حاکمیت منابع طبیعی در اسناد بین المللی
28 اسفند 1395

حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی در مفهوم جدید آن به عنوان یکی از اصول کلی حقوق، نخستین بار در قرن شانزدهم توسط حقوق دانان برجسته فرانسوی به نام ژان بودن مطرح شد در خلال قرن بیستم نغمه تعلق منابع طبیعی به حاکمان محلی از گوشه و کنار جهان به گوش می رسید از یمه قرن بیستم کشورها یکی پس از دیگری به استقلال دست ...

حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی در حقوق بین الملل