توافقنامه قطعی فروش هتل آپارتمان، رستوران و کافی شاپ

به تاریخ ............... و نظر به تفاهم و توافق کامل و با توجه به ماهیت شرکت ........................ و موسسه .................................، این توافقنامه قطعی میان موسسه .................................. به شماره ثبت .............. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، مقیم .......................................................................... با نمایندگی ..........................، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل و ............................، عضو هیأت مدیره دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور موسسه مذکور که در این توافقنامه طرف اول نامیده می‌شود از یک سو و شرکت ..................... (سهامی ...) به شماره ثبت .................... ثبت شرکتهای ........... مقیم .................. با نمایندگی ......................  دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت ..................... که از این پس طرف دوم نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد گردید:

 

ماده اول -  موضوع توافقنامه

عبارت است از فروش و واگذاری قطعی 30 واحد هتل آپارتمان و یک واحد رستوران و یک واحد کافی شاپ و تمامی متعلقات و توابع مربوط به شرح و برابر صورت‌مجلس تفکیکی شماره ............ مورخ ................. صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک ................ (که تصویر آن به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک این توافقنامه می‌باشد)، پلاک ثبتی ............ لغایت .................... بخش .............. واقع در ......................................................................... به انضمام .......... خط تلفن دایر و ............ واحد پارکینگ دارای برق مجزا و آب و گاز مشترک به انضمام تمامی ضمائم و لواحق قانونی و عرفی و نیز مشاعات برابر قانون تملک آپارتمانها، عرصتاً و اعیاناً که تماماً به رؤیت خریدار رسیده و مورد تأیید وی می‌باشد.

 

ماده دو - مبلغ توافقنامه و نحوه پرداخت

مبلغ این توافقنامه و بهاء موضوعات توافقنامه برابر نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب طرفین (هریک از طرفین یک کارشناس و یک کارشناس نیز به انتخاب کارشناسان طرفین) به عنوان کارشناس مرضی‌الطرفین تعیین و بدواً و به قدر معادله با مطالبات طرف دوم از طرف اول، تهاتر و 90 درصد از مبلغ باقیمانده توافقنامه، ظرف یک هفته از سوی طرف دوم در وجه طرف اول پرداخت و مابقی آن در دفتر اسناد رسمی و هنگام تنظیم سند رسمی انتقال پرداخت خواهد گردید.

 

ماده سه- شروط و توضیحات

1-3 ) این توافقنامه براساس ماده 10 قانون مدنی میان طرفین و قائم مقام قانونی آنان لازم‌الاجرء بوده و هیچ یک از طرفین، اختیاری برای فسخ یا اعمال خیارات ندارد.

2-3) طرفین متعهدند در روز، ساعت و تاریخی که متعاقباً توافق خواهند نمود در دفتر اسناد رسمی شماره ......... و اقع در ......... حاضر و نسبت به انجام تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی انتقال موضوعات توافقنامه اقدام نمایند.

3-3) طرف اول مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای انتقال رسمی موضوعات توافقنامه اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک، درحکم عدم حضور خواهد بود.

4-3) چنانچه هریک از طرفین در تاریخ تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی حاضر نشود و یا آنچه از مدارکی که تهیه آن به عهده اوست تهیه نکند، طرف دیگر طی نامه‌ای تصویر مدارک خویش را تقدیم دفتراسناد رسمی می‌نماید و نامه مزبور را در دفتراسناد رسمی مربوط ثبت می‌نماید و براین اساس گواهی عدم حضور اخذ خواهد نمود.

5-3) هریک از متعاملین که در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی با همراه داشتن تمامی مدارک لازم حاضر نشود موظف است مبلغ ........ ریال در وجه طرف دیگر به عنوان جریمه عدم حضور و متعاقباً بابت هر روز تأخیر مبلغ .......... ریال به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید. پرداخت این جرایم لطمه‌ای به اصل توافقنامه وارد نخواهد ساخت و طرف دیگر علاوه بر وصول جرایم و وجه التزام، طرف مقابل را از طریق محاکم عمومی ملزم به انتقال می‌نماید. در این صورت تمامی خسارات و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به عهده طرف مستنکف است.

6-3) طرف اول اقرار نمود که انعقاد این توافقنامه  از ناحیه وی هیچ منع قانونی ندارد و اقرار دارد که انتقال موضوعات این توافقنامه (عرصتاً و اعیاناً)  فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی می‌باشد.

7-3) از آنجاکه رستوران و کافی شاپ موضوع این توافقنامـه، پیـش ازاین و به موجب قرارداد اجاره‌ای که تصویر آن به پیوست و جزء لاینفک این توافقنامه می‌باشد از سوی طرف اول و بدون دریافت هیچگونه وجه و مالی تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و نظایر آن،  لغایت ................ به اجاره داده شده است و مستأجر متعهد و موظف است به عنوان توابع هتل آپارتمان، سرویس لازم و استاندارد را به مسافرین هتل ارائه نمایند، طرف دوم در قرارداد اجاره مزبور از هر حیث و جهت،  قائم مقام قانونی طرف اول خواهد بود.

8-3) اخذ تمام مجوزات لازم و رعایت استانداردهای مربوط به راه‌اندازی و اداره هتل آپارتمان برابر مقررات حاکم به عهده طرف دوم خواهد بود.

 

ماده چهار- نسخ قرارداد

این توافقنامه قطعی مشتمل بر ماهیت آن و تعهدات تبعی مربوط، براساس ماده 10 قانون مدنی در سه نسخه با ارزش و اعتبار یکسان، امضاء و منعقد گردید و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان لازم‌الاجراء و لازم‌الاتباع می‌باشد.

           طرف اول                                                                           طرف دوم

موسسه ..........................................                                  شرکت ..........................................