* انتخاب شغل حقوقی الزامی است!
dir-user-item-img

میترا  پوربابا

وکلای دادگستری
شماره پروانه:
2211
معرفی مختصر
تلفن : 0|موبایل : 0
حوزه های تخصصی فعالیت
دعاوی خانواده,جرایم علیه اطفال,
امتیاز داتیکان:
0
امتیاز کاربران:
2
  • مقالات وکیل

arr-listدادخواست اثبات واقعه زوجیت (از طرف زوجه)

arr-listدادخواست تجویز ازدواج مجدد (به لحاظ عدم تمکین)

arr-list1: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-listدادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج به همراه تقاضای اعسار و تقسیط مهریه

arr-list2: دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت اعتیاد زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت بیماری زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت ضرب و جرح)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عدم پرداخت نفقه)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت رفتارهای غیر متعارف زوج)

arr-listدادخواست طلاق به درخواست زوجه (به علت عسر و حرج)

arr-listدادخواست طلاق توافقی

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رضایت/فقدان قصد)

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت زوجه)

arr-listدادخواست بطلان نکاح (به دلیل عدم کسب اذن ولی)

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به دلیل تخلف از شرط صفت)

arr-listدادخواست الزام به تمکین و منع اشتغال زوجه

arr-listدادخواست الزام به تمکین

arr-list1: دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-listدادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن)

arr-listدادخواست اجازه ازدواج (به دلیل عدم امکان گرفتن اذن از ولی)

arr-listدادخواست ثبت واقعه ازدواج

arr-listدادخواست ثبت واقعه ازدواج (موقت)

arr-listدادخواست ثبت واقعه رجوع

arr-list1: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list2: دادخواست استرداد جهیزیه (شورای حل اختلاف)

arr-list1: دادخواست لغو حضانت (به دلیل سوءاستفاده از طفل)

arr-list2: دادخواست لغو حضانت (به دلیل فساد اخلاقی)

arr-list3: دادخواست لغو حضانت (به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی)

arr-list4: دادخواست لغو حضانت (به دلیل بیماری روانی)

arr-list5: دادخواست لغو حضانت (به دلیل ضرب و جرح)

arr-list6: دادخواست لغو حضانت (به دلیل عدم صلاحیت)

arr-listدادخواست حضانت

arr-listدادخواست تحویل فرزند و حضانت

arr-listدادخواست ملاقات فرزند

arr-listدادخواست صدور دستور موقت مبنی بر ملاقات با فرزند

arr-list1: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

arr-list1: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-list3: دادخواست مطالبه نفقه و تامین خواسته

arr-listپرونده صدور گواهی انحصار وراثت

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چند نفر

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

arr-listشکواییه از کارافتادن اعضا ناشی از حوادث رانندگی

arr-listشکواییه جنایت بر میت

arr-list1: شکواییه آدم ربایی

arr-list2: شکواییه آدم ربایی

arr-listشکواییه شروع به آدم ربایی

arr-listشکواییه سقط جنین توسط شوهر

arr-listشکواییه سقط جنین توسط دیگری

arr-listشکواییه راهنمایی و دلالت به سقط جنین

arr-listشکواییه سقط جنین توسط طبیب (پزشک) یا داروفروش

arr-listشکواییه شروع به اسید پاشی

arr-listشکواییه اسید پاشی

arr-listشکواییه شروع به قتل

arr-listشکواییه قتل عمد

arr-listشکواییه قتل عمد نسبت به شخص بیمار

arr-listشکواییه قتل غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی

arr-listشکواییه افترا توسط شوهر

arr-listشکواییه افترا و هتک حرمت

arr-listشکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا

arr-listشکواییه توهین و فحاشی

arr-listشکواییه توهین و فحاشی توسط شوهر

arr-listشکواییه توهین به امام خمینی/رهبری

arr-listشکواییه توهین به مقدسات و انبیا عظام و ائمه اطهار

arr-listشکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منازل شخصی

arr-listشکواییه ورود به عنف و هتک حرمت منزل توسط داماد

arr-listشکواییه قرار دادن آلات جرم برای متهم جلوه دادن دیگری

arr-listشکواییه نشر اکاذیب توسط شوهر

arr-listشکواییه نشر اکاذیب علیه دیگری

arr-listشکواییه نشر اکاذیب علیه متصدیان امور مهم مملکتی

arr-listشکواییه هجو

arr-listشکواییه قذف

arr-listشکواییه قذف توسط شوهر

arr-listاظهارنامه مطالبه حق الوکاله وکیل

arr-listاظهارنامه اخطار قانوني در اعلام عزل از وكالت

arr-listاظهارنامه قانوني در اعلام عزل از وكالت به دلیل تجاوز وکیل از اختیارات

arr-listاظهارنامه اطلاع به اداره ثبت از عدم حضور فروشنده در دفترخانه

arr-listاظهارنامه برای زوجه جهت تمکین

arr-listاظهارنامه مطالبه نفقه

arr-listاظهارنامه مطالبه مهریه

arr-listاظهارنامه استرداد جهیزیه

arr-listاظهارنامه ملاقات فرزند مشترک

arr-listاظهارنامه حق حضانت و سرپرستی

arr-listاظهارنامه استرداد هدایای نامزدی

arr-listاظهارنامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف

arr-listاظهارنامه خلع ید و قلع و قمع بنا با اجرت المثل زمان تصرف

arr-listاظهارنامه اعلام فسخ معامله به دلیل غبن فاحش

arr-listاظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش (آپارتمان)

arr-listاظهارنامه اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ خیار عیب

arr-listاظهارنامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر

arr-listاظهارنامه اعلام فسخ معامله حیوان

arr-listاظهارنامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب

arr-listاظهارنامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه

arr-listاظهارنامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت

arr-listاظهارنامه مطالبه دین

arr-listاظهارنامه مطالبه ثمن معامله

arr-listاظهارنامه مطالبه اجرت و حق‌العمل

arr-listاظهارنامه رجوع از هبه

arr-listاظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال

arr-listاظهارنامه دعوت به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال و کسر بهای پارکینگ

arr-listاظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

arr-listاظهارنامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

arr-listاظهارنامه تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه التزام

arr-listاظهارنامه انجام تعهد قراردادی ساخت بنا و انتقال آن

arr-listاظهارنامه به بایع جهت تحویل و تسلیم مبیع

arr-listاظهارنامه فک رهن

arr-listشکواییه سرقت حدی

arr-listشکواییه سرقت مشدده

arr-listشکواییه سرقت با آزار و اذیت و وقوع جرح

arr-listشکواییه شروع به سرقت

arr-listشکواییه کیف زنی

arr-listشکواییه سرقت از ماشین

arr-listشکواییه خیانت در امانت وکیل

arr-listشکواییه خیانت در امانت مستاجر

arr-listشکواییه خیانت در امانت رهن

arr-listشکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

arr-listشکواییه خیانت در امانت دوربین

arr-listشکواییه خیانت در امانت اموال توسط امانت فروش

arr-listشکواییه کلاهبرداری با شرکت یا موسسه موهوم

arr-listشکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع

arr-listشکواییه کلاهبرداری از طریق اختیار نام مجعول

arr-listشکواییه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه

arr-listشکواییه شروع به کلاهبرداری

arr-listشکواییه رباخواری

arr-listشکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین

arr-listشکواییه چک بلامحل

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

arr-listشکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل مسدود بودن حساب

arr-listشکواییه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

arr-listشکواییه تصرف عدوانی

arr-listشکواییه ممانعت از حق

arr-listشکواییه مزاحمت از حق

arr-list1: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-list2: دادخواست مطالبه وجه برات و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از مدیر شرکت و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک بصورت تضامنی و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده پس از طرح شکایت کیفری و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک به نحو تضامنی از صادر کننده و ظهرنویس با قرار تامین خواسته و خسارت تاخیر تادیه

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته و تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با خسارت تاخیر تادیه و قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

arr-list1: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه

arr-list2: دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض باکره بودن زوجه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه با فرض طلاق زوج

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت نفقه

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-listپرونده صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ...

