مجلات حقوقی
جدیدترین اخبار مجلات حقوقی
22 آذر 1395 , 11:54

انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»

تازه‌های نشر حقوقی

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد:

شماره یازدهم نشریه سپهر عدالت منتشر شد

دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد  

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

شماره 8 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی منتشر شد

شماره دهم دو فصلنامه علمي - ترويجي مطالعات حقوق بشر اسلامی

از سوی سازمان بسیج حقوقدانان انتشار یافت

دوهفته نامه سپهر عدالت منتشر شد

شماره 239 دوره زمستان 95 نشریه حقوقی اجتماعی فرهنگی سپهر عدالت منتشر شد

مجله حقوقی بین المللی

دو فصلنامه مجله حقوقی بین المللی شماره 55 نسخه پاییز و زمستان منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا منتشر شد

شماره 335 فصلنامه کانون وکلا زمستان 1395 منتشر شد

شماره پنجم نشریه « سپهر عدالت »

 دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد.

نسخه پاییز (95) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

شماره پاییز فصلنامه حقوق کیفری بر روی سایت قرار گرفت:

چاپ شماره جدید دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده »

دو فصلنامه « فقه و حقوق خانواده » به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق، منتشر شد: 

مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره 7 مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه « کانون وکلا » منتشر شد.

شماره جدید فصلنامه « کانون وکلا » منتشر شد. 

دو هفته نامه سپهر عدالت منتشر شد.

شماره 236 نشریه حقوقی اجتماعی فرهنگی سپهر عدالت منتشر و روانه بازار شد.

انتشار «ماهنامه دادرسي»

صد و هجدهمین شماره ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي  دادرسی  منتشر شد:

فصلنامه انديشمندان حقوق منتشر شد

نهمین شماره فصلنامه علمی تخصصی انديشمندان حقوق در تابستان 95 منتشر شد

فصل نامه حقوق کیفری منتشر شد

شماره تابستان فصلنامه حقوق کیفری دوره چهارم  از سوی دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شد.  

نشریه "دانش حقوق مدنی" منتشر شد

اولین شماره از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی "دانش حقوق مدنی" از سوی دانشگاه پیام نور منتشر شد

دوماهنامه تخصصی عدالت نامه منتشر شد

ششمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه متعلق به سازمان بسیج حقوقدانان در شهریور ماه ۱۳۹۵ منتشر شد

انتشار فصلنامه نقد کتاب «فقه و حقوق»

مؤسسه خانه کتاب سومین شماره از اولین دوره فصلنامه «نقد کتاب فقه و حقوق»را در تابستان 95 منتشر کرد

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی، منتشر شد

پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شد

اولین شماره پژوهشنامه حقوق کیفری در سال 95 توسط گروه حقوق دانشگاه گیلان با همکاری انجمن ایرانی حقوق جزا به چاپ رسید

فصلنامه حقوق پزشکی منتشر شد

سی و هفتمین شماره فصلنامه حقوق پزشکی توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در تابستان 95 به چاپ رسید

انتشار مجله مطالعات حقوقی

اولین شماره مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی در بهار 95 به چاپ رسید

انتشار دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

اولین شماره دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) در بهار و تابستان 95 به چاپ رسید

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شد

پنجاهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق عمومی توسط دانشگاه علامه طباطبایی در فصل بهار منتشر شد

مجله حقوقی دادگستری منتشر شد

نود و سومین شماره مجله حقوقی دادگستری در بهار 95 به چاپ رسید

نشریه همراه منتشر شد

شماره 173 و 174 نشریه همراه، نشریه داخلی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ویژه فروردین و اردیبهشت 95 منتشر شد

«مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد

شماره ۵۴ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «مجله حقوقی بین المللی» در بهار و تابستان 1395 منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

جدیدترین شماره دوماهنامه حقوقی قضایی "عدالت نامه" منتشر شد

پنجمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه به همت سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد

فصلنامه انديشمندان حقوق منتشر شد

هشتمین شماره فصلنامه علمی تخصصی انديشمندان حقوق در بهار 95 منتشر شد

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي منتشر شد

چهاردهمین شماره دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي ویژه بهار و تابستان 95 منتشر شد

مجله «پژوهشهاي حقوقي» منتشر شد

بیست و نهمین شماره مجله پژوهش های حقوقی در پانزدهمین سال انتشار خود به چاپ رسید

«فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي» منتشر شد

چهاردهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي توسط دانشگاه علامه طبابایی به چاپ رسید

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شد

دانشگاه سمنان دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي را منتشر کرد.  

فصلنامه حقوق ملل منتشر شد

بیست و یکمین شماره فصلنامه حقوق ملل بهار 1395 منتشر شد

انتشار فصنامه مطالعات حقوق عمومی

اولین شماره از فصنامه مطالعات حقوق عمومی در سال جدید به چاپ رسید

انتشار فصلنامه حقوق پزشکی

سی و ششمین شماره نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، وابسته ‌به انجمن علمی حقوق پزشکی ایران به چاپ رسید

ماهنامه دادرسی

صد و پانزدهمین شماره ماهنامه دادرسی، نشریه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

فصنامه مطالعات حقوق عمومی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

سال هفتم، شماره 13، زمستان 1394

مطالعات حقوق تطبيقي

سال ششم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394

فقه و حقوق اسلامی

سال يازدهم، شماره 4 (پياپي 41)، پاييز  1394 

فقه و حقوق

سال دوازدهم، شماره 44، بهار 1394

دیدگاه های حقوق قضایی

دوره ۲۰، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۴

دانش حقوق مدنی

بهار و تابستان 1394 - شماره 7

پژوهش های حقوق تطبیقی

تابستان 1394، دوره 19، شماره 2

پژوهشنامه حقوق کیفری

بهار و تابستان 1394 - سال ششم - شماره 1

پژوهش حقوق کیفری

سال سوم، شماره 11، تابستان 1394

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

سال هفدهم، شماره 48، پاييز 1394

فصلنامه حقوق خصوصی

سال چهارم، شماره 12، پاييز 1394

آموزه های حقوق کیفری

شماره 9، بهار و تابستان 1394