2: دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

در صورتی که شخصی ملکی را بدون اجازه مالک تصرف نموده و قصد احداث بنا در آن داشته باشد، مالک می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علاوه بر درخواست خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف، صدور دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.

18 شهریور 1396
مهرعلی محمدی

دادخواست خلع ید وقلع وقم بنا در اراضی کشاورزی پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32