قرارداد پیمانکاری مدیریت فنی، مالی، اداری و اجرایی

این قرارداد در تهران بین شرکت ......................................................... ثبت شرکت‌های تهران به نشانی ............................................................................ که در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود ازیک سو و (شرکت/موسسه/خانم/ آقای) ....................................... (به شناسنامه شماره/به شماره ثبت) ......................(صادره/ ثبت شرکت‌های) ....................................... که در این قرارداد «طرف قرارداد» از سوی دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید:  

 

ماده یک) موضوع قرارداد

الف) کل کار: عبارتست از مدیریت فنی، مالی و اداری و اجرائی و خرید مصالح و تجهیزات مورد نیاز برای ..................................................................................... به شیوه مدیریت پیمان مطابق شرایط خصوصی و نقشه‌ها و مشخصات پیوست که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

ب) که برآورد تقریبی مقادیر و حجم و قیمت کار به شرح ذیل می‌باشد:

 

ماده دو) شرایط خصوصی

1-     .........................................................

2-     .........................................................

3-     ........................................................

4-     ........................................................

5-     ........................................................

6-     ........................................................

7-     ........................................................

8-     ........................................................

9-     ........................................................

10- .......................................................

 

ماده سه) مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

1 – 3 ) مبلغ قرارداد ...................................... به حروف ..................................... ریال به شرح بند ب ماده یک به طور تقریبی می‌باشد.

2 – 3 ) ............... از مبالغ هر صورت وضعیت (شامل کلیه هزینه‌ها بدون احتساب هزینه‌های بالاسری، تعدیل و غیره) به‌عنوان حق‌الزحمه «طرف قرارداد» محاسبه و پس از کسر کسور قانونی و در صورت تائید «شرکت» حداکثرظرف .................. قابل پرداخت است که کلیه پرداخت‌ها بر اساس پیشرفت کار و طبق صورت وضعیت مورد تائید« کارفرما» و پس از کسر کسور قانونی خواهد بود و تا انجام کل کار جنبه علی‌الحساب خواهد داشت.

3 – 3 ) تامین اعتبار خرید خدمات و تجهیزات و مصالح مورد نیاز موضوع قرارداد و با تقاضای کتبی «طرف قرارداد» از سوی «شرکت» و پس از تا ئید آن، در مقابل اسناد مثبته حداکثر ظرف .................. صورت می‌گیرد.

 

ماده چهار) مدت قرارداد

از تاریخ انعقاد به مدت .......................... خواهد بود.

تبصره: «طرف قرارداد» موظف است تمامی تعهدات خود را لغایت .............................. به انجام برساند و موضوع قرارداد را به‌صورت کامل مطابق قرارداد تحویل «شرکت» نماید و چنانچه به هر علت تاخیر نماید بابت هر روز تاخیر مبلغ ............................. ریال جریمه خواهد شد و «شرکت» حق دارد به تشخیص خود و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات جریمه تاخیر مزبور را از محل مطالبات «طرف قرارداد» و اسناد تضمین وی و یا از هر محل دیگر، استیفاء نماید و «طرف قرارداد» حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود. اخذ این جرائم مانع از الزام قانونی «طرف قرارداد» به انجام تعهدات خویش و یا اعمال توام سایر اختیارات «کارفرما» نخواهد بود.

 

ماده پنج) تعهدات طرف قرارداد

1 – 5 ) «طرف قرارداد» کلیه اسناد و مفاد قرارداد را مطالعه و از مفاد آن کاملاً اطلاع حاصل نموده است. همچنین از مشخصات و ماهیت موضوع قرارداد نوسانات قیمت کاملاً آگاه می‌باشد و تائید می‌نماید که هنگام امضاء قرارداد مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته‌ای باقی نمانده است که بعداً بتواند به جهل خود استناد کند.

2 – 5 ) «طرف قرارداد» مسئولیت کامل حسن اجرای قرارداد بر اساس مفاد قرارداد، اسناد، دستورات «شرکت» یا نماینده وی را به عهده دارد و نظارتی که از سوی «شرکت» در اجرای قرارداد می‌شود به هیچ وجه از مسئولیت «طرف قرارداد» نمی‎کاهد.

