مجلات حقوقی
جدیدترین اخبار مجلات حقوقی
22 آذر 1395 , 11:54

انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»

تازه‌های نشر حقوقی

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد:

فصلنامه حقوق پزشکی منتشر شد

سی و هفتمین شماره فصلنامه حقوق پزشکی توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در تابستان 95 به چاپ رسید

انتشار مجله مطالعات حقوقی

اولین شماره مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی در بهار 95 به چاپ رسید

انتشار دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری)

اولین شماره دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) در بهار و تابستان 95 به چاپ رسید

فصلنامه پژوهش حقوق عمومی منتشر شد

پنجاهمین شماره فصلنامه پژوهش حقوق عمومی توسط دانشگاه علامه طباطبایی در فصل بهار منتشر شد

مجله حقوقی دادگستری منتشر شد

نود و سومین شماره مجله حقوقی دادگستری در بهار 95 به چاپ رسید

نشریه همراه منتشر شد

شماره 173 و 174 نشریه همراه، نشریه داخلی سازمان قضایی نیروهای مسلح، ویژه فروردین و اردیبهشت 95 منتشر شد

«مجله حقوقی بین المللی» منتشر شد

شماره ۵۴ دوفصلنامه علمی – پژوهشی «مجله حقوقی بین المللی» در بهار و تابستان 1395 منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی منتشر شد

صد و شانزدهمین شماره نشریه دادرسی، ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد

جدیدترین شماره دوماهنامه حقوقی قضایی "عدالت نامه" منتشر شد

پنجمین شماره از دو ماهنامه حقوقی قضایی عدالت نامه به همت سازمان بسیج حقوق دانان منتشر شد

فصلنامه انديشمندان حقوق منتشر شد

هشتمین شماره فصلنامه علمی تخصصی انديشمندان حقوق در بهار 95 منتشر شد