* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

میترا  پوربابا

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
2211
معرفی مختصر

سابقه فعالیت حرفه ای: 14 سال

تلفن : 0|موبایل : 0
حوزه های تخصصی فعالیت
دعاوی خانواده,جرایم علیه اطفال,
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
2
  • مقالات وکیل

arr-listدادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوجه)

arr-listدادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

arr-list1: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-listدادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به همراه تقاضای اعسار و تقسیط مهریه

arr-list2: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت اعتیاد زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

arr-listدادخواست طلاق توافقی

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت زوجه)

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم کسب اذن ولی)

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

arr-listدادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

arr-listدادخواست الزام به تمکین

arr-list1: دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-listدادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-listدادخواست اجازه ازدواج (به دلیل عدم امکان گرفتن اذن از ولی)

arr-listدادخواست ثبت واقعه ازدواج

arr-listدادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

arr-listدادخواست ثبت واقعه رجوع

arr-list1: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list1: دادخواست لغو حضانت (به دلیل سوءاستفاده از طفل)

arr-list2: دادخواست لغو حضانت (به دلیل فساد اخلاقی)

arr-list3: دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

arr-list4: دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

arr-list5: دادخواست لغو حضانت (به دلیل ضرب و جرح)

arr-list6: دادخواست لغو حضانت (به دلیل عدم صلاحیت)

arr-listدادخواست حضانت

arr-listدادخواست تحویل فرزند و حضانت

arr-listدادخواست ملاقات فرزند

arr-listدادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

arr-list1: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

arr-list1: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list3: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-listپرونده صدور گواهی انحصار وراثت

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

arr-listشکواییه از کارافتادن اعضا ناشی از حوادث رانندگی

arr-listشکواییه جنایت بر میت

arr-list1: شکواییه آدم ربایی

arr-list2: شکواییه آدم ربایی

arr-listشکواییه شروع به آدم ربایی

arr-listشکواییه سقط جنین توسط شوهر

arr-listشکواییه سقط جنین توسط دیگری

arr-listشکواییه راهنمایی و دلالت به سقط جنین

arr-listشکواییه سقط جنین توسط طبیب (پزشک) یا داروفروش

arr-listشکواییه شروع به اسید پاشی

arr-listشکواییه اسید پاشی

arr-listشکواییه شروع به قتل

arr-listشکواییه قتل عمد

arr-listشکواییه قتل عمد نسبت به شخص بیمار

arr-listشکواییه قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

arr-listشکواییه افترا توسط شوهر

arr-listشکواییه افترا و هتک حرمت

arr-listشکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

arr-listشکواییه توهین و فحاشی

arr-listشکواییه توهین و فحاشی توسط شوهر

arr-listشکواییه توهین به امام خمینی/رهبری

arr-listشکواییه توهین به مقدسات و انبیا عظام و ائمه اطهار

arr-listشکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منازل شخصی

arr-listشکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منزل توسط داماد

arr-listشکواییه قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن دیگری

arr-listشکواییه نشر اکاذیب توسط شوهر

arr-listشکواییه نشر اکاذیب علیه دیگری

arr-listشکواییه نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکتی

arr-listشکواییه هجو

arr-listشکواییه قذف

arr-listشکواییه قذف توسط شوهر

arr-listاظهارنامه مطالبه حق الوکاله وکیل

arr-listاظهارنامه اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت

arr-listاظهارنامه قانوني در اعلام عزل از وكالت به دلیل تجاوز وکیل از اختیارات

arr-listاظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

arr-listاظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

arr-listاظهارنامه مطالبه نفقه

arr-listاظهارنامه مطالبه مهریه

arr-listاظهارنامه استرداد جهیزیه

arr-listاظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

arr-listاظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

arr-listاظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

arr-listاظهارنامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

arr-listاظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

arr-listاظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

arr-listاظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش (آپارتمان)

arr-listاظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

arr-listاظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

arr-listاظهارنامه اعلام فسخ معامله حیوان

arr-listاظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

arr-listاظهارنامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

arr-listاظهارنامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

arr-listاظهارنامه مطالبه دین

arr-listاظهارنامه مطالبه ثمن معامله

arr-listاظهارنامه مطالبه اجرت و حق‌العمل

arr-listاظهارنامه رجوع از هبه

arr-listاظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

arr-listاظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

arr-listاظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

arr-listاظهارنامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

arr-listاظهارنامه تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

arr-listاظهارنامه انجام تعهد قراردادی ساخت بنا و انتقال آن

arr-listاظهارنامه به بایع جهت تحویل و تسلیم مبیع

arr-listاظهارنامه فک رهن

arr-listشکواییه سرقت حدی

arr-listشکواییه سرقت مشدده

arr-listشکواییه سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

arr-listشکواییه شروع به سرقت

arr-listشکواییه کیف زنی

arr-listشکواییه سرقت از ماشین

arr-listشکواییه خیانت در امانت وکیل

arr-listشکواییه خیانت در امانت مستاجر

arr-listشکواییه خیانت در امانت رهن

arr-listشکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

arr-listشکواییه خیانت در امانت دوربین

arr-listشکواییه خیانت در امانت اموال توسط امانت فروش

arr-listشکواییه کلاهبرداری با شرکت یا موسسه موهوم

arr-listشکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق اختیار نام مجعول

arr-listشکواییه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه

arr-listشکواییه شروع به کلاهبرداری

arr-listشکواییه رباخواری

arr-listشکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

arr-listشکواییه چک بلامحل

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل مسدود بودن حساب

arr-listشکواییه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

arr-listشکواییه تصرف عدوانی

arr-listشکواییه ممانعت از حق

arr-listشکواییه مزاحمت از حق

arr-list1: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از مدیر شرکت و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده پس از طرح شکایت کیفری و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته و خسارت تاخیر تادیه