arr-listپرونده تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر الزام خوانده به رفع كامل ممانعت از بازديد كارشناسان شهرداري جهت انجام كامل آزمايش خاك و مک

arr-listپرونده مطالبه مبلغ 450000000 به انضمام خسارات دادرسي تا زمان اجراي حكم

arr-listپرونده صدور حکم کفالت

arr-listپرونده 1-صدور حکم بر اثبات مالکیت موکل نسبت به ... دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان 2- الزام خواندگان به تحویل مبیع

arr-listپرونده تقاضای ابطال راي هيات حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت

arr-listپرونده تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه پیکان

arr-listپرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

arr-listپرونده مطالبه مبلغ 21614300000ريال از مبلغ قرارداد فيمابين با احتساب كليه خسارات

arr-listپرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

arr-listپرونده مطالبه وجه چك

arr-listپرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

arr-listپرونده تقاضاي مطالبه اجرت المثل ايام تصرف

arr-listپرونده فسخ اجاره و مطالبه اجور معوقه

arr-listپرونده تنفيذ هبه نامه

arr-listپرونده درخواست اجراي راي داور مرضي الطرفين به منظور صدور اسناد مالكيت مستقل

arr-listپرونده پرداخت بهاي پلاك ثبتي

arr-listپرونده تنفیذ مبایعه نامه

arr-listپرونده الزام به تسليم مبيع

arr-listپرونده صدور چك بلامحل

arr-listپرونده ايراد صدمه بدني غير عمدي

arr-listپرونده جعل، استفاده از سند مجعول

arr-listپرونده سرقت اموال

arr-listپرونده تهدید و توهین

arr-listپرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده سرقت مستوجب تعزير 2- عبور از مرزهاي ايران بدون داشتن اسناد و جواز لازم

arr-listپرونده ترک انفاق

arr-listپرونده توهین از طریق فحاشی به مامور دولت در حین انجام وظیفه

arr-listپرونده قتل غیر عمدی ناشی از حوادث کار

arr-listپرونده 1- اتلاف 2- شرب خمر

arr-listپرونده خیانت در امانت

arr-listپرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

arr-listپرونده 1-توهین 2- تهدید 3- اخلال در نظم و آسایش عمومی 4- ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده تخریب

arr-listپرونده توهین (اجرای حکم)

arr-listپرونده ایراد صدمه بدنی عمدی (اجرای حکم)

arr-listپرونده جعل كارت پايان خدمت (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-listپرونده اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد و مقاومت در برابر مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه (اجرای حکم)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده انتقال مال غیر و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی (اجرای حکم)

arr-listپرونده خیانت در امانت (اجرای حکم)

arr-listپرونده ايراد صدمه بدني غيرعمدي (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده توهین و تخریب (اجرای حکم)

arr-listپرونده سرقت (ربودن مال غير). (اجرای حکم)

arr-listپرونده تخریب و توهین (اجرای حکم)

arr-listپرونده تخریب (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده کلاهبرداری (اجرای حکم)

arr-listپرونده الزام به اخذ پایان کار و انتقال سند رسمی (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده پرداخت وجه (اجرای حکم)

arr-listپرونده تحویل مبیع (اجرای حکم)

arr-listپرونده پرداخت وجه و خسارات دادرسی (اجرای حکم)

arr-listپرونده الزام به رفع منشاء ورود نم و رطوبت و پرداخت خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده پرداخت وجه به محكوم له (اجرای حکم)

arr-listپرونده اجراي راي هيات تشخيص اداره كار(اجرای حکم)

arr-listپرونده تخلیه (اجرای حکم)

arr-list1: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند (اجرای حکم)

arr-list2: پرونده اخذ پایان کار و تهیه صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند(اجرای حکم)

arr-listپرونده اجرای رای هیات حل اختلاف کار و کارگری(اجرای حکم)

arr-listپرونده اعلام بطلان قرارداد و مطالبه وجه و خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک و خسارات (اجرای حکم)

arr-listپرونده اجرای مفاد دادنامه صادره از هیات تشخیص اداره کار(اجرای حکم)

arr-listپرونده طلاق توافقی (اجرای حکم)

arr-list2: قرارداد نمایندگی فروش

arr-listپرونده مطالبه مهریه

arr-listپرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-listپرونده مطالبه نفقه

arr-listپرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

arr-listپرونده اجرای حکم طلاق صادره از محاکم خارجی (اجرای حکم)

arr-listپرونده جلوگیری از اشتغال زوجه

arr-listپرونده طلاق توافقی (گواهی عدم امکان سازش)

arr-listپرونده اثبات رابطه زوجیت

arr-list4: پرونده ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده سرقت تعزیری

arr-listپرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

arr-listپرونده خرید مشروبات الکلی

arr-listپرونده ایراد ضرب عمدی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه 2-توهین 3 - مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر

arr-listپرونده مرگ مشکوک به قتل

arr-listپرونده فروش مال غیر

arr-listپرونده تصرف عدوانی و ایراد صدمه بدنی عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سرقت مستوجب تعزیر (تجدید نظر)

arr-listپرونده شرب خمر، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید (تجدید نظر)

arr-listپرونده عدم رعایت نظامات کار منتهی به فوت

arr-listپرونده صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک

arr-listپرونده 1- ضرب و جرح عمدی 2- توهین (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح (تجدید نظر)

arr-list2: پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (تجدید نظر)

arr-list3: پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تجدید نظر)

arr-listدادخواست 1_ مهر و موم ترکه 2_ تحریر ترکه 3_ تقسیم ترکه (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم، تحریر و تقسیم ترکه پس از مراجعه به وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای حکم (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت با نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با حکم قطعی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه از طرف طلبکار با سند رسمی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم و تحریر ترکه توسط موصی له (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مهر و موم ترکه توسط وراث (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست صدور حکم رشد دختر

arr-listدادخواست صدور حکم رشد پسر

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک به دلیل مغایرت با عرف و فرهنگ غالب

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک

arr-listدادخواست تغییر نام کوچک به دلیل اختلافات در انتخاب نام

arr-listدادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بدون ذکر در مبایعه نامه

arr-listدادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با رعایت حقوق مرتهن

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن

arr-listدادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو با صدور دستور موقت

arr-listدادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از مورد معامله

arr-listدادخواست الزام مرتهن به فک رهن

arr-listدادخواست الزام خوانده به فک رهن ملک در رهن بانک

arr-listدادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده

arr-listدادخواست خلع ید خوانده با دستور موقت

arr-listدادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا

arr-list1: دادخواست خلع ید، قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل

arr-list2: دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا با مطالبه اجرت المثل

arr-listدادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن شماره...........

arr-listدادخواست الزام خوانده انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن با دستور موقت

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با صدور دستور موقت

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به تحویل مورد معامله

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با مستندات و مدارک و قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه سند عادی با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه در قبال انجام تعهد و قرار تامین

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه ثمن با صدور قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت ثمن خودرو با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به پرداخت وجه با قرار تامین خواسته

arr-listدادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد (ساخت بنا)

arr-listدادخواست الزام خوانده به انجام تعهد

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار تبعض صفقه

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار حیوان

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار عیب

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ قرارداد با اعمال خیار مجلس

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار غبن

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف از شرط صفت

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ تخلف شرط

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله با اعمال خیار شرط

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله به لحاظ شرط فاسخ

arr-listدادخواست تایید و تنفیذ فسخ معامله فضولی

arr-listدادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات

arr-listدادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل فقدان قصد موکل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل عدم اهلیت وکیل

arr-listدادخواست ابطال وکالت نامه به دلیل حجر موکل

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق

arr-listدادخواست مطالبه هزینه های مشترک شامل آب و برق... از طرف ساکنین (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه هزینه های مشترک شامل آب و برق و... از طرف مالکین (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده (موضوع معامله مستحق للغیر)

arr-listدادخواست الزام موجر به تحویل مورد اجاره

arr-listدادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توافق شفاهی

arr-listدادخواست الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-listدادخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره

arr-listدادخواست تعیین اجاره بها و تنظیم سند رسمی اجاره و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف

