دادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

در صورتی که شخصی نسبت به تصمیم صادره از سوی شهرداری اعتراضی داشته باشد، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت اقدام برای رفع اثر از تصمیم مذکور در دیوان عدالت اداری استفاده نماید.

به موجب ماده ده قانون دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت‌های این نهاد رسیدگی به اعتراضات و شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و ... می‌باشد. در صورتی که این اقدامات یا تصمیمات مورد شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده حکم بر لغو اثر از آن تصمیم و اقدام و یا الزام طرف مورد شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید.

می‌توانید فایل word یک نمونه دادخواست رفع اثر از تصمیم شهرداری در دیوان عدالت اداری را از این قسمت دانلود کنید.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32