مبایعه نامه ملک

 

1-   فروشنده

     شرکت .............................. به شماره ثبت .................... در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری  ...................... با نمایندگی ..................... و ..................... مقیم ...........................................................................

 

2- خریدار

     موسسه ............................ به شماره ثبت ....................... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران با نمایندگی .......................... رئیس هیأت مدیره و .......................... عضوهیأت مدیره مقیم  ..........................................................................  

 

3-  مورد معامله (مبیع ) ومشخصات آن

 به شرح صورتجلسه ................... و تصویر سند مالکیت مشروحه ذیل عبