دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

در صورتی که شخصی به موجب مدارک و مستنداتی از دیگری طلبکار بوده و مبلغ طلب تا بیست میلیون تومان باشد، برای مطالبه وجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق در شورای حل اختلاف علیه وی اقامه دعوا کند.

5 اسفند 1396
رضا قطب الدینی

مونه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته با عرض سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به موجب مدارک و مستندات ضمیمه دادخواست مبلغ … را از خوانده طلبکار می باشم که ایشان تعهد نمودند در تاریخ … بدهی خود را پرداخت نمایند. با گذشت این زمان بنده مهلت پرداخت را تمدید نمودم و با وجود مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه به شماره … مورخ … برای خوانده، هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. لذا در جهت حفظ حقوق خود در ابتدا صدور قرار تامین خواسته و اجرای فوری آن به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا می شود و رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی به استناد مواد ۱۲۸۴، ۱۲۸۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق اینجانب مورد استدعاست. دادراه دادخواست مطالبه وجه دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته مطالبه وجه نمونه دادخواست مطالبه وجه پاسخ

8 اسفند 1396
داتیکان

سلام جناب قطب الدینی در خدمت شما هستیم اگر سوال یا درخواستی دارید پاسخ

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32