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با خسارت تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list1: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

arr-list2: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق زوج

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-listپرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

arr-listپرونده تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خوانده به رفع كامل ممانعت از بازديد كارشناسان شهرداري جهت انجام كامل آزمايش خاك و مک

arr-listپرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

arr-listپرونده صدور حکم کفالت

arr-listپرونده 1-صدور حکم بر اثبات مالکیت موکل نسبت به ... دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

arr-listپرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

arr-listپرونده تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان

arr-listپرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

arr-listپرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

arr-listپرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

arr-listپرونده مطالبه وجه چك

arr-listپرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

arr-listپرونده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف

arr-listپرونده فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

arr-listپرونده تنفيذ هبه نامه

arr-listپرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

arr-listپرونده پرداخت بهاي پلاك ثبتي

arr-listپرونده تنفیذ مبایعه نامه

arr-listپرونده الزام به تسليم مبيع

arr-listپرونده صدور چك بلامحل

arr-listپرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي

arr-listپرونده جعل، استفاده از سند مجعول

arr-listپرونده سرقت اموال

arr-listپرونده تهدید و توهین

arr-listپرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم

arr-listپرونده ترک انفاق

arr-listپرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

arr-listپرونده قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار

arr-listپرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

arr-listپرونده خیانت در امانت

arr-listپرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

arr-listپرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده تخریب

arr-listپرونده توهین (اجرای حکم)

arr-listپرونده ایراد صدمه بدنی عمدی (اجرای حکم)

arr-listپرونده جعل كارت پايان خدمت (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-listپرونده اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد و مقاومت در برابر مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه (اجرای حکم)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

arr-listپرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

arr-listپرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

arr-listپرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)

arr-listپرونده تخریب و توهین (اجرای حکم)

arr-listپرونده تخریب (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-listپرونده الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-listپرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

arr-listپرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

arr-listپرونده الزام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت و پرداخت خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده پرداخت وجه به محكوم له (اجرای حکم)

arr-listپرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

arr-listپرونده تخلیه (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند(اجرای حکم)

arr-listپرونده اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری(اجرای حکم)

arr-listپرونده اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار(اجرای حکم)

arr-listپرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

arr-list2: قرارداد نمایندگی فروش

arr-listپرونده مطالبه مهریه

arr-listپرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-listپرونده مطالبه نفقه

arr-listپرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

arr-listپرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

arr-listپرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

arr-listپرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

arr-listپرونده اثبات رابطه زوجیت

arr-list4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده سرقت تعزیری

arr-listپرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

arr-listپرونده خرید مشروبات الکلی

arr-listپرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

arr-listپرونده مرگ مشکوک به قتل

arr-listپرونده فروش مال غیر

arr-listپرونده تصرف عدوانی و ایراد صدمه بدنی عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

arr-listپرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

arr-listپرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

arr-listپرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

arr-listپرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

arr-list2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

arr-list3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listدادخواست 1_ مهر و موم ترکه 2_ تحریر ترکه 3_ تقسیم ترکه (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم، تحریر و تقسیم ترکه پس از مراجعه به وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای حکم (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت با نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم و تحریر ترکه توسط موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه توسط وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور حکم رشد دختر

arr-listدادخواست صدور حکم رشد پسر

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک به دلیل مغایرت با عرف و فرهنگ غالب

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک به دلیل اختلافات در انتخاب نام

arr-listدادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

arr-listدادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

arr-listدادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله

arr-listدادخواست الزام مرتهن به فک رهن

arr-listدادخواست الزام خوانده به فک رهن ملک در رهن بانک

arr-listدادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

arr-listدادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

arr-listدادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

arr-list1: دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

arr-list2: دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

arr-listدادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره...........

arr-listدادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با صدور دستور موقت

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با مستندات و مدارک و قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه سند عادی با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه در قبال انجام تعهد و قرار تامین

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه ثمن با صدور قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت ثمن خودرو با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار حیوان

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار عیب

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار غبن

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار شرط

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ شرط فاسخ

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

arr-listدادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات

arr-listدادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل فقدان قصد موکل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل حجر موکل

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق

arr-listدادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه هزینه های مشترک شامل آب و برق و... از طرف مالکین (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

arr-listدادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

arr-listدادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توافق شفاهی

arr-listدادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-listدادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-listدادخواست تعیین اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف

arr-listدادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

arr-listدادخواست انتقال منافع عین مستاجره

arr-listدادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل تغییر شغل معین شده (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل به علت تعدی و تفریط مورد اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل وجود رابطه استیجاری (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخص به مسکن (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر در خلال مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت و مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل تاخیر پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخوست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال عین مستاجره