3 – 5 ) هرگاه قبل یا در حین اجرای قرارداد، شرکت یا نماینده وی تشخیص دهد که تجهیزات، امکانات یا نحوه عمل «طرف قرارداد» به نحوی است که کافی برای اتمام قرارداد و عملیات موضوع آن نمی‌باشد، مراتب را به «طرف قرارداد» اطلاع خواهد داد. طرف قرارداد مکلف است تجهیزات و امکانات خود یا حسب مورد، نحوه اجرای عملیات موضوع قرارداد را مطابق نظر «شرکت» یا نماینده وی در مدتی که «شرکت» اعلام خواهد نمود، تکمیل و اصلاح نماید بدون آنکه بدین مناسبت ادعای خسارت یا وجه از «شرکت» نماید.

4 – 5 ) «طرف قرارداد» متعهد است که نحوه اجرای قرارداد دقیقاً طبق استانداردهای فنی و مهندسی کشور و نظر«شرکت» باشد، در غیر این صورت «طرف قرارداد» موظف است ظرف مدتی که «شرکت» اعلام خواهد نمود، باهزینه خود مبادرت به اصلاح کار نماید.

5 – 5 ) «شرکت» در هیچ شرایطی و تحت هیچ عنوان مسئولیت حفاظت کارگاه، مصالح و تجهیزات «طرف قرارداد» و موضوع قرارداد آنچه خود در اختیار وی قرار می‌دهد ندارد و مسئولیت تام و تمام حفاظت از آنان صرفاً متوجه «طرف قرارداد» است.

6 – 5 ) «طرف قرارداد» حق واگذاری عملیات و موضوع قرارداد را کلاً و جزئاً و تحت هیچ عنوان از قبیل نمایندگی وکالت، صلح حقوق و غیره ندارد.

7 – 5 ) «طرف قرارداد» متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد را مطابق قرارداد و اسناد و مدارک مربوط و با بهترین روش‌های فنی و بهترین تجهیزات و مصالح و وسیله عواملی که در خود تخصص و تجربه کافی دارد به انجام رساند.

8 – 5) «طرف قرارداد» مکلف به نگهداری و حفاظت از موضوع قرارداد  وسایل و لوازم «شرکت» و حفاظت و دقت در استفاده از مصالحی که در اختیارش قرار می‌گیرد و یا تهیه نموده است می‌باشد.

9 – 5 ) «طرف قرارداد» متعهد است کلیه مصالح، لوازم و تجهیزاتی که در اجرای این قرارداد قصد تهیه آن را دارد ابتدا به تائید «شرکت» برساند و با رعایت آئین‌نامه مربوط و سایر مقررات شرکت اقدام نماید و متعهد است صرفه و صلاح «شرکت» را کاملاً رعایت نماید و در صورت وجود تمامی آنان را به شرح بالا از طریق نمایندگان رسمی یا انحصاری تهیه نماید. اطلاع و تائید «شرکت» در این خصوص از مسئولیت «طرف قرارداد» نخواهد کاست و «شرکت» حق خواهد داشت به تشخیص خود و راساً به اصلاح صورت‌وضعیت‌ها اقدام نماید و «طرف قرارداد» حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و اسقاط نموده است.

 

ماده شش) تضمین حسن انجام قرارداد

برای حسن اجرای قرارداد «طرف قرارداد» متعهد است مبلغ ........................ ریال به‌صورت ...................... تسلیم «شرکت» نماید این تضمین تا انقضاء دوره تضمین موضوع ماده هفت این قرارداد نزد «شرکت» باقی خواهد ماند.

 

ماده هفت) دوره تضمین

دوره تضمین این قرارداد به مدت ............. ماه پس از تحویل قطعی است و «طرف قرارداد» موظف و مکلف به اصلاح هرگونه عیب و یا ایرادی است که در زمان این دوره بروز نماید خواهد بود. بدون آنکه در قبال آن حق دریافت وجهی داشته باشد در غیر این صورت «شرکت» حق دارد به تشخیص خود هزینه‌ها و خسارات مترتبه را از محل کلیه تضمینات این قرارداد یا هر گونه مطالبات «طرف قرارداد» و یا از هر محل دیگر استیفاء نماید و «طرف قرارداد» حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده است.

