دادخواست ابطال تقسیم نامه

در صورتی که معلوم شود در تقسیم حصه ملک مشاعی اشتباهی حادث شده است، هر یک از مالکان می‌توانند با استفاده از نمونه دادخواست فوق، اعلام بطلان تقسیم نامه مذکور را از دادگاه تقاضا نمایند.

ثبت نظر :

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32