مجلات حقوقی
جدیدترین اخبار مجلات حقوقی
22 آذر 1395 , 11:54

انتشار شماره جدید فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی»

تازه‌های نشر حقوقی

دوره ۴۶، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شد:

آموزه های حقوق کیفری

شماره 9، بهار و تابستان 1394