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از وصف

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از شروط قراردادی

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

arr-listدادخواست تعدیل اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listشکواییه فروش مسکوکات تقلبی (طلا)

arr-listشکواییه تهیه و ترویج سکه تقلبی

arr-listشکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

arr-listشکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

arr-listشکواییه جعل دستخط، مهر و امضاء رئیس قوه قضاییه

arr-listشکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

arr-listشکواییه استفاده از اسکناس جعلی

arr-listشکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

arr-listشکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک

arr-listشکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک با اخذ وجه

arr-listشکواییه صدور گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-listشکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

arr-listشکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

arr-listشکواییه شکستن مهر و پلمپ

arr-listشکواییه خرید اموال تاریخی و فرهنگی مسروقه

arr-listشکواییه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

arr-listشکواییه سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

arr-listنمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

arr-listشکواییه قاچاق یا خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور

arr-listشکواییه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی

arr-listشکواییه خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری غیر مجاز

arr-listشکواییه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی

arr-listشکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

arr-listشکواییه تغییر نحوه استفاده ابنیه، اماکن تاریخی-فرهنگی- مذهبی بدون مجوز

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط داور

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط ممیز

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط قاضی

arr-listشکواییه رشوه دادن به مامور دولت

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط مدیر عامل

arr-listشکواییه شروع به ارتشاء

arr-listشکواییه اختلاس توام با جعل

arr-listشکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

arr-listشکواییه اتلاف عمدی اموال دولتی توسط کارکنان دولت

arr-listشکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

arr-listشکواییه عدم ثبت واقعه رجوع

arr-listشکواییه ازدواج با نابالغ بدون اذن ولی

arr-listشکواییه ترک انفاق

arr-listشکواییه انکار بی اساس رابطه زوجیت

arr-listشکواییه منع ملاقات طفل با اشخاص ذینفع توسط حاضن

arr-listشکواییه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد

arr-listشکواییه به عقد دیگری درآوردن زن شوهردار توسط عاقد با علم

arr-listشکواییه به عقد دیگری درآوردن زن عده دار توسط عاقد با علم

arr-listشکواییه ازدواج زن شوهردار با دیگری بدون مواقعه

arr-listشکواییه ازدواج زن عده دار با دیگری بدون مواقعه

arr-listشکواییه فریب در ازدواج

arr-listشکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

arr-listشکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

arr-listشکواییه شهادت دروغ در دادگاه

arr-listشکواییه شهادت دروغ برای تحصیل تصدیق وراثت

arr-listشکواییه احراق خودروی دیگری

arr-listشکواییه احراق محل سکونت دیگری

arr-listشکواییه احراق محصول دیگری

arr-listشکواییه تخریب تاکستان

arr-listشکواییه تخریب مال غیر منقول دیگری باغ و تاکستان

arr-listشکواییه چراندن محصول دیگری

arr-listشکواییه تلف یا مسموم کردن حیوان حلال گوشت دیگری

arr-listشکواییه شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز

arr-listشکواییه شکار حیوان وحشی حفاظت شده

arr-listشکواییه خشک کردن محصول دیگری

arr-listشکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه افشاء مکالمات تلفنی توسط مامور مخابرات

arr-listشکواییه بازکردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه معدوم کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listدادخواست مطالبه وجه برات از شخص حقوقی به صورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه نفقه با قرار تامین خواسته و جلب نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاري

arr-listقرارداد اجاره مسکونی

arr-listقرارداد انتقال سرقفلی

arr-listقرارداد بیع قطعی ملک

arr-listقرارداد پیش فروش خودرو

arr-listقرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

arr-listقرارداد وقف

arr-listقرارداد وکالت کاری در امور تجاری

arr-listقرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

arr-listقرارداد اجاره اماکن ورزشی

arr-listقرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

arr-listقرارداد اجاره پارکینگ

arr-listقرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-listقرارداد اعاده مالکیت

arr-listقرارداد اعطای نمایندگی

arr-listقرارداد انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ناشی از اجرای حکم دادگاه

arr-listقرارداد انجام خدمات

arr-listقرارداد برقراری حق انتفاع

arr-listقرارداد بیع شرطی

arr-listقرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

arr-listقرارداد بیع قطعی یک باب واحد مسکونی و یک باب مغازه

arr-listقرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

arr-listقرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

arr-listقرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

arr-listقرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

arr-listقرارداد پیش فروش ملک

arr-listقرارداد پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

arr-listقرارداد تأسیس و راه اندازی غرفه در نمایشگاه مجازی کتاب

arr-listقرارداد تبدیل تعهد

arr-listقرارداد تبدیل رهن

arr-listقرارداد ترخیص کالا

arr-listقرارداد جعاله اعطایی

arr-listقرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

arr-listقرارداد جعاله

arr-listقرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

arr-listقرارداد چاپ و نشر

arr-listقرارداد حق ارتفاق

arr-listقرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

arr-listقرارداد حق انتفاع سکنی عمری

arr-listقرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

arr-listقرارداد خرید کالا

arr-listقرارداد رهن

arr-listقرارداد ساخت و مشارکت «آپارتمان»

arr-listقرارداد سلف «پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی»

arr-listقرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-listقرارداد صلح حقوق

arr-listقرارداد صلح قطعی

arr-listقرارداد ضمان

arr-listقرارداد عاریه

arr-listقرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات

arr-listقرارداد فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی

arr-listقرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار

arr-listقرارداد فروش اقساطی «کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (خودرو)»

arr-listقرارداد فروش خودرو

arr-listقرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

arr-listقرارداد (قولنامه) انتقال ملک

arr-list1: قرارداد کار موقت

arr-listقرارداد کار

arr-listقرارداد مزارعه

arr-listقرارداد مساقات

arr-listقرارداد مشارکت مدنی خصوصی

arr-listقرارداد مشارکت مدنی صادرات

arr-listقرارداد مشارکت مدنی واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی

