطرح نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32