 

ماده هشت) تحویل

تحویل موضوع قرارداد در انقضاء مدت قرارداد به صورت موقت خواهد بود. چنانچه ظرف ............... روز از زمان تحویل، «شرکت» در نحوه انجام قرارداد و بازسازی ساختمان موضوع قرارداد نقصان یا عیبی ملاحظه کرد مراتب را به«طرف قرارداد» اطلاع و نامبرده موظف است ظرف پانزده روز نسبت به رفع نقص و عیب، مبادرت ورزد در غیر این صورت «شرکت» حق دارد خود نسبت به آن مبادرت و تمامی هزینه‌های مترتبه و خسارات وارده را به تشخیص خود از استیفاء و وصول نماید. در صورت عدم مشاهده عیب یا نقص، در انقضاء پانزده روز تحویل قطعی خواهد بود و دوره تضمین آغاز خواهد شد.

 

ماده نه) جریمه تاخیر    

«طرف قرارداد» متعهد است چنانچه در ارائه خدمات و انجام قرارداد از موعد موضوع ماده چهار قرارداد تطویل نماید، «شرکت» حق دارد ضمن اعمال حق فسخ خود (که مدت آن تا انقضاء دوره تضمین است) و طریقه اعمال آن راساً و بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات و تنها با ارسال نامه سفارشی به نشانی طرف قرارداد خواهدبود، حق خواهد داشت کلیه خسارات خود را استیفاء نماید و نیز تبصره ماده 4 ازسوی «شرکت» اعمال خواهد شد.

 

ماده ده) سایر شرایط

1-10 ) در اجرای این قرارداد مسئولیت ناشی تمامی قوانین و مقررات حاکم از هر حیث و جهت صرفاً به عهده «طرف قرارداد» است.

2 -10 ) «شرکت» هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مسئولیت‌های ناشی از اجرای این قرارداد از جمله مسئولیت‌های قوانین کار، مسئولیت مدنی و تامین اجتماعی و غیره ندارد. بدیهی است میان «شرکت» و «طرف قرارداد» و عوامل وی هیچ‌گونه علقه استخدامی وجود ندارد.

 

ماده یازده) منع قانونی

«طرف قرارداد» با امضاء این قرارداد صریحاً اقرار دارد که برای انعقاد این قرارداد، مواجه با هیچ منع قانونی نیست و صلاحیت کامل قانونی برای انعقاد قرارداد دارد در صورت کشف خلاف آن ضمن آنکه این قرارداد منفسخ تلقی می‌شود، «شرکت» حق اعمال اختیارات خود در این قرارداد حاصل از قوانین مربوط را خواهد داشت.

 

ماده دوازده) فسخ قرارداد

فسخ این قرارداد تا انقضاء دوره تضمین حق یک‌جانبه «شرکت» است و اعمال آن بر اساس شرح ماده 9 بدون هیچ‌گونه تشریفات خواهد بود. تشخیص شرکت در این مورد و سایر موارد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم‌الاجرا است.

 

ماده سیزده) طرق حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف در طرز اجرای هر یک از مواد یا مدلول این قرارداد و یا اختلاف در تعبیر یا تفسیر آن موضوع به مراجع ذیصلاح قضائی ارجاع می‌گردد.

 

ماده چهارده) نشانی طرفین قرارداد

نشانی طرفین قرارداد همان است که در صدر قرارداد تصریح گردیده است و چنانچه هر یک ازطرفین بدون اطلاع طرف دیگر، آن را تغییر دهد. ارسال تمامی مکاتبات و ابلاغات به نشانی مندرج دراین قرارداد ابلاغ شده محسوب است.

این نشانی مطابق ماده1010 قانون مدنی اقامتگاه انتخابی طرفین می‌باشد.

 

ماده پانزده) نسخ قرارداد

این قرارداد در پانزده ماده وسه نسخه بر اساس ماده10 و 219 قانون مدنی منعقد گردید و هر یک از نسخ دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و برای طرفین لازم‌الاجرا است.

  

               

             طرف قرارداد                                                                         کارفرما