arr-listقرارداد مشاوره حقوقی

arr-listقرارداد مشاوره و نظارت

arr-listقرارداد مضاربه اشخاص حقیقی

arr-listقرارداد معاوضه

arr-listقرارداد نصب و راه اندازی خط تفکیک زباله و پسماند شهری

arr-list1: قرارداد نمایندگی فروش

arr-listقرارداد ودیعه

arr-listقرارداد وقف عام

arr-listقرارداد وکالت دادگستری

arr-listقرارداد وکالت در طلاق

arr-listقرارداد وکالت در فروش یا مصالحه قطعیه اتومبیل

arr-listقرارداد وکالت اداری

arr-listقرارداد (وکالتنامه) فروش یا صلح قطعی ملک

arr-listمبایعه نامه انتقال یک دستگاه آپارتمان/ یک باب منزل

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت

arr-listشکوائیه مساعدت جهت فرار متهم به اعدام

arr-listشکواییه مخفی کردن متهم

arr-listشکواییه فرار زندانی از حبس

arr-listشکواییه غصب عناوین دولتی با جعل مدرک

arr-listشکواییه استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نظامی و انتظامی

arr-listشکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

arr-listشکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین

arr-listشکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مقام قضایی

arr-listشکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

arr-listشکواییه جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری

arr-listشکواییه آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین دادگستری

arr-listشکواییه ورود به منزل غیر بدون مجوز توسط ضابطین دادگستری

arr-listشکواییه سوء استفاده مامور دولتی از شغل خود جهت خرید مال دیگری

arr-listشکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

arr-listشکواییه تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات دولتی

arr-listشکواییه دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور شهرداری

arr-listشکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

arr-listشکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

arr-listشکواییه اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

arr-listشکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

arr-listشکواییه استفاده از شناسنامه دیگری

arr-listشکواییه تهدید با چاقو

arr-listشکواییه اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

arr-listشکواییه تهدید به قتل با چاقو

arr-listشکواییه تهدید به قتل توسط شوهر

arr-listشکواییه اخذ سند با تهدید و عنف

arr-listشکواییه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل

arr-listشکواییه اخلال در کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال

arr-listشکواییه مزاحمت تلفنی

arr-listشکواییه مزاحمت برای بانوان در معابر

arr-listشکواییه مزاحمت به بهانه خواستگاری

arr-listشکواییه امتناع از دادن طفل به ذیحق

arr-listشکواییه رها کردن طفل در محل دارای سکنه

arr-listشکواییه افشای اسرار توسط پزشک بر خلاف قانون

arr-listشکواییه افشای اسرار توسط کارگزاران بورس

arr-listشکواییه برداشت مبلغ بیش از مقدار مشخص شده به عنوان حق بیمه توسط کارفرما

arr-listشکواییه استفاده از مزایای تأمین اجتماعی با اسناد خلاف واقع

arr-listشکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

arr-listشکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

arr-listشکواییه تغییر غیر قانونی کاربری باغ

arr-listشکواییه قطع اشجار بدون مجوز قانونی

arr-listشکواییه آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده

arr-listشکواییه شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده

arr-listشکواییه خرابکاری در تأسیسات برق

arr-listشکواییه احراق کارخانه دیگری

arr-listشکواییه احراق خودروی متعلق به دیگری

arr-listشکواییه تغییر در شماره موتور خودرو

arr-listشکواییه اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز

arr-listشکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن

arr-listشکواییه نرساندن عمدی کالا از سوی متصدی حمل ونقل

arr-listشکواییه معامله کالاهای به مقصد نرسیده توسط مسئول حمل و نقل

arr-listشکواییه بی احتیاطی در رانندگی و ورود صدمه بدنی

arr-listشکواییه اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

arr-listشکواییه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

arr-listشکواییه قراردادن کلاشی به عنوان پیشه

arr-listشکواییه سوء استفاده از طفل برای تکدی‌گری

arr-listشکواییه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

arr-listشکواییه مصرف مسکرات

arr-listشکواییه تهیه و ساخت مشروبات الکلی

arr-listشکواییه قماربازی

arr-listشکواییه دایر کردن قمارخانه

arr-listفرم استشهادیه انحصار وراثت

arr-listفرم اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listفرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-listشکواییه زنا غیرمحصن

arr-listشکواییه زنا با محارم نسبی

arr-listشکواییه زنا محصنه

arr-listشکواییه لواط به عنف

arr-listشکواییه تفخیذ فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان

arr-listشکواییه مساحقه

arr-listشکواییه قوادی

arr-listشکواییه قوادی برای نابالغ

arr-listفرم دادخواست بدوی

arr-listشکواییه دایر کردن مرکز فساد و فحشا

arr-listشکواییه تحصیل مال از کرایه فیلم مستهجن

arr-listپرونده مزاحمت تلفنی و تهدید

arr-listپرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی

arr-listپرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده تخریب و توهین

arr-listپرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-listفرم اظهارنامه

arr-listپرونده الزام به انجام تعهد

arr-listپرونده اصلاح شناسنامه

arr-listپرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

arr-listپرونده الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهارساعت آب و دو قطعه زمین

arr-listپرونده مطالبه طلب

arr-listپرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده نصب قیم

arr-listپرونده اثبات مالکیت

arr-list1: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-listپرونده تقسیم ماترک

arr-listپرونده اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام

arr-listپرونده رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول

arr-list1: پرونده استرداد مال منقول

arr-listپرونده الزام به تخلیه مغازه (تجدیدنظر)

arr-listدادخواست رفع تصرف عدوانی (خلع ید) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