arr-listدادخواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی

arr-listدادخواست انتقال منافع عین مستاجره

arr-listدادخواست تامین دلیل تخلیه به علت انقضا مدت از طرف مستاجر (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل انتقال عین مستاجره به غیر (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل تغییر شغل معین شده (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل به علت تعدی و تفریط مورد اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تامین دلیل وجود رابطه استیجاری (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل احتیاج شخص به مسکن (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر در خلال مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت و مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به دلیل تاخیر پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تبدیل به محل فساد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تخلیه به دلیل انقضا مدت (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخوست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

arr-listدادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال عین مستاجره

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از وصف

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از شروط قراردادی

arr-listدادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

arr-listدادخواست تعدیل اجاره بها (شورای حل اختلاف)

arr-listشکواییه فروش مسکوکات تقلبی (طلا)

arr-listشکواییه تهیه و ترویج سکه تقلبی

arr-listشکواییه مخدوش کردن سکه طلا یا نقره

arr-listشکواییه جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول

arr-listشکواییه جعل دستخط، مهر و امضاء رئیس قوه قضاییه

arr-listشکوائیه جعل چک صادره از بانک و استفاده از آن

arr-listشکواییه استفاده از اسکناس جعلی

arr-listشکواییه جعل امضاء و استفاده از آن

arr-listشکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک

arr-listشکواییه صدور تصدیق نامه بر خلاف واقع توسط پزشک با اخذ وجه

arr-listشکواییه صدور گزارش خلاف واقع توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-listشکواییه شکستن پلمپ توسط مستحفظ

arr-listشکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

arr-listشکواییه شکستن مهر و پلمپ

arr-listشکواییه خرید اموال تاریخی و فرهنگی مسروقه

arr-listشکواییه تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

arr-listشکواییه سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

arr-listنمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی

arr-listشکواییه قاچاق یا خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور

arr-listشکواییه حفاری به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی

arr-listشکواییه خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری غیر مجاز

arr-listشکواییه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی

arr-listشکواییه مرمت و تعمیر، تغییر، تجدید ابنیه تاریخی -فرهنگی بدون مجوز

arr-listشکواییه تغییر نحوه استفاده ابنیه، اماکن تاریخی-فرهنگی- مذهبی بدون مجوز

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط داور

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط کارشناس رسمی دادگستری

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط ممیز

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط قاضی

arr-listشکواییه رشوه دادن به مامور دولت

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط مستخدم یا مامور دولت

arr-listشکواییه اخذ رشوه توسط مدیر عامل

arr-listشکواییه شروع به ارتشاء

arr-listشکواییه اختلاس توام با جعل

arr-listشکواییه اختلاس با تصاحب در اموال شهرداری

arr-listشکواییه اتلاف عمدی اموال دولتی توسط کارکنان دولت

arr-listشکواییه ازدواج دائم بدون ثبت در دفاتر اسناد

arr-listشکواییه عدم ثبت واقعه رجوع

arr-listشکواییه ازدواج با نابالغ بدون اذن ولی

arr-listشکواییه ترک انفاق

arr-listشکواییه انکار بی اساس رابطه زوجیت

arr-listشکواییه منع ملاقات طفل با اشخاص ذینفع توسط حاضن

arr-listشکواییه گواهی خلاف واقع پزشک در مورد اعتیاد

arr-listشکواییه به عقد دیگری درآوردن زن شوهردار توسط عاقد با علم

arr-listشکواییه به عقد دیگری درآوردن زن عده دار توسط عاقد با علم

arr-listشکواییه ازدواج زن شوهردار با دیگری بدون مواقعه

arr-listشکواییه ازدواج زن عده دار با دیگری بدون مواقعه

arr-listشکواییه فریب در ازدواج

arr-listشکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای حقوقی

arr-listشکواییه اتیان سوگند دروغ در دعوای کیفری

arr-listشکواییه شهادت دروغ در دادگاه

arr-listشکواییه شهادت دروغ برای تحصیل تصدیق وراثت

arr-listشکواییه احراق خودروی دیگری

arr-listشکواییه احراق محل سکونت دیگری

arr-listشکواییه احراق محصول دیگری

arr-listشکواییه تخریب تاکستان

arr-listشکواییه تخریب مال غیر منقول دیگری باغ و تاکستان

arr-listشکواییه چراندن محصول دیگری

arr-listشکواییه تلف یا مسموم کردن حیوان حلال گوشت دیگری

arr-listشکواییه شکار و کشتن حیوانات حفاظت شده بدون مجوز

arr-listشکواییه شکار حیوان وحشی حفاظت شده

arr-listشکواییه خشک کردن محصول دیگری

arr-listشکواییه افشاء مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه افشاء مکالمات تلفنی توسط مامور مخابرات

arr-listشکواییه بازکردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه معدوم کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listشکواییه توقیف کردن مراسلات اشخاص توسط مامور پست

arr-listدادخواست مطالبه وجه برات از شخص حقوقی به صورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از شخصیت حقوقی بصورت تضامنی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه نفقه با قرار تامین خواسته و جلب نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک ملک

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاري

arr-listقرارداد اجاره مسکونی

arr-listقرارداد انتقال سرقفلی

arr-listقرارداد بیع قطعی ملک

arr-listقرارداد پیش فروش خودرو

arr-listقرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک سپه

arr-listقرارداد وقف

arr-listقرارداد وکالت کاری در امور تجاری

arr-listقرارداد پیمان مدیریت برای اجرای امور ساختمان

arr-listقرارداد اجاره اماکن ورزشی

arr-listقرارداد اجاره انبار برای شرکت ها

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک غیرمنقول

arr-listقرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

arr-listقرارداد اجاره پارکینگ

arr-listقرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-listقرارداد اعاده مالکیت

arr-listقرارداد اعطای نمایندگی

arr-listقرارداد انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ناشی از اجرای حکم دادگاه

arr-listقرارداد انجام خدمات

arr-listقرارداد برقراری حق انتفاع

arr-listقرارداد بیع شرطی

arr-listقرارداد بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی

arr-listقرارداد بیع قطعی یک باب واحد مسکونی و یک باب مغازه

arr-listقرارداد بیع قطعی یک قطعه باغ

arr-listقرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

arr-listقرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

arr-listقرارداد پذیرش کارت های بانکی عضو شتاب

arr-listقرارداد پیش فروش ملک

arr-listقرارداد پیمانکاری تأمین نیروی انسانی

arr-listقرارداد تأسیس و راه اندازی غرفه در نمایشگاه مجازی کتاب

arr-listقرارداد تبدیل تعهد

arr-listقرارداد تبدیل رهن

arr-listقرارداد ترخیص کالا

arr-listقرارداد جعاله اعطایی

arr-listقرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی

arr-listقرارداد جعاله

arr-listقرارداد جهت رنگ آمیزی ساختمان

arr-listقرارداد چاپ و نشر

arr-listقرارداد حق ارتفاق

arr-listقرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

arr-listقرارداد حق انتفاع سکنی عمری

arr-listقرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

arr-listقرارداد خرید کالا

arr-listقرارداد رهن

arr-listقرارداد ساخت و مشارکت «آپارتمان»

arr-listقرارداد سلف «پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی»

arr-listقرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-listقرارداد صلح حقوق

arr-listقرارداد صلح قطعی

arr-listقرارداد ضمان

arr-listقرارداد عاریه

arr-listقرارداد فروش اقساطی اراضی ملی و موات

arr-listقرارداد فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی

arr-listقرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، تأسیسات و ابزار کار

arr-listقرارداد فروش اقساطی «کالای مصرفی بادوام ساخت داخل (خودرو)»

