دیدگاه های حقوق قضایی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

19 اسفند 1394 , 12:00

دیدگاه های حقوق قضایی

دوره ۲۰، شماره ۶۹، بهار ۱۳۹۴

مشخصات:

دیدگاه های حقوق قضایی

ناشر:  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

قطع: کتابی

دوره انتشار:  فصلنامه 

وابسته به:  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مدیر مسئول: دکتر علی قاسمی  

سر دبیر: د کتر سید مرتضی قاسم زاده  

 تلفن: 66762571- 021 

ایمیل: legalviews.mag@gmail.com


دوره 20، شماره 69، بهار 1394 

 فهرست:

- تبدّل ضمان مثل به قیمت

سید عبدالمطّلب احمد زاده، بزاز قاسم رحمان    ص 11-30

- مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی

خلیل احمدی     ص 31-66

- چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها

مهدی زاهدی عمید محمدی       ص 67-96

- پویایی مفهوم «سرمایه گذاری» در پرتو متدولوژی های احراز صلاحیت ایکسید   

سیدقاسم زمانی امیر درون پرور     ص 97-124

- حق دادخواهی و مصونیت قضایی دولت ها: رأی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آلمان و ایتالیا

سید حسین سادات میدانی   ص125-158

- مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه

حسنعلی مؤذن زادگان ، بهزاد جهانی    ص159-184

- ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سید دُرید موسوی مجاب، علی رفیع زاده     ص 158-206

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
  • بازدید : 654
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32