arr-listپرونده تامین خواسته فوری

arr-listپرونده رفع تصرف عدوانی

arr-listپرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

arr-listپرونده تنفیذ وصیت‌نامه

arr-listپرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

arr-listپرونده اصلاح گواهی حصر وراثت

arr-listپرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-listفرم اخطاریه

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند خودرو (اجرای احکام)

arr-listپرونده تنفیذ مبایعه‌ نامه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه نفقه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)

arr-listپرونده تامین خواسته (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه مهریه (اجرای احکام)

arr-listپرونده الزام به تحویل زمین (شورای حل اختلاف)

arr-listپرونده مطالبه سهم الارث (اجرای احکام)

arr-listپرونده رفع تصرف عدوانی (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-listپرونده اثبات مالکیت (اجرای احکام)

arr-listپرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

arr-listپرونده ابطال معامله (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-listپرونده افترا

arr-list1: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده اهمال در نگهداری حیوانات

arr-listپرونده نگهداری تجهیزات ماهواره

arr-listپرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

arr-listپرونده پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی

arr-listپرونده قماربازی

arr-list1: پرونده ترک انفاق

arr-listپرونده تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی

arr-listپرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

arr-listپرونده تمرد نسبت به مامورین دولتی

arr-listپرونده استفاده از سند مجعول و جعل

arr-listپرونده قصور پزشکی

arr-listپرونده زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع

arr-listپرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

arr-listپرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تصرف عدوانی

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تهدید به قتل

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده خیانت در امانت

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به فروش سرقفلی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تهدید به قتل

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listلایحه دفاعیه تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه

arr-listلایحه دفاعیه تحریر ترکه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده حق‌ الکفاله

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه خسارت

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک

arr-listقرارداد اقاله ملک

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده سرقت

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-listلایحه دفاعیه طلاق

arr-listلایحه رفع نقص

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده سرقت

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی برآورد اجرت‌المثل

arr-listلایحه دفاعیه فرجام‌خواهی در پرونده ابطال معامله

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه چک

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-list2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دین

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

arr-listلایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده فسخ قرارداد

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه دفاعیه اعلام فسخ قرارداد ملک

arr-list1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به واخواهی در پرونده مطالبه وجه التزام

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت سهام

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تخریب و تهدید

arr-listلایحه اعتراض به رای هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده اثبات انتقال سهام

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-listلایحه افزایش خواسته

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی

arr-list1: لایحه دفاعیه طلاق

arr-listلایحه دفاعیه تقسیم ترکه ارامنه

arr-listلایحه برآورد اجرت المثل به هیئت کارشناسی

arr-listلایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده انتقال سهام

arr-listدادخواست تامین خواسته چک

arr-listدرخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

arr-listدرخواست دستور موقت در پرونده بورس

arr-listدادخواست اعتراض ثالث اجرایی

arr-listدرخواست تبدیل مجازات

arr-listشکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

arr-listدادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

arr-listدادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

arr-listدرخواست استرداد دعوا

arr-listدرخواست صدور قرار تامین محکوم به

arr-listدرخواست صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه‌های خارجی

arr-listدرخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

arr-listمعرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف به اجرای احکام دادگاه

arr-list1: درخواست صدور اجرائیه

arr-list2: درخواست صدور اجرائیه

arr-listدادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت (شورای حل اختلاف)

arr-listقرارداد اجرای کامل عملیات ساختمانی

arr-listقرارداد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا

arr-listقرارداد پروژه ساخت‌ و ساز، کارهای اصلی، فرعی، احتمالی با دوره تضمین معین

arr-listقرارداد پیمان

arr-listقرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری

arr-listقرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

arr-listقرارداد اجرای داربست

arr-listقرارداد اجرای سقف کاذب

arr-listقرارداد اجرای عملیات سفت‌ کاری

arr-listقرارداد پکیج

arr-listقرارداد عملیات ساخت، مونتاژ و جوشکاری

arr-listقرارداد اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک

arr-listقرارداد عملیات قالب‌ بندی با استفاده از قالب‌ فلزی

arr-listقرارداد اجرای عملیات شبکه‎ های گاز

arr-listقرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (نصب و راه‌ اندازی موتورخانه مرکزی و تهویه مطبوع)

arr-listقرارداد اجرای سقف کاذب و رابیتس

arr-listقرارداد امور عمومی

arr-listقرارداد محوطه‌ سازی

arr-listقرارداد عملیات نقاشی ساختمان

arr-listقرارداد اجرای عملیات سنگ‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای عملیات سیمان‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای کاشی‌ کاری و سرامیک‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای عملیات گچ‌ کاری

arr-listقرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت طرح مقاوم‌ سازی

arr-listدرخواست جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

arr-listدادخواست تقابل ابطال وکالتنامه

arr-listشکواییه 1- افترا 2- نشر اکاذیب

arr-listپرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

arr-listقرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی

arr-listقرارداد انجام خدمات کارشناسی

arr-listقرارداد خدمات بازرسی جوش

arr-listقرارداد پیمانکاری پروژه ساخت

arr-listقرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی

arr-listقرارداد پیمانکاری نظافت

arr-listقرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

arr-listدادخواست خلع ید از مال مشاع و اجرت‌المثل با دستور موقت

arr-listقرارداد عملیات کنده‌کاری و شیارزنی

arr-listقرارداد آسانسور

arr-listقرارداد اجرای موزاییک

arr-listقرارداد ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ ریزی

arr-listقرارداد نقشه‌ برداری

arr-list1: دادخواست تغییر نام کوچک

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت (شورای حل اختلاف)