arr-listقرارداد فروش خودرو

arr-listقرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی

arr-listقرارداد (قولنامه) انتقال ملک

arr-list1: قرارداد کار موقت

arr-listقرارداد کار

arr-listقرارداد مزارعه

arr-listقرارداد مساقات

arr-listقرارداد مشارکت مدنی خصوصی

arr-listقرارداد مشارکت مدنی صادرات

arr-listقرارداد مشارکت مدنی واردات، خدمات بازرگانی داخلی و تولیدی

arr-listقرارداد مشاوره حقوقی

arr-listقرارداد مشاوره و نظارت

arr-listقرارداد مضاربه اشخاص حقیقی

arr-listقرارداد معاوضه

arr-listقرارداد نصب و راه اندازی خط تفکیک زباله و پسماند شهری

arr-list1: قرارداد نمایندگی فروش

arr-listقرارداد ودیعه

arr-listقرارداد وقف عام

arr-listقرارداد وکالت دادگستری

arr-listقرارداد وکالت در طلاق

arr-listقرارداد وکالت در فروش یا مصالحه قطعیه اتومبیل

arr-listقرارداد وکالت اداری

arr-listقرارداد (وکالتنامه) فروش یا صلح قطعی ملک

arr-listمبایعه نامه انتقال یک دستگاه آپارتمان/ یک باب منزل

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت

arr-listشکوائیه مساعدت جهت فرار متهم به اعدام

arr-listشکواییه مخفی کردن متهم

arr-listشکواییه فرار زندانی از حبس

arr-listشکواییه غصب عناوین دولتی با جعل مدرک

arr-listشکواییه استفاده بدون مجوز از لباس رسمی نظامی و انتظامی

arr-listشکواییه سلب آزادی توسط نیروهای بسیج و ضرب و جرح توسط آنها

arr-listشکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین

arr-listشکواییه بازداشت غیر قانونی توسط مقام قضایی

arr-listشکواییه عدم استماع شکایت شخص محبوس غیرقانونی

arr-listشکواییه جلوگیری از اجرای حکم قضایی توسط شهرداری

arr-listشکواییه آزار متهم جهت گرفتن اقرار توسط ضابطین دادگستری

arr-listشکواییه ورود به منزل غیر بدون مجوز توسط ضابطین دادگستری

arr-listشکواییه سوء استفاده مامور دولتی از شغل خود جهت خرید مال دیگری

arr-listشکواییه استفاده غیر مجاز اموال شهرداری

arr-listشکواییه تحصیل منفعت با تدلیس در معاملات دولتی

arr-listشکواییه دریافت وجه زیاده بر مقررات قانونی توسط مأمور شهرداری

arr-listشکواییه منظور کردن اجرت مستخدم یا اجیر به حساب دولت

arr-listشکواییه منظور نمودن نفع شخصی در معاملات دولتی

arr-listشکواییه اخذ شناسنامه المثنی با داشتن شناسنامه

arr-listشکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

arr-listشکواییه استفاده از شناسنامه دیگری

arr-listشکواییه تهدید با چاقو

arr-listشکواییه اخاذی و تظاهر به قدرت نمایی

arr-listشکواییه تهدید به قتل با چاقو

arr-listشکواییه تهدید به قتل توسط شوهر

arr-listشکواییه اخذ سند با تهدید و عنف

arr-listشکواییه نزاع دسته جمعی منتهی به قتل

arr-listشکواییه اخلال در کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال

arr-listشکواییه مزاحمت تلفنی

arr-listشکواییه مزاحمت برای بانوان در معابر

arr-listشکواییه مزاحمت به بهانه خواستگاری

arr-listشکواییه امتناع از دادن طفل به ذیحق

arr-listشکواییه رها کردن طفل در محل دارای سکنه

arr-listشکواییه افشای اسرار توسط پزشک بر خلاف قانون

arr-listشکواییه افشای اسرار توسط کارگزاران بورس

arr-listشکواییه برداشت مبلغ بیش از مقدار مشخص شده به عنوان حق بیمه توسط کارفرما

arr-listشکواییه استفاده از مزایای تأمین اجتماعی با اسناد خلاف واقع

arr-listشکواییه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

arr-listشکواییه عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری

arr-listشکواییه تغییر غیر قانونی کاربری باغ

arr-listشکواییه قطع اشجار بدون مجوز قانونی

arr-listشکواییه آلوده کردن رودخانه با مواد مسموم کننده

arr-listشکواییه شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده

arr-listشکواییه خرابکاری در تأسیسات برق

arr-listشکواییه احراق کارخانه دیگری

arr-listشکواییه احراق خودروی متعلق به دیگری

arr-listشکواییه تغییر در شماره موتور خودرو

arr-listشکواییه اوراق کردن وسیله نقلیه موتوری بدون مجوز

arr-listشکواییه تغییر عمدی دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه و استفاده از آن

arr-listشکواییه نرساندن عمدی کالا از سوی متصدی حمل ونقل

arr-listشکواییه معامله کالاهای به مقصد نرسیده توسط مسئول حمل و نقل

arr-listشکواییه بی احتیاطی در رانندگی و ورود صدمه بدنی

arr-listشکواییه اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت

arr-listشکواییه پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

arr-listشکواییه قراردادن کلاشی به عنوان پیشه

arr-listشکواییه سوء استفاده از طفل برای تکدی‌گری

arr-listشکواییه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی

arr-listشکواییه مصرف مسکرات

arr-listشکواییه تهیه و ساخت مشروبات الکلی

arr-listشکواییه قماربازی

arr-listشکواییه دایر کردن قمارخانه

arr-listفرم استشهادیه انحصار وراثت

arr-listفرم اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listفرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی

arr-listشکواییه زنا غیرمحصن

arr-listشکواییه زنا با محارم نسبی

arr-listشکواییه زنا محصنه

arr-listشکواییه لواط به عنف

arr-listشکواییه تفخیذ فاعل غیرمسلمان با مفعول مسلمان

arr-listشکواییه مساحقه

arr-listشکواییه قوادی

arr-listشکواییه قوادی برای نابالغ

arr-listفرم دادخواست بدوی

arr-listشکواییه دایر کردن مرکز فساد و فحشا

arr-listشکواییه تحصیل مال از کرایه فیلم مستهجن

arr-listپرونده مزاحمت تلفنی و تهدید

arr-listپرونده شرب خمر و ایراد خسارت مالی

arr-listپرونده سرقت تعزیری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده تخریب و توهین

arr-listپرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-listفرم اظهارنامه

arr-listپرونده الزام به انجام تعهد

arr-listپرونده اصلاح شناسنامه

arr-listپرونده اعسار از پرداخت محکوم‌ به

arr-listپرونده الزام خوانده به تحویل سند مورد معامله چهارساعت آب و دو قطعه زمین

arr-listپرونده مطالبه طلب

arr-listپرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده نصب قیم

arr-listپرونده اثبات مالکیت

arr-list1: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-listپرونده تقسیم ماترک

arr-listپرونده اثبات سیادت و افزودن کلمه سید به اول نام

arr-listپرونده رفع اثر از مال توقیفی غیرمنقول

arr-list1: پرونده استرداد مال منقول

arr-listپرونده الزام به تخلیه مغازه (تجدیدنظر)

arr-listدادخواست رفع تصرف عدوانی (خلع ید) و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

arr-listپرونده تامین خواسته فوری

arr-listپرونده رفع تصرف عدوانی

arr-listپرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

arr-listپرونده تنفیذ وصیت‌نامه

arr-listپرونده افراز ملک بدون اختلاف در مالکیت

arr-listپرونده اصلاح گواهی حصر وراثت

arr-listپرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-listفرم اخطاریه

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند خودرو (اجرای احکام)

arr-listپرونده تنفیذ مبایعه‌ نامه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه نفقه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه طلب بابت یک فقره سفته (شورای حل اختلاف)

arr-listپرونده تامین خواسته (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه مهریه (اجرای احکام)

arr-listپرونده الزام به تحویل زمین (شورای حل اختلاف)

arr-listپرونده مطالبه سهم الارث (اجرای احکام)

arr-listپرونده رفع تصرف عدوانی (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-listپرونده اثبات مالکیت (اجرای احکام)

arr-listپرونده تقسیم منزل (اجرای احکام)

arr-listپرونده ابطال معامله (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-listپرونده افترا

arr-list1: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده اهمال در نگهداری حیوانات

arr-listپرونده نگهداری تجهیزات ماهواره

arr-listپرونده مزاحمت بانوان و اطفال در معابر یا اماکن عمومی

arr-listپرونده پرورش غیرمجاز کبوتر و کبوترپرانی

arr-listپرونده قماربازی

arr-list1: پرونده ترک انفاق

arr-listپرونده تهدید به آتش زدن اموال منقول متعلق به غیر و تهدید به قتل و فحاشی

arr-listپرونده خرید و نگهداری مواد محترقه

arr-listپرونده تمرد نسبت به مامورین دولتی

arr-listپرونده استفاده از سند مجعول و جعل

arr-listپرونده قصور پزشکی

arr-listپرونده زنای غیر محصنه و رابطه نامشروع

arr-listپرونده اعتیاد و نگهداری مواد مخدر

arr-listپرونده 1- خرید و نگهداری مشروبات الکلی 2-ساخت مشروبات الکلی 3- قاچاق مشروبات الکلی

