دادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

در صورتی که موجر قصد تخریب و نوسازی عین مستاجره را داشته و پروانه ساخت آن را نیز اخذ کرده باشد، اما مستأجر حاضر به تخلیه ملک نشود، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق تخلیه آن را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32