arr-listدرخواست عسر و حرج از طرف محکوم‌ علیه

arr-listپرونده اخلال در نظم عمومی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد تاسیسات الکتریکی

arr-listقرارداد تهیه و نصب شیشه‌ های دوجداره

arr-listقرارداد ریخته گری

arr-listقرارداد ساخت و نصب دودکش

arr-listقرارداد سرویس و نگهداری رایانه

arr-listقرارداد گودبرداری

arr-listقرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

arr-listقرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

arr-listقرارداد حفر چاه

arr-listقرارداد خدمات شهری

arr-listقرارداد عملیات تخریب ساختمان

arr-listقرارداد انجام خدمات مدیریت طرح

arr-listقرارداد استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارشها، نقشه ها و طرحهای تهیه شده در پروژه

arr-listقرارداد تعیین مساحت عرصه و اعیان، ارزیابی و تعیین قیمت کارشناسی

arr-listقرارداد زیرسازی و آسفالت

arr-listقرارداد اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ساختمان

arr-listقرارداد ساخت و نصب سوله

arr-listقرارداد آرماتوربندی

arr-listقرارداد تغییر دستگاه تزریق

arr-listقرارداد اجرای عملیات نقاشی و رنگ آمیزی

arr-listقرارداد تامین مصالح، ساخت، نصب دیوار

arr-listقرارداد ساخت و نصب کانال های هوا

arr-listقرارداد خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست

arr-listقرارداد لوله کشی فاضلاب، آب باران و ...

arr-listقرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

arr-listقرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

arr-listقرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

arr-list1: قرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-listقرارداد طرح و ساخت (EPC)

arr-listقرارداد صورت وضعیت

arr-listقرارداد تالیف، ویرایش، تدوین و انتشار کتاب (اثر)

arr-listقرارداد اجرایی دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

arr-listقرارداد تجزیه‌ و تحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی

arr-listقرارداد آموزش کاربری، رفع اشکال، صحت عملکرد و پشتیبانی نرم افزار

arr-listقرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

arr-listدادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-listدادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-listدادخواست الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

arr-listدادخواست خلع ید (ملک مشاع)

arr-listاظهارنامه انحلال شرکت

arr-listاظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

arr-listاظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی و انجام آن طبق قرارداد

arr-listاظهارنامه تقسیم ماترک

arr-listدادخواست ابطال رای صادره از هسته گزینش قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری)

arr-listاظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

arr-listاظهارنامه پرداخت بدهی هزینه های مشترک آپارتمان (موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها)

arr-listدادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تصادف)

arr-listدادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

arr-listدادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

arr-listدادخواست ورود ثالث

arr-listدادخواست ابطال رای داور

arr-listدادخواست اجرای رای داور

arr-listدادخواست تعیین داور طرف مستنکف

arr-listدرخواست اجرای ثبت

arr-listشکواییه 1- خیانت در امانت 2- تحصیل مال ازطریق نامشروع 3- تبانی برای بردن مال غیر 4- جرایم موضوع بند 2 و 3 ماده 258 لایحه اصلاحی

arr-listفرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-listپرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

arr-listپرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

arr-listپرونده ابطال معامله

arr-listشکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (مهریه)

arr-listپرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (چک)

arr-listپرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

arr-listپرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (سند رسمی)

arr-listپرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

arr-listپرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

arr-listقرار اناطه

arr-listقرار مجرمیت

arr-listقرار بازداشت موقت

arr-listقرار قبولی کفالت

arr-listپرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

arr-listقرار منع تعقیب

arr-listقرار وثیقه

arr-listپرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

arr-listپرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

arr-listپرونده تخلیه مورد اجاره

arr-listپرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

arr-listدادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

arr-listفرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

arr-listقرارداد کارگزاری تامین منابع مالی

arr-listقرارداد حمل و نقل

arr-listقرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

arr-listفرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

arr-listفرم تحقیق از شاکی

arr-listقرارداد جذب بازیکن فوتبال

arr-listفرم تحقیق از متهم

arr-listفرم تحقیق از گواه

arr-listفرم وکالتنامه

arr-listفرم اخطاریه

arr-listفرم مخصوص واخواست سفته

arr-listپرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

arr-listشکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به علت عنن زوج)

arr-listدادخواست تامین خواسته مهریه

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به جهت بیماری برص زوجه)

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به علت جنون زوج)

arr-listدادخواست دستور موقت (اتصال تلفن)

arr-listدادخواست تامین خواسته اجاره بها

arr-listدادخواست تامین خواسته سفته

arr-listدادخواست تنفیذ وصیت نامه

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

arr-listدادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

arr-listدادخواست ابطال تقسیم نامه

arr-listدادخواست دستور فروش ملک مشاع

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله

arr-list1: دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-list1: دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-listدرخواست بازداشت پلاک ثبتی

arr-listدادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-listدرخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

arr-listدادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست ابطال بخشنامه عدم پذیرش حق بیمه (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست رفع تصرف عدوانی

arr-listپرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

arr-listپرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

arr-listپرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تامین دلیل

arr-listشکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

arr-listشکواییه استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز

arr-listپرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده عدم ارائه پروانه سبز گمرکی (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست استرداد وجه

arr-listلایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

arr-listدادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

arr-listفرم دادخواست دیوان عدالت اداری

arr-listلایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

arr-listقرارداد کار موقت یا با مدت معین

arr-listپرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انجام تعهد و عدم استرداد چک تضمینی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه حقوق زارعانه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده کلاهبرداری و جعل در کپی اسناد (تجدیدنظر)