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تصرف عدوانی

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده تهدید به قتل

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده خیانت در امانت

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی الزام به فروش سرقفلی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تهدید به قتل

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listلایحه دفاعیه تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه

arr-listلایحه دفاعیه تحریر ترکه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده حق‌ الکفاله

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه خسارت

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت ملک

arr-listقرارداد اقاله ملک

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده سرقت

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-listلایحه دفاعیه طلاق

arr-listلایحه رفع نقص

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-listلایحه اعتراض به قرار منع تعقیب در پرونده سرقت

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی برآورد اجرت‌المثل

arr-listلایحه دفاعیه فرجام‌خواهی در پرونده ابطال معامله

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه چک

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-list2: لایحه دفاعیه در پرونده بازگشت به کار

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مطالبه دین

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده خیانت در امانت

arr-listلایحه اعتراض به رای در پرونده تخلفات بورسی

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده فسخ قرارداد

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه دفاعیه اعلام فسخ قرارداد ملک

arr-list1: لایحه دفاعیه مطالبه خسارت

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی پرونده معاونت در اخذ گذرنامه و تحویل شناسنامه به دیگری

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به واخواهی در پرونده مطالبه وجه التزام

arr-listلایحه اعتراض به نظریه کارشناسی ارزیابی قیمت سهام

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تخریب و تهدید

arr-listلایحه اعتراض به رای هیئت مرکزی گزینش قوه قضائیه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده اثبات انتقال سهام

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-list1: لایحه دفاعیه در پرونده مطالبه وجه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-listلایحه افزایش خواسته

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده کلاهبرداری

arr-listلایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی

arr-list1: لایحه دفاعیه طلاق

arr-listلایحه دفاعیه تقسیم ترکه ارامنه

arr-listلایحه برآورد اجرت المثل به هیئت کارشناسی

arr-listلایحه دفاعیه الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده انتقال سهام

arr-listدادخواست تامین خواسته چک

arr-listدرخواست اعاده دادرسی در پرونده کلاهبرداری

arr-listدرخواست دستور موقت در پرونده بورس

arr-listدادخواست اعتراض ثالث اجرایی

arr-listدرخواست تبدیل مجازات

arr-listشکواییه 1-شهادت کذب 2-سو استفاده از موقعیت شغلی

arr-listدادخواست اعتراض ثالث به مصادره خودرو

arr-listدادخواست جلب ثالث در پرونده استرداد سند تجاری

arr-listدرخواست استرداد دعوا

arr-listدرخواست صدور قرار تامین محکوم به

arr-listدرخواست صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه‌های خارجی

arr-listدرخواست توقیف طلب نزد شخص ثالث

arr-listمعرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف به اجرای احکام دادگاه

arr-list1: درخواست صدور اجرائیه

arr-list2: درخواست صدور اجرائیه

arr-listدادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت (شورای حل اختلاف)

arr-listقرارداد اجرای کامل عملیات ساختمانی

arr-listقرارداد پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ مترمربع زیربنا

arr-listقرارداد پروژه ساخت‌ و ساز، کارهای اصلی، فرعی، احتمالی با دوره تضمین معین

arr-listقرارداد پیمان

arr-listقرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری

arr-listقرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (لوله کشی)

arr-listقرارداد اجرای داربست

arr-listقرارداد اجرای سقف کاذب

arr-listقرارداد اجرای عملیات سفت‌ کاری

arr-listقرارداد پکیج

arr-listقرارداد عملیات ساخت، مونتاژ و جوشکاری

arr-listقرارداد اجرای اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک

arr-listقرارداد عملیات قالب‌ بندی با استفاده از قالب‌ فلزی

arr-listقرارداد اجرای عملیات شبکه‎ های گاز

arr-listقرارداد اجرای تاسیسات مکانیکی (نصب و راه‌ اندازی موتورخانه مرکزی و تهویه مطبوع)

arr-listقرارداد اجرای سقف کاذب و رابیتس

arr-listقرارداد امور عمومی

arr-listقرارداد محوطه‌ سازی

arr-listقرارداد عملیات نقاشی ساختمان

arr-listقرارداد اجرای عملیات سنگ‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای عملیات سیمان‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای کاشی‌ کاری و سرامیک‌ کاری

arr-listقرارداد اجرای عملیات گچ‌ کاری

arr-listقرارداد پیمانکاری خدمات مدیریت طرح مقاوم‌ سازی

arr-listدرخواست جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

arr-listدادخواست تقابل ابطال وکالتنامه

arr-listشکواییه 1- افترا 2- نشر اکاذیب

arr-listپرونده 1-کلاهبرداری 2-ولگردی 3- اعتیاد

arr-listقرارداد پیمانکاری خدمات مهندسی

arr-listقرارداد انجام خدمات کارشناسی

arr-listقرارداد خدمات بازرسی جوش

arr-listقرارداد پیمانکاری پروژه ساخت

arr-listقرارداد پیمانکاری تدوین استاندارد ملی

arr-listقرارداد پیمانکاری نظافت

arr-listقرارداد طراحی و محاسبه ساختمان

arr-listدادخواست خلع ید از مال مشاع و اجرت‌المثل با دستور موقت

arr-listقرارداد عملیات کنده‌کاری و شیارزنی

arr-listقرارداد آسانسور

arr-listقرارداد اجرای موزاییک

arr-listقرارداد ترمیم کف، ساخت بتن و بتن‌ ریزی

arr-listقرارداد نقشه‌ برداری

arr-list1: دادخواست تغییر نام کوچک

arr-listدادخواست صدور گواهی انحصار وراثت (شورای حل اختلاف)

arr-listدرخواست عسر و حرج از طرف محکوم‌ علیه

arr-listپرونده اخلال در نظم عمومی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد تاسیسات الکتریکی

arr-listقرارداد تهیه و نصب شیشه‌ های دوجداره

arr-listقرارداد ریخته گری

arr-listقرارداد ساخت و نصب دودکش

arr-listقرارداد سرویس و نگهداری رایانه

arr-listقرارداد گودبرداری

arr-listقرارداد ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

arr-listقرارداد تولید، فروش و تحویل پارتیشن

arr-listقرارداد حفر چاه

arr-listقرارداد خدمات شهری

arr-listقرارداد عملیات تخریب ساختمان

arr-listقرارداد انجام خدمات مدیریت طرح

arr-listقرارداد استفاده از خدمات مهندسی مطالعات، گزارشها، نقشه ها و طرحهای تهیه شده در پروژه

arr-listقرارداد تعیین مساحت عرصه و اعیان، ارزیابی و تعیین قیمت کارشناسی

arr-listقرارداد زیرسازی و آسفالت

arr-listقرارداد اجرای کامل سقف تیرچه بلوک ساختمان

arr-listقرارداد ساخت و نصب سوله

arr-listقرارداد آرماتوربندی

arr-listقرارداد تغییر دستگاه تزریق

arr-listقرارداد اجرای عملیات نقاشی و رنگ آمیزی

arr-listقرارداد تامین مصالح، ساخت، نصب دیوار

arr-listقرارداد ساخت و نصب کانال های هوا

arr-listقرارداد خرید تجهیزات و اجرای طرح تغذیه پست

arr-listقرارداد لوله کشی فاضلاب، آب باران و ...

arr-listقرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی

arr-listقرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

arr-listقرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

arr-list1: قرارداد استفاده از حق ارتفاق

arr-listقرارداد طرح و ساخت (EPC)

arr-listقرارداد صورت وضعیت

arr-listقرارداد تالیف، ویرایش، تدوین و انتشار کتاب (اثر)

arr-listقرارداد اجرایی دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

arr-listقرارداد تجزیه‌ و تحلیل و طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی

arr-listقرارداد آموزش کاربری، رفع اشکال، صحت عملکرد و پشتیبانی نرم افزار

arr-listقرارداد خرید و فروش اینترنتی کارگزاری سهام

arr-listدادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-listدادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-listدادخواست الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

arr-listدادخواست خلع ید (ملک مشاع)

arr-listاظهارنامه انحلال شرکت

arr-listاظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

arr-listاظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمانی و انجام آن طبق قرارداد

arr-listاظهارنامه تقسیم ماترک

arr-listدادخواست ابطال رای صادره از هسته گزینش قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری)

arr-listاظهارنامه پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

arr-listاظهارنامه پرداخت بدهی هزینه های مشترک آپارتمان (موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها)

arr-listدادخواست دستور موقت (منع ادامه عملیات ساختمانی)

