قرارداد تالیف کتاب

این قرارداد بین انتشارات .............. به نمایندگی .................، مدیر اجرایی به نشانی ...................................................................... به عنوان ناشر، (طرف اول) و آقای/خانم ........................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... به نشانی و تلفن ............................................................................................................................................. به عنوان نویسنده، (طرف دوم) در دو صفحه منعقد می‌­گردد.

 

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، تألیف کتاب ........................................................... می­‌باشد که در این قرارداد، اثر نامیده می­‌شود.

 

ماده 1)

طرف دوم متعهد است که تألیف اثر را حداکثر تا تاریخ ............................ به انجام رسانیده و با دریافت رسید، تحویل طرف اول نماید.

 

ماده 2)

طرف دوم متعهد می­‌شود اثر مذکور در ماده 1 را تهیه و تدوین کرده و امتیاز انتشار آن را منحصراً به انتشارات ............. با نام تجاری ............ واگذار نماید.

 

ماده 3)

تألیف و تدوین کلیه آثار جنبی موضوع قرارداد تحت عناوینی مانند خودآموز، مجموعه تست­ها و غیره انحصاراً در اختیار طرف اول است و طرف دوم نمی‌­تواند خود رأساً اقدام نماید.

 

ماده 4)

طرف دوم کل تالیف  اثر را در ............... نوبت و مطابق جدول زمان‌بندی مورد توافق زیر پس از دریافت رسید به طرف اول تحویل خواهد داد.

نوبت اول در تاریخ ..................... شامل مباحث

نوبت دوم در تاریخ ...................... شامل مباحث

نوبت سوم در تاریخ ..................... شامل مباحث

نوبت چهارم در تاریخ .................. شامل مباحث

نوبت پنجم در تاریخ ..................... شامل مباحث

نوبت ششم در تاریخ ..................... شامل مباحث

نوبت هفتم در تاریخ ..................... شامل مباحث

نوبت هشتم در تاریخ .................... شامل مباحث

نوبت نهم در تاریخ ......................  شامل مباحث

نوبت دهم در تاریخ ...................... شامل مباحث

 

تبصره 1) طرف دوم موظف است، بخش اول از تألیف اثر را طبق تاریخ ذکر شده در نوبت اول تحویل، به طرف اول تحویل داده و بعد از اعلام پذیرش محتوایی و ادبی توسط طرف اول، طرف دوم به تألیف مابقی اثر، طبق نوبت­‌های تحویل متعهد شده در ماده 4، اقدام می­‌نماید.

 

ماده 5)

طرف دوم مسئولیت متون تالیف اثر را شخصاً به عهده می‌­گیرد و نسبت به ادعاهای احتمالی اشخاص ثالث پاسخگو می‌­باشد و طرف اول در این زمینه هیچ‌­گونه مسئولیتی ندارد.

 

ماده 6)

طرف دوم متعهد است که حق انتشار اثر را قبلاً به شخص یا مؤسسه دیگری واگذار نکرده است و در مقابل دعاوی احتمالی اشخاص ثالث پاسخگو باشد و از این بابت، مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود و طرف دوم متعهد می­‌شود که برای هیچ شخص حقیقی یا حقوقی یا هیچ ناشری کتابی با عنوان ذکر شده در فوق تألیف ننماید و در صورت انجام، باید نسبت به ضرر و زیان­‌های ادعایی وارده به طرف اول پاسخگو باشد.

