رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

28 فروردین 1395
پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه ای به ریاست محترم قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری شد

نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر پیشنهاد حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24/03/94 قانون آیین دادرسی کیفری

 

حضرت آیت اله آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام

احتراماً

در اجرای تصمیم متخذه در نشست مشترک، بدینوسیله پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز برای حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24/03/94 قانون آئین دادرسی کیفری جهت مزید استحضار و صدور اوامر مقتضی به شرح ذیل اعلام می گردد:

«ضرورت حذف تبصره ماده 48 اصلاحی 24/03/94 قانون آیین دادرسی کیفری»

یکی از خصوصیات برجسته و مثبت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، توجه ویژه و کم سابقه آن به حقوق دفاعی طرفین دعوی به ویژه متهم است. از میان این حقوق دفاعی، باید از حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری نام برد مواد مختلف قانون مزبور، با تأسی از اصل 35 قانون اساسی و به موازات بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و همچنین هماهنگ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 و همینطور اسناد حقوق بشری، از حق مزبور سخن می گوید.

آنچه که تعجب جامعه حقوقی کشور را به طور عام، و خانواده وکلای دادگستری را به طور خاص، برانگیخت و گام های مثبت مقنن در راستای همگامی با اسناد حقوق بشری تحت الشعاع قرار داد، وضع تبصره ماده 48 اصلاحی 24/03/94 در مقام جایگزینی تبصره سابق ماده 48 مزبور بود. توضیح اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدواً در تبصره ماده 48 مقرر می داشت:«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای الف، ب و پ ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما بعداً مقنن ظاهراً در مقام اصلاح تبصره مزبور، تبصره فعلی را که از لحاظ قلمرو و مفهوم، باتبصره پیشین متفاوت است، به شرح زیر تصویب نمود: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد».

به نظر می رسد بنا به جهات و دلایل زیر، تبصره اصلاحی فوق، هماهنگ با رویکرد استاندارد و صحیح مقنن، و منطبق با سایر مواد قانونی مربوطه نبوده و به لحاظ عدم ضرورت و احیاناً سوء استفاده تبلیغی توسط مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین المللی، شایسته نسخ صریح قانونی است:

1-    تبصره مزبور علی الاطلاق در مورد دو دسته از جرایم، برای طرفین دعوی در فرایند انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، قائل به محدودیت شده و مقرر داشته که در مرحله مزبور طرفین باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب نمایند:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی: اولاً این جرایم که از مدتها پیش از جمله در مواد 498 به بعد قانون تعزیرات مصوب 1375 احصاء شده بود کم و بیش اتفاق می افتاده بدون اینکه حضور یا مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مربوط به این جرایم، مشکل ساز باشد تا محدودیت فعلی را موجه سازد. اگر گفته شود که با توجه به تحولات تقنینی فعلی، بر خلاف گذشته در مرحله تحقیقات مقدماتی، از محدودیتهای دفاعی طرفین تا حد زیادی کاسته شده و این امر احیاناً می تواند موجبات اطلاع یابی طرفین از اسرار امنیتی کشور، یا کارشکنی در تأمین امنیت کشور و منافع ملی را فراهم سازد، در پاسخ باید گفت حسب مورد به موجب ماده 100 ق.آ.د.ک و تبصره 2 آن و ماده 191 قانون مزبور، می توان از دسترسی یا مطالعه پرونده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد. ثانیاً آن دسته از جرایم علیه امنیت که اصولاً اقتضای محدودیت در فرایند رسیدگی آن ها وجود دارد، غالباً بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و عمدتاً مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب و یا حسب مورد سازمان قضایی نیروهای مسلح است و طبق ماده 625 ق.آ.د.ک مصوب 08/07/93 در مورد آن ها تعیین تکلیف شده است. ثالثاً جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اصولاً فاقد شاکی خصوصی هستند لذا بحث انتخاب وکیل توسط آنان موضوعاً منتفی است.

ب- جرایم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک است: علاوه بر اینکه جرم سازمان یافته، فاقد مفهوم روشنی قانونی است، در بخشی از جرایمی که مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک است به موجب تبصره 2 ماده 190 قانون مزبور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حق برخورداری از وکیل تسخیری دارد و سازمان یافته بودن جرم به هر معنایی که تعبیر شود نمی تواند مانع مشروع و معقولی در برخورداری متهم از این حق باشد. تکلیف قانونی دایر بر تعیین وکیل تسخیری، مؤید اهمیت و ضرورت دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است. ضمن اینکه اهمیت جرایم مشمول ماده 302 (جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) تا حدی است که در مرحله رسیدگی در دادگاه، حضور وکیل متهم ضروری است و دادگاه بدون وکیل متهم تشکیل نمی شود. (مواد 300 و 348 و 384 ق.آ.د.ک)

2-    تبصره سابق ماده 48 فوق، ناظر به مرحله «تحت نظر قرار گرفتن متهم» در جرایم خاص، آن هم «تأخیر» در برخورداری وی از معاضدت وکیل بوده و با توجه به تفاوت موضوع، تبصره فعلی را نمی توان جاگزین تبصره سابق دانست و نتیجتاً در حال حاضر، وضعیت برخورداری متهم تحت نظر در خصوص برخورداری از معاضدت وکیل در جرایم موضوع تبصره سابق، مشخص نیست.