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (ناشی از تصادف)

arr-listدادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه

arr-listدادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 و صدور حکم مبنی بر دایر بودن ملک

arr-listدادخواست ورود ثالث

arr-listدادخواست ابطال رای داور

arr-listدادخواست اجرای رای داور

arr-listدادخواست تعیین داور طرف مستنکف

arr-listدرخواست اجرای ثبت

arr-listشکواییه 1- خیانت در امانت 2- تحصیل مال ازطریق نامشروع 3- تبانی برای بردن مال غیر 4- جرایم موضوع بند 2 و 3 ماده 258 لایحه اصلاحی

arr-listفرم دادخواست مراجع حل اختلاف کار

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-listپرونده ابطال سند (تجدیدنظر)

arr-listپرونده جبران خسارت ناشی از نشست آب به ساختمان مسکونی

arr-listپرونده ابطال معامله

arr-listشکواییه جرم موضوع مواد 1-3-8 و 12 قانون جرایم رایانه ای

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (مهریه)

arr-listپرونده رسیدگی به اعتراض مودی مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی)

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (چک)

arr-listپرونده مطالبه عیدی، وجه مرخصی، اضافه کاری و سنوات خدمت کارگر (هیئت تشخیص)

arr-listپرونده دادخواست ابطال بخشنامه شماره 2294496-20/2-1394/5/17 وزیر نفت (دیوان عدالت اداری)

arr-listفرم تقاضای صدور اجراییه (سند رسمی)

arr-listپرونده تهدید علیه بهداشت عمومی

arr-listپرونده حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهروموم اسناد و اموال شرکت

arr-listقرار اناطه

arr-listقرار مجرمیت

arr-listقرار بازداشت موقت

arr-listقرار قبولی کفالت

arr-listپرونده مطالبه وجه (هیات داوری بازار اوراق بهادار)

arr-listقرار منع تعقیب

arr-listقرار وثیقه

arr-listپرونده اعتراض به اداره ثبت (هیأت نظارت)

arr-listپرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

arr-listپرونده تخلیه مورد اجاره

arr-listپرونده کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

arr-listدادخواست مطالبه حقوق و مزایای کارگر (هیئت تشخیص و حل اختلاف)

arr-listدادخواست اعتراض مودی (اداره امور مالیاتی)

arr-listفرم دادخواست اعتراض مودی مالیاتی

arr-listقرارداد کارگزاری تامین منابع مالی

arr-listقرارداد حمل و نقل

arr-listقرارداد خرید خدمات هنری (فیلم سینمایی)

arr-listفرم درخواست رسیدگی به اختلافات (کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

arr-listفرم تحقیق از شاکی

arr-listقرارداد جذب بازیکن فوتبال

arr-listفرم تحقیق از متهم

arr-listفرم تحقیق از گواه

arr-listفرم وکالتنامه

arr-listفرم اخطاریه

arr-listفرم مخصوص واخواست سفته

arr-listپرونده بطلان نکاح به دلیل جنون زوج

arr-listشکواییه تحصیل مال از طریق نامشروع

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به علت عنن زوج)

arr-listدادخواست تامین خواسته مهریه

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به جهت بیماری برص زوجه)

arr-listدادخواست فسخ نکاح (به علت جنون زوج)

arr-listدادخواست دستور موقت (اتصال تلفن)

arr-listدادخواست تامین خواسته اجاره بها

arr-listدادخواست تامین خواسته سفته

arr-listدادخواست تنفیذ وصیت نامه

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

arr-listدادخواست ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

arr-listدادخواست ابطال تقسیم نامه

arr-listدادخواست دستور فروش ملک مشاع

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله

arr-list1: دادخواست ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

arr-list1: دادخواست اثبات مالکیت (مالی غیرمنقول)

arr-listدرخواست بازداشت پلاک ثبتی

arr-listدادخواست رفع اثر از نامه شهرداری و تبعیت از مفاد پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-listدرخواست کسر حقوق بدهکار از طریق اجرای اسناد رسمی

arr-listدادخواست تغییر وضعیت استخدامی (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست ابطال بخشنامه عدم پذیرش حق بیمه (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست رفع تصرف عدوانی

arr-listپرونده اجرت المثل ایام زوجیت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فسخ نکاح (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت (تجدید نظر)

arr-listپرونده جعل رایانه ای (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت کارگزار بورس ( تجدیدنظر)

arr-listپرونده استفاده مواد افزودنی غیرمجاز (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عضوگیری شرکت هرمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تامین دلیل

arr-listشکواییه عضوگیری شرکتهای هرمی

arr-listشکواییه استفاده از مواد افزودنی غیرمجاز

arr-listپرونده دریافت اضافه علاوه بر تعرفه (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده عدم ارائه پروانه ترخیص کالا (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده عدم ارائه پروانه سبز گمرکی (سازمان تعزیرات حکومتی)

arr-listپرونده ابطال تصمیم معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده دریافت شهریه از دانشجویان ممتاز (دیوان عدالت اداری)

arr-listدادخواست استرداد وجه

arr-listلایحه دفاعیه دعوای ابطال معامله ملک

arr-listدادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی و اصلاح سند (به طرفیت شهرداری)

arr-listفرم دادخواست دیوان عدالت اداری

arr-listلایحه تجدیدنظر در خصوص اعتراض به رای بدوی توسط خواهان

arr-listقرارداد کار موقت یا با مدت معین

arr-listپرونده مطالبه وجه چک از صادرکننده و ضامن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک توسط دارنده (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اضطرار در پرداخت ربا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده واگذاری سرقفلی توسط مستاجر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اختلاف صلاحیت میان دادگاه های عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده کلاهبرداری از طریق تحصیل اموال مسروقه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حدود اختیار دادگاه نسبت به نظر کارشناس در مورد مبلغ حق کسب و پیشه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انجام تعهد و عدم استرداد چک تضمینی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد مبیع پیش از طرح دعوای فسخ یا بطلان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت و انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انتقال مال مرهونه بدون اخذ اذن مرتهن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به پرداخت خسارت توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده پرداخت حق بیمه با چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری نسبت به درختان معابر عمومی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه حقوق زارعانه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عدم اعطای نمایندگی با ظهرنویسی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده کلاهبرداری و جعل در کپی اسناد (تجدیدنظر)

arr-listپرونده وضع عوارض بر فعالیت بانکها توسط شورای شهر (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد ویراستاری علمی تالیفات

arr-listپرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد همکاری با بیمارستان

arr-listقرارداد گروهی بیمه شخص ثالث

arr-listپرونده نحوه انتقال چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نگهداری کالای پسماند (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد فیلم سازی

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به جرایم نشریات دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد اجاره رستوران و کافی شاپ

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

arr-listقرارداد اجاره داروخانه

arr-listقرارداد اجاره هتل

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت آپارتمان

arr-list2:قرارداد مزارعه

arr-listقرارداد حق الوکاله

arr-listپرونده ادعای فسخ در بزه انتقال مال غیر (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد پرداخت وجه لوازم مصرفی پزشکی

arr-listپرونده تعدیل اجاره بها

arr-listقرارداد فروش (عام)

arr-list1: قرارداد مشارکت

arr-listپرونده واخواهی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعتراض ثالث اجرایی (تجدیدنظر)

arr-list1:پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list1: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده جزای نقدی در کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه قیمت ملک به نرخ روز از شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

arr-listدادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

arr-listپرونده مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری با وجود توافق قبلی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد فروش سهام

arr-listقرارداد تسهیلات واگذاری خودرو

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در اعطای وکالت رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه بهای عادله ملک تصرفی توسط شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حذف نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-listپرونده ابطال سند سجلی