arr-listپرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد ویراستاری علمی تالیفات

arr-listپرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد همکاری با بیمارستان

arr-listقرارداد گروهی بیمه شخص ثالث

arr-listپرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد فیلم سازی

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد اجاره رستوران و کافی شاپ

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

arr-listقرارداد اجاره داروخانه

arr-listقرارداد اجاره هتل

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان

arr-list2:قرارداد مزارعه

arr-listقرارداد حق الوکاله

arr-listپرونده ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی

arr-listپرونده تعدیل اجاره بها

arr-listقرارداد فروش (عام)

arr-list1: قرارداد مشارکت

arr-listپرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

arr-list1:پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list1: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

arr-listپرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد فروش سهام

arr-listقرارداد تسهیلات واگذاری خودرو

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-listپرونده ابطال سند سجلی

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

arr-listفرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list1: قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-listپرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع صالح رسیدگی به دعوای بانکهای دولتی علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مطالبه بهای اراضی از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده درخواست صدور پایانکار و محاسبه میزان عوارض و پذیره های شهری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

arr-listپرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

arr-list4: پرونده ابطال رای داور

arr-listپرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

arr-listپرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی

arr-listپرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listنمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)

arr-listپرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب

arr-list2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-list3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ربا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سو استفاده از چک سفید امضا

arr-listپرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده کلاهبرداری و سرقت چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد اجاره خودرو

arr-listقرارداد برگزاری دوره آموزشی

arr-listپرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

arr-listاقاله نامه

arr-listقرارداد مضاربه

arr-listقرارداد اجاره یک باب مغازه

arr-listقرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

arr-listقرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

arr-list1: قرارداد مشاور حقوقی

arr-listقرارداد تالیف کتاب

arr-listقرارداد مضاربه (واردات، بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی)

arr-listقرارداد وکالت و مشاور حقوقی

arr-list1: قرارداد بیع قطعی ملک

arr-listقرارداد بیع قطعی خودرو

arr-listموافقتنامه التزام خرید و فروش سهام

arr-listتفاهم نامه فروش سهام شرکت

arr-listتوافقنامه قطعی فروش هتل آپارتمان، رستوران و کافی شاپ

arr-list2: قرارداد مشارکت

arr-listمبایعه نامه ملک

arr-listقرارداد تامین اتومبیل

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

arr-list1: قرارداد انجام خدمات

arr-listقرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

arr-listقرارداد انفورماتیک

arr-listقرارداد خرید خدمت مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها

arr-listقرارداد کار ساعتی

arr-listقرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

arr-listقرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

arr-listقرارداد فروش و پشتیبانی محصولات نرم افزاری

arr-listقرارداد مضاربه (خرید و فروش شن و ماسه)

arr-listقرارداد اجاره و بهره برداری

arr-listمبایعه نامه قطعی خودرو

arr-listمبایعه نامه آپارتمان با کاربری اداری

arr-listمبایعه نامه قطعی ملک

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت بنا

arr-listقرارداد تامین نیروی انسانی

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص اداره کار

arr-list2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listقرارداد تولید و پوشش خبری

arr-listقرارداد تهیه داشبورد اطلاعاتی بازار فیزیکی

arr-list2: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه سهم الارث

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده طلاق

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listلایحه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پروئده مزاحمت و فحاشی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده استرداد جهیزیه

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مشارکت در آدم ربایی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده خلع ید

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده ابطال سند

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تمرد نسبت به ماموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران (تجدیدنظر)

arr-listپرونده چرای دام در مناطق قرق شده

arr-listپرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

arr-listپرونده قتل عمدی

arr-listپرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

arr-listپرونده شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز

arr-listپرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

arr-listپرونده اخاذی، قدرت نمایی با اسلحه و چاقو، رابطه مشروع دون زنا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حفاری و کاوش غیرمجاز اشیا عتیقه

arr-listپرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

arr-listپرونده آدم ربایی و تفخیذ

arr-listپرونده رانندگی بدون گواهینامه

arr-listپرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

arr-list1: پرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده توهین

arr-listپرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-list2: پرونده مطالبه مهریه

arr-listپرونده صدور حکم رشد

arr-listپرونده ضم امین

arr-listپرونده ثبت واقعه ازدواج

arr-listپرونده اهدای جنین

arr-listپرونده حضانت طفل

arr-listپرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-listپرونده طلاق خلع

arr-listپرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فسخ نکاح (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تمکین (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات زوجیت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور حکم فسخ و ابطال اجاره نامه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات وقوع عقد بیع (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

arr-listپروده ابطال رای کمیسیون ماده 147اصلاحی قانون ثبت

arr-listپرونده الزام خوانده به فروش یک دستگاه کامیون خاور به لحاظ مالکیت مشاعی

arr-list1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listپرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

arr-listپرونده تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه

arr-listپرونده تقاضای اصلاح نام خانوادگی

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه

arr-list1: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم بر اثبات اقاله قرارداد

arr-listپرونده ممانعت از حق

arr-list1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده فحاشی و افترا

arr-listپرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

arr-listپرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

arr-list1: پرونده فروش مال غیر

arr-list2: پرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده استرداد جهیزیه

arr-listپرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

arr-listپرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

arr-list1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-listپرونده سلب حضانت (از خواهان)

