1: درخواست صدور اجرائیه

در صورتی که شخصی پس از صدور رای و قطعیت آن خواهان صدور اجرائیه آن است، می‌تواند از نمونه درخواست مذکور استفاده نماید.

ریاست محترم شعبه ................ دادگاه عمومی شهرستان ....................

با سلام و تحیت

 احتراماً عطف به پرونده کلاسه ......................... مسبوق به رسیدگی در آن شعبه محترم به استحضار می رساند که اینجانب ......................... فرزند ......................... خواهان پرونده کلاسه ......................... که از طریق ......................... همان دادگاه منجر به صدور دادنامه شماره  ........................ گردیده و ضمن تقدیم گواهی قطعیت حکم که مؤید عدم تجدید نظر خواهی محکوم علیه در موعد مقرر است، تقاضا دارد مقرر فرمایید در اجرای مفاد قانون اجرای احکام مدنی دفتر محترم اجرائیه صادر فرموده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردد، خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول فرمائید.

با کمال احترام

امضاء..........................تاریخ

25 مرداد 1396 , 10:41
بیت اله جعفری

درخواست تامین خواسته پاسخ

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32