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری در قبال ورود خسارت به شهروندان (تجدیدنظر)

arr-listفرم دادخواست رسیدگی در هیات داوری بازاراوراق بهادار

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان واقع در معابر (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از سقوط درختان از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مسئولیت شهرداری در قبال حفر گودال در معبر عمومی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ممانعت از حق و مزاحمت ملکی ناشی از تخلفات ساختمانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list1: قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

arr-listپرونده مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم شهردار (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع صالح رسیدگی به دعوای بانکهای دولتی علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده تخلیه خانه سازمانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت و شهرداری (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده اعتراض به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اموال مصادره ای (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مطالبه بهای اراضی از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اختلاف شهرداری و مودیان درمورد عوارض (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده درخواست صدور پایانکار و محاسبه میزان عوارض و پذیره های شهری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده احراز ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای اراضی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت (تجدیدنطر)

arr-listپرونده عدم ذکر مدت خیار شرط (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خلع ید از مشاعات و قلع و قمع بنای احداثی (تجدیدنظر)

arr-list4: پرونده ابطال رای داور

arr-listپرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال آرای کمیسیون ماده صد شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای شعبه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد وجه چک جعلی (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نقض رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول 3- تخریب 4- کلاهبرداری

arr-listپرونده مطالبه بهای روز ملک از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای هیات رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی

arr-listپرونده مطالبه بهای ملک تملک شده شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listنمونه پرونده الزام به صدور مجوز ساختمانی (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده صدور چک بدون قید تاریخ (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فک پلمپ (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد (تجدیدنظر)

arr-listپرونده دعوای ابطال مبایعه نامه به طرفیت شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب

arr-list2: پرونده تغییر نام کوچک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال آرا تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال پیش آگهی و اجرائیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

arr-list3: پرونده ابطال رای داور (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده خیانت در امانت نسبت به چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ربا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخلیه مغازه به دلیل تجدید بنا و احداث ساختمان (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد مبلغ اضافی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تغییر نام (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی، تخریب و فحاشی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سرقت، جعل چک مسروقه و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده سو استفاده از چک سفید امضا

arr-listپرونده مطالبه بهای روز املاک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نقض رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده کلاهبرداری و سرقت چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخریب و ممانعت از حق (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اعلام فسخ مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده درخواست تعیین داور مرضی الطرفین (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه التزام (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال توافقنامه مالک و شهرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فروش مال غیر و کلاهبرداری (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ترک نفقه همسر و فرزند مشترک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (دیوان عدالت اداری)

arr-listپرونده کلاهبرداری از طریق خرج کردن چک سرقتی و جعل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده 1- ممانعت از حق 2- انتقال منافع مال مشاع بدون اذن شرکا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده انتقال مال غیر با سند رسمی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه قرارداد و خسارت ناشی از آن (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور چک بلامحل به نمایندگی (تجدیدنظر)

arr-listقرارداد اجاره خودرو

arr-listقرارداد برگزاری دوره آموزشی

arr-listپرونده اعتراض ثالث (تجدیدنظر)

arr-listاقاله نامه

arr-listقرارداد مضاربه

arr-listقرارداد اجاره یک باب مغازه

arr-listقرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

arr-listقرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

arr-list1: قرارداد مشاور حقوقی

arr-listقرارداد تالیف کتاب

arr-listقرارداد مضاربه (واردات، بازاریابی و فروش تجهیزات پزشکی)

arr-listقرارداد وکالت و مشاور حقوقی

arr-list1: قرارداد بیع قطعی ملک

arr-listقرارداد بیع قطعی خودرو

arr-listموافقتنامه التزام خرید و فروش سهام

arr-listتفاهم نامه فروش سهام شرکت

arr-listتوافقنامه قطعی فروش هتل آپارتمان، رستوران و کافی شاپ

arr-list2: قرارداد مشارکت

arr-listمبایعه نامه ملک

arr-listقرارداد تامین اتومبیل

arr-listقرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

arr-list1: قرارداد انجام خدمات

arr-listقرارداد بلند مدت فروش محصولات پتروشیمی

arr-listقرارداد انفورماتیک

arr-listقرارداد خرید خدمت مسئولین فنی داروساز در داروخانه ها

arr-listقرارداد کار ساعتی

arr-listقرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

arr-listقرارداد استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد HSE

arr-listقرارداد فروش و پشتیبانی محصولات نرم افزاری

arr-listقرارداد مضاربه (خرید و فروش شن و ماسه)

arr-listقرارداد اجاره و بهره برداری

arr-listمبایعه نامه قطعی خودرو

arr-listمبایعه نامه آپارتمان با کاربری اداری

arr-listمبایعه نامه قطعی ملک

arr-listقرارداد مشارکت در ساخت بنا

arr-listقرارداد تامین نیروی انسانی

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص اداره کار

arr-list2: لایحه دفاعیه اعتراض ثالث اجرایی برای رفع توقیف از ملک

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listقرارداد تولید و پوشش خبری

arr-listقرارداد تهیه داشبورد اطلاعاتی بازار فیزیکی

arr-list2: لایحه دفاعیه در پرونده انتقال سهام

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه سهم الارث

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده الزام به ایفای تعهدات قراردادی

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده طلاق

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listلایحه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه نفقه

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-listلایحه تجدیدنظرخواهی در پروئده مزاحمت و فحاشی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده اعسار از پرداخت مهریه

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده استرداد جهیزیه

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

arr-listلایحه دفاعیه در پرونده مشارکت در آدم ربایی

arr-listلایحه دفاعیه در جلسه رسیدگی پرونده خلع ید

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده ابطال سند

arr-listلایحه دفاعیه پاسخ به تجدیدنظرخواهی در پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listلایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده زنای به عنف (دیوان عالی کشور)

arr-listپرونده تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه بدون اخذ مجوز (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تمرد نسبت به ماموران دولتی و توهین و ایجاد مزاحمت نسبت به ماموران (تجدیدنظر)

arr-listپرونده چرای دام در مناطق قرق شده

arr-listپرونده ورود به عنف و توهین به مقدسات و فحاشی

arr-listپرونده قتل عمدی

arr-listپرونده تصرف و تخریب اراضی موات (تجدیدنظر)

arr-listپرونده شکار و صید حیوانات وحشی حفاظت شده بدون مجوز

arr-listپرونده استفاده غیرمجاز از برق بدون پرداخت حق انشعاب (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدمات ناشی ازحوادث کار

arr-listپرونده اخاذی، قدرت نمایی با اسلحه و چاقو، رابطه مشروع دون زنا (تجدیدنظر)

arr-listپرونده حفاری و کاوش غیرمجاز اشیا عتیقه

arr-listپرونده رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (دون زنا)

arr-listپرونده آدم ربایی و تفخیذ

arr-listپرونده رانندگی بدون گواهینامه

arr-listپرونده مزاحمت برای نوامیس مردم با ایجاد سروصدا و عربده کشی

arr-list1: پرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده توهین

arr-listپرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-list2: پرونده مطالبه مهریه

arr-listپرونده صدور حکم رشد

arr-listپرونده ضم امین

arr-listپرونده ثبت واقعه ازدواج

arr-listپرونده اهدای جنین

arr-listپرونده حضانت طفل

arr-listپرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-listپرونده طلاق خلع

arr-listپرونده جعل در شناسنامه به قصد تقلب و استفاده از آن (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده خیانت در امانت (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل (تجدیدنظر)

arr-listپرونده نزاع دسته جمعی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ملاقات فرزند (تجدیدنظر)

arr-listپرونده فسخ نکاح (تجدیدنظر)

arr-listپرونده تمکین (تجدیدنظر)

arr-listپرونده استرداد جهیزیه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات زوجیت (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه نفقه معوقه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور حکم فسخ و ابطال اجاره نامه (تجدیدنظر)

arr-listپرونده اثبات وقوع عقد بیع (تجدیدنظر)

arr-listپرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

arr-listپروده ابطال رای کمیسیون ماده 147اصلاحی قانون ثبت

arr-listپرونده الزام خوانده به فروش یک دستگاه کامیون خاور به لحاظ مالکیت مشاعی

arr-list1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به

arr-listپرونده الزام به صدور شناسنامه فرزند

arr-listپرونده تقاضای تخلیه فوری یک باب مغازه

arr-listپرونده تقاضای اصلاح نام خانوادگی

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه

arr-list1: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم بر اثبات اقاله قرارداد

arr-listپرونده ممانعت از حق

arr-list1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

arr-listپرونده عدم ارائه مدارک در مهلت قانونی

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده فحاشی و افترا

arr-listپرونده ایجاد مزاحمت و سد معبر و فحاشی

arr-listپرونده تخریب آثار میراث فرهنگی از طریق خاکبرداری

arr-list1: پرونده فروش مال غیر

arr-list2: پرونده طلاق توافقی

arr-listپرونده استرداد جهیزیه

arr-listپرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

arr-listپرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

arr-list1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

arr-listپرونده سلب حضانت (از خواهان)