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

arr-listپرونده مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list3: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تعدیل اجاره بها

arr-list1: پرونده ابطال معامله

arr-list1: پرونده تامین خواسته

arr-list2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-list2: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list3: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-listپرونده مطالبه مهریه و تامین خواسته فوری

arr-listدادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-listپرونده خلع ید

arr-listپرونده تقاضای حذف نام و نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-listپرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند

arr-listپرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده فسخ بیع

arr-listپرونده تقسیم و افراز ماترک

arr-listپرونده مطالبه حواله

arr-list2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

arr-listپرونده الزام به صدور سند مالکیت

arr-listپرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

arr-list2: پرونده تامین خواسته

arr-list3: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-listپرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-list3: پرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده تعدیل اجاره بها (اجرای احکام)

arr-listپرونده قلع و قمع اعیانات موجود (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

arr-listپرونده رفع تصرف از ساختمان مسکونی (اجرای احکام)

arr-listپرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-listپرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-listپرونده سرقت

arr-list2: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

arr-listپرونده اثبات مالکیت زمین

arr-list3: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list1: پرونده سرقت

arr-listپرونده مزاحمت بهداشتی

arr-listپرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

arr-list1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-list1: پرونده سرقت تعزیری

arr-list1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده قتل غیرعمدی

arr-listپرونده تصرف عدوانی

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل

arr-list3: پرونده ترک انفاق

arr-listپرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

arr-listپرونده سرقت از مغازه

arr-list2: پرونده صدور چک بلامحل

arr-listپرونده حمل و نگهداری مشروبات (اجرای احکام)

arr-listپرونده صدمات بدنی در اثر تصادف (اجرای احکام)

arr-listپرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-listپرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

arr-listپرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اجرای احکام)

arr-listپرونده شرب خمر (اجرای احکام)

arr-list3: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-listپرونده استعمال مواد مخدر

arr-listپرونده جعل امضا (اجرای احکام)

arr-listپرونده ممانعت از حق و تصرف عدوانی

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده کشتن حیوان دیگری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده رانندگی بدون گواهینامه (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تمکین

arr-list1: پرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-listپرونده طلاق خلع (توافقی)

arr-list1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-listپرونده مطالبه نفقه فرزند

arr-listپرونده طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

arr-listپرونده مطالبه سهم الارث

arr-listپرونده بذل مدت ازدواج موقت

arr-list1: پرونده استرداد جهیزیه

arr-listلایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

arr-listپرونده حمل کالای قاچاق و مشارکت در آن

arr-listپرونده تهیه غیرمجاز نفت گاز

arr-listشکواییه خیانت در امانت خودرو

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

arr-list شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

arr-listشکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

arr-listدادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

arr-listقتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

arr-listشکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

arr-listشکواییه فروش خودروی توقیفی

arr-listدادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

arr-listتغییر نام خانوادگی

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله

arr-listقرارداد بازاریابی فروش

arr-listنمونه لایحه عدم توجه دعوا به خوانده

arr-listلایحه اعتراض به نظر کارشناس

arr-listلایحه اعاده دادرسی

arr-listقرارداد فروش کالا

arr-listنمونه شکوائیه تخریب

arr-listنمونه برگ دادخواست فسخ معامله

arr-listلایحه دفاعیه معامله فضولی

arr-list لایحه صلح نامه

arr-listلایحه دفاعیه اعتراض به رای هیات گزینش دیوان عدالت اداری

arr-listدادخواست برقراری مستمری بازنشستگی برای دیوان عدالت اداری

arr-listلایحه تجدید نظر خواهی انتقال مال غیر

arr-listلایحه دفاعیه ضرب و جرح از طرف شاکی

arr-listاظهار نامه استرداد وسایل پزشکی

arr-listشکوائیه سرقت

سابقه فعالیت حرفه ای و اجرایی

رضاجمشیدی ،وکیل پایه یک دادگستری باسابقه ۱۴ ساله وکالت و مشاوره حقوقی دا کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، رتبه ۷ آزمون مرکز وکلا در سطح کشور در سال ۸۶، رتبه برتر وکالت، وکیل چندین بانک، موسسه، و شرکت خصوصی، وکیل اسبق صندوق مهر امام رضاع، عضو اسبق شوراهای حل اختلاف، دفتریار اسبق دفتر اسناد رسمی، وکیل اسبق دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران از سال ۸۴ تا ۸۶ ،پذیرفته شده در آزمون قضاوت، پذیرفته شده در آزمون کانون وکلا با سابقه دو بار قبولی در آزمون وکالت ،عضوبسیج حقوقذانان حقوقدانان وکیل رسول مطالبات بانکی عضو ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری

اطلاعات بیشتر
arr-list

social-fb-b

اطلاعات تماس میترا  پوربابا

آدرس دفتر میترا  پوربابا:

گيلان - رشت - رشت خ مطهری روبروی مسجد بهاران جنب باشگاه ذات پرور مجتمع نوین طبقه اول

ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

کورش قنبریpremium-datik-icon

کورش قنبری

وکلای دادگستری

9171411327

سعیدpremium-datik-icon

سعید

کارشناسان

09121498742

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حمید رضا جمشیدی اردکانی

وکلای دادگستری

09171052311

دکترهادی عقیلیpremium-datik-icon

دکترهادی عقیلی

وکلای دادگستری

مرضیه توانگرpremium-datik-icon

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حسن صفایی

09031229937

محمد علی شالچیان تبریزیpremium-datik-icon

محمد علی شالچیان تبریزی

وکلای دادگستری

09128331220

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565

توحید جلایری نیاpremium-datik-icon

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

حمیدرضا پرتوpremium-datik-icon

حمیدرضا پرتو

وکلای دادگستری

9122993920