3-    اعلام اسامی وکلای موضوع تبصره ماده 48 از سوی رئیس قوه قضائیه، از یک طرف، با وظایف یا حتی جایگاه عالی آن مقام انطباق یا ارتباط ندارد، از طرف دیگر، با شأن وکلایی که پس از طی مراحل قانونی و گزینش های علمی و اخلاقی (ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376) و ادای سوگند و تحت نظارت نهادهای ناظر و قوانین نظارتی  به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، و بعضاً دارای سابقه قضایی هستند، همسو نیست و احیاناً موجب تبعیض و تداعی نگاه بدبینانه مسئولین به این قشر تحصیلکرده و خدوم می گردد. مشخص نبودن معیارهای قانونی در گزینش و انتخاب وکلا، موجب ابهام و سلیقه ای شدن امر، و مزید بر علت خواهد بود. قابل توجه اینکه حتی تبصره مزبور اصل را بر عدم صلاحیت وکلا گذاشته، و وکلای صالح، باید از سوی رئیس قوه قضائیه (و نه کانون وکلای دادگستری) انتخاب و اعلام شوند.

4-    قلمرو شمول تبصره ماده 48 صرفاً مرحله تحقیقات مقدماتی است و به مرحله رسیدگی در دادگاه تسری ندارد و با فرض محال فساد پذیر بودن دخالت وکیل غیر منتخب، این بیم در مرحله رسیدگی جرایم مذکور در تبصره فوق، و حتی تحقیقات مقدماتی سایر جرایم منتفی نیست.

پیشنهاد : با توجه به مطالب فوق، پیشنهادمیشودتبصره ماده 48 ق.آ.د.ک اصلاحی سال 1394 حذف شود.

 

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

              دکتر علی نجفی توانا

  • منبع : http://icbar.ir/
  • بازدید : 904
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط

زمان برگزاری مصاحبه‌های علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا اعلام شد

19 بهمن 1394
زمان برگزاری مصاحبه‌های علمی جذب اختصاصی تصدی منصب قضا اعلام شد

مهلت ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا تمدید شد

19 بهمن 1394
مهلت ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضا تمدید شد

پیش نویس اولیه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی پس از چهل سال تهیه شد

20 بهمن 1394
پیش نویس اولیه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی پس از چهل سال تهیه شد

قانون شوراهای حل و اختلاف از امروز لازم الاجرا شد

24 بهمن 1394
قانون شوراهای حل و اختلاف از امروز لازم الاجرا شد

تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین و جذب نیرو در قوه قضائیه در صورت تامین اعتبار

25 بهمن 1394
تبدیل وضعیت نیروهای مشاغل کارگری به قرارداد کار معین و جذب نیرو در قوه قضائیه در صورت تامین اعتبار

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - شماره 403 تا 408

27 بهمن 1394
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - شماره 403 تا 408

قوه قضائیه تا جایی که استقلال کانون وکلا حفظ شود حق نظارت دارد/ دولت ها حق بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارند

1 اسفند 1394
قوه قضائیه تا جایی که استقلال کانون وکلا حفظ شود حق نظارت دارد/ دولت ها حق بایگانی کردن لوایح قضایی را ندارند

نتايج انتخابات هيات مديره کانون وکلاى دادگسترى مرکز

15 اسفند 1394
نتايج انتخابات هيات مديره کانون وکلاى دادگسترى مرکز

درخواست نامگذاری هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا

22 اسفند 1394
درخواست نامگذاری هفتم اسفند به عنوان روز استقلال کانون وکلا

کانون سردفتران خواستار مطالعه پرونده بابک زنجانی شد

22 اسفند 1394
کانون سردفتران خواستار مطالعه پرونده بابک زنجانی شد

استان‌های محروم در سال 95 با کمبود نیرو در دستگاه قضا مواجه نخواهند شد

24 اسفند 1394
استان‌های محروم در سال 95 با کمبود نیرو در دستگاه قضا مواجه نخواهند شد

خدمت جهادی به مردم هدف اصلی دستگاه قضایی برای سال آتی

25 اسفند 1394
خدمت جهادی به مردم هدف اصلی دستگاه قضایی برای سال آتی