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم به عدم امکان سازش (طلاق)

arr-listپرونده تقاضای صدور حکم محجوریت

arr-listپرونده مطالبه وجه ناشی از تخلف در تحویل یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list3: پرونده مطالبه وجه چک (تجدیدنظر)

arr-listپرونده ابطال مبایعه نامه (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تعدیل اجاره بها

arr-list1: پرونده ابطال معامله

arr-list1: پرونده تامین خواسته

arr-list2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

arr-list2: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-list3: پرونده الزام به انجام تعهد

arr-listپرونده مطالبه مهریه و تامین خواسته فوری

arr-listدادخواست الزام به فروش سرقفلی مشاع

arr-listپرونده خلع ید

arr-listپرونده تقاضای حذف نام و نام خانوادگی همسر مطلقه از شناسنامه

arr-listپرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-listپرونده مطالبه وجه

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند

arr-listپرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده فسخ بیع

arr-listپرونده تقسیم و افراز ماترک

arr-listپرونده مطالبه حواله

arr-list2: پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه

arr-listپرونده الزام به صدور سند مالکیت

arr-listپرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

arr-list2: پرونده تامین خواسته

arr-list3: پرونده مطالبه وجه سفته

arr-listپرونده ابطال مبایعه نامه عادی (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تخلیه یک باب مغازه (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-listپرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list3: پرونده مطالبه وجه (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه خسارت (اجرای احکام)

arr-listپرونده مطالبه وجه چک (اجرای احکام)

arr-list2: پرونده مطالبه مهریه (اجرای حکم)

arr-list3: پرونده مطالبه خسارت

arr-listپرونده تعدیل اجاره بها (اجرای احکام)

arr-listپرونده قلع و قمع اعیانات موجود (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده استرداد جهیزیه (اجرای احکام)

arr-listپرونده الزام به تنظیم سند رسمی خط تلفن همراه (اجرای احکام)

arr-listپرونده رفع تصرف از ساختمان مسکونی (اجرای احکام)

arr-listپرونده خلع ید (اجرای احکام)

arr-listپرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-listپرونده سرقت

arr-list2: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده قتل غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی در رانندگی

arr-listپرونده اثبات مالکیت زمین

arr-list3: پرونده ضرب و جرح عمدی

arr-list1: پرونده سرقت

arr-listپرونده مزاحمت بهداشتی

arr-listپرونده جعل و مخدوش نمودن پلاک خودرو و استفاده از پلاک مخدوش

arr-list1: پرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

arr-list1: پرونده سرقت تعزیری

arr-list1: پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

arr-listپرونده قتل غیرعمدی

arr-listپرونده تصرف عدوانی

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل

arr-list3: پرونده ترک انفاق

arr-listپرونده کلاهبرداری و فروش مال مسروقه

arr-listپرونده سرقت از مغازه

arr-list2: پرونده صدور چک بلامحل

arr-listپرونده حمل و نگهداری مشروبات (اجرای احکام)

arr-listپرونده صدمات بدنی در اثر تصادف (اجرای احکام)

arr-listپرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-listپرونده قاچاق چوب آلات (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای حکم)

arr-listپرونده قطع اشجار (اجرای احکام)

arr-listپرونده بی احتیاطی در رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اجرای احکام)

arr-listپرونده شرب خمر (اجرای احکام)

arr-list3: پرونده صدور چک بلامحل (اجرای احکام)

arr-list1: پرونده نگهداری اسلحه غیرمجاز (اجرای احکام)

arr-listپرونده استعمال مواد مخدر

arr-listپرونده جعل امضا (اجرای احکام)

arr-listپرونده ممانعت از حق و تصرف عدوانی

arr-listپرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده کشتن حیوان دیگری (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list1: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list2: پرونده ضرب و جرح عمدی (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-listپرونده رانندگی بدون گواهینامه (در صلاحیت دادگاه اطفال)

arr-list1: پرونده اعسار از پرداخت محکوم به (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

arr-list1: پرونده تمکین

arr-list1: پرونده تجویز ازدواج مجدد

arr-listپرونده طلاق خلع (توافقی)

arr-list1: پرونده الزام به پرداخت نفقه فرزند

arr-listپرونده مطالبه نفقه فرزند

arr-listپرونده طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

arr-listپرونده مطالبه سهم الارث

arr-listپرونده بذل مدت ازدواج موقت

arr-list1: پرونده استرداد جهیزیه

arr-listلایحه دفاعیه دریافت مبلغ ودیعه در قرارداد اجاره

arr-listپرونده حمل کالای قاچاق و مشارکت در آن

arr-listپرونده تهیه غیرمجاز نفت گاز

arr-listشکواییه خیانت در امانت خودرو

arr-listشکواییه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زن علیه شوهر

arr-list شکواییه عکاسی از استخر زنانه و تهدید و اخاذی

arr-listشکواییه قراردادن مواد مخدر در مغازه دیگری

arr-listدادخواست مطالبه دیه از میراث ضارب

arr-listقتل شبه عمد ناشی از تصادف خودرو (بدون گواهینامه)

arr-listشکواییه آزار و اذیت متهم توسط مامور نیروی انتظامی

arr-listشکواییه فروش خودروی توقیفی

arr-listدادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

arr-listتغییر نام خانوادگی

arr-listدادخواست اعلام بطلان معامله

arr-listقرارداد بازاریابی فروش

arr-listنمونه لایحه عدم توجه دعوا به خوانده

arr-listلایحه اعتراض به نظر کارشناس

arr-listلایحه اعاده دادرسی

arr-listقرارداد فروش کالا

arr-listنمونه شکوائیه تخریب

arr-listنمونه برگ دادخواست فسخ معامله

arr-listلایحه دفاعیه معامله فضولی

arr-list لایحه صلح نامه

arr-listلایحه دفاعیه اعتراض به رای هیات گزینش دیوان عدالت اداری

arr-listدادخواست برقراری مستمری بازنشستگی برای دیوان عدالت اداری

arr-listلایحه تجدید نظر خواهی انتقال مال غیر

arr-listلایحه دفاعیه ضرب و جرح از طرف شاکی

arr-listاظهار نامه استرداد وسایل پزشکی

arr-listشکوائیه سرقت

social-fb-b

اطلاعات تماس میترا  پوربابا

آدرس دفتر میترا  پوربابا:

گيلان - فومن - صومعه سرا-روبه رو دادگستری-جنب هتل ابریشم-ساختمان برج بهمن-طبقه6 واحد20

ساعات کاری دفتر:
توضیحات بیشتر:

توحید جلایری نیاpremium-datik-icon

توحید جلایری نیا

وکلای دادگستری

09159249885

نادر پاکزادpremium-datik-icon

نادر پاکزاد

کارشناسان

09122607964

سیدمصطفی هاشمی پورpremium-datik-icon

سیدمصطفی هاشمی پور

وکلای دادگستری

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حمید رضا جمشیدی اردکانی

وکلای دادگستری

09171052311

dir-user-item-imgpremium-datik-icon

حجت جباری مرادلو

وکلای دادگستری

09120335565

مرضیه توانگرpremium-datik-icon

مرضیه توانگر

وکلای دادگستری

9171591148

آزاده حسن پورpremium-datik-icon

آزاده حسن پور

وکلای دادگستری

09160488235

عباس عباسی کشکولیpremium-datik-icon

عباس عباسی کشکولی

وکلای دادگستری

09128491282

سید ابراهیم دراجیpremium-datik-icon

سید ابراهیم دراجی

09127773832

محمدرضا محمدی حسینیهpremium-datik-icon

محمدرضا محمدی حسینیه

09121784045