قرارداد همکار ی وکیل با شرکت

1- طرفین قرارداد

قرارداد زير في مابين شرکت ..................... به شماره ........... به مديريت ............... به نشانی ................................................ که در اين قرارداد شرکت ناميده مي‌شود از يک طرف و .......................... به نشاني ................................................... به عنوان وکیل از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.

 

2- موضوع قرارداد

الف) مشاوره نسبت به مسائل حقوقي که جلب نظر وکیل احتياج و مورد درخواست باشد.

ب) اعلام وکالت در پرونده‌های محوله از سوی شرکت به وکیل.

 

3- تعهدات وکیل

الف) نظر حقوقي و مشورتي خود را نسبت به امور محوله از سوی شرکت کتبا و یا شفاها اظهار دارد.

ب‌) قراردادها و فرم‌هاي حقوقي مورد نظر که از طرف شرکت در خواست مي‌گردد را تهیه نماید و برای بررسي قراردادهاي تنظيمي شرکت با اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام کند.

ج‌) صورت‌جلسات مجامع عمومي و هيئت مديره و تهيه و تنظيم و تغييرات مورد لزوم در اساسنامه را آماده نماید.

د‌) چنانچه پرونده‌هاي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد به‌عنوان امين رعايت امانت را نموده و جنبه‌هاي محرمانه اسناد و مدارک شرکت را حفظ کند.

ذ‌) .......... روز در هفته برای امور کارشناسی در شرکت حضور یابد. این مدت با توافق طرفین قابل تجدیدنظر خواهد بود.

 

4- تعهدات شرکت

الف) شرکت متعهد است در انجام وظایف محوله، کليه اقدامات و تسهيلات لازم از جمله امکان ورود به کليه سوابق امر و دسترسي به منابع مختلف اطلاعاتي را به منظور پيشرفت کار از هر جهت فراهم آورد.

ب) واگذاری امور به وکیل باید به نحوی باشد که زمان کافی برای انجام امر به نحو صحیح و مناسب، وجود داشته باشد.

 

5- حق المشاوره و حق الوکاله

الف) حق‌المشاوره ماهيانه مبلغ ................. محاسبه مي‌شود که در پايان هر ماه پرداخت می‌گردد.

ب) حق‌الوکاله دعاوي له و عليه شرکت به صورت توافقی خواهد بود.

 

6- مدت قرار داد

الف) اين قرارداد از تاريخ .............. لغايت ........... معتبر است.

ب) تمدید قرارداد با توافق طرفین بلامانع است. 

 

7-  فسخ قرارداد

اين قرارداد با اعلام قبلي يک ماهه از سوي طرفين قابل فسخ بوده و شرکت مکلف است حق‌المشاوره و حق‌الوکاله را تا زمان فسخ قرارداد به نسبت زمان کار واقدامات انجام شده به وکیل پرداخت نمايد.

8- اين قرارداد در هشت ماده و دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارد، مطابق ماده 10 قانون مدنی، تهيه و تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و لازم‌الاجراء می‌باشد.

 

 امضاء مدیریت                             امضاء کارآموز                            تاریخ