 

ماده 7)

طرف دوم چنانچه بعد از عقد قرارداد از تعهد خود مبنی بر نگارش اثر مندرج در قرارداد سرپیچی نماید موظف می­‌باشد که کلیه زیان‌­های مادی و معنوی را که به طرف اول (ناشر) وارد می­‌شود، علاوه بر خسارت قراردادی به صورت توافقی جبران نماید یا اگر مدت تأخیر در هر نوبت تحویل اثر، بیشتر از 10 روز باشد طرف اول می­‌تواند رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و مؤلف دیگری را برای تألیف اثر مورد نظر در قرارداد، در نظر بگیرد و یا طرف دوم تعهد را انجام و خسارت قراردادی را بپردازد و انتخاب هر کدام از موارد با طرف اول می‌­باشد و طرف دوم حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت. لازم به ذکر است کلیه مطالب تایپ شده تا تاریخ فسخ قرارداد متعلق به طرف اول می­‌باشد.

 

ماده 8)

متن تألیف شده باید در برگه­‌های کلاسور نوشته شده و دارای ویژگی­‌های زیر باشد:

الف ـ رعایت کامل قواعد نگارش فارسی، ضروری و ویراستاری ادبی متن به عهده طرف دوم است و طرف دوم موظف است متون خود را طبق الگوی ارائه شده توسط طرف اول تألیف نماید.

ب ـ خوانا بودن و واضح بودن اشکال و جداول متن جهت حروف‌چینی الزامی است.

پ ـ در سرتاسر اثر باید شروع و پایان بخش­‌ها، فصل­‌ها و پاراگراف‌­ها مشخص شده باشد.

ت ـ چنانچه تعداد غلط­‌های موجود در کتاب بعد از تایید نهایی توسط مؤلف به نسبت 10% تعداد صفحات باشد هزینه تغییرات در چاپ دوم از مبلغ توافق شده در ماده (12) کسر خواهد شد.

ج ـ طرف دوم می­‌پذیرد تا آخرین مرحله بر حروف‌چینی و صفحه­‌آرایی اثر،  نظارت کامل داشته باشد.

 

ماده 9)

پس از تحویل پرینت نهایی اثر به وسیله مؤلف، طرف اول،  اثر مورد نظر را توسط گروه ویراستاران مورد تأیید مؤسسه، بررسی (علمی، تایپی، نگارشی و موارد دیگر) می‌­نماید. در صورت تأیید گروه  ویراستاران و مدیریت واحد انتشارات، زمان چاپ و توزیع کتاب پس از بررسی شرایط بازار از لحاظ زمانی، اقتصادی و فاکتورهای دیگر به وسیله ناشر تعیین می­‌گردد.

 

ماده 10)

طرف دوم با عقد قرارداد، کلیه امتیازات و حقوق مادی و معنوی این اثر را اعم از چاپ، انتشار و توزیع به صورت کتاب یا جزوه را به طرف اول در این قرارداد به صورت صلح حقوق واگذار می‌­نماید و هیچ‌گونه ادعایی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت و طرف دوم متعهد می­‌شود مشابه این اثر را برای هیچ ناشر یا مؤسسه دیگری تألیف ننماید.

 

ماده 11)

بدیهی است از آنجایی که امتیاز این اثر متعلق به طرف اول است، طرف اول حق هرگونه استفاده قانونی از این اثر را خواهد داشت و می‌­تواند رأساً نسبت به چاپ آن به عنوان کتب شخصی یا انحصاری مؤسسه اقدام نماید.

 

ماده 12)

ناشر متعهد می­‌شود جهت حق­‌الزحمه نویسنده، به قرار صفحه­‌ای ................... تومان، بعد از تأیید نهایی محتوایی و ادبی و صفحه­‌آرایی، به نویسنده پرداخت نماید، که حق­‌التألیف اثر موضوع قرارداد را به ترتیب ذیل به مؤلف محترم تسلیم نماید.

20% درصد قرارداد بعد از تحویل نهایی اثر به مؤلف پرداخت خواهد شد.  

80% درصد مابقی بعد از تأیید نهایی محتوایی، ادبی و صفحه‌­آرایی، نقداً پرداخت خواهد شد.  

 

امضاء مؤلف و تاریخ                                                 مهر و امضاء نماینده انتشارات و تاریخ

           (طرف دوم)                                                                                        (طرف اول)