انتخابات و سرنوشت سیاسی
15 فروردین 1396

نظام انتخاباتی

در نظام سیاسی امروز جهان، شاید انتخابات بهترین و رایج ترین ابزار مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان باشد آنچه که توجه بنده را جلب کرد الگوی نظام انتخاباتی بود که از چه شاخص ها و چه روش هایی استفاده گردد تا بهترین انتخابات را در برداشته باشیم در کشور ما بحث انتخابات به مفهوم امروزی از زمان مشروطیت و ...

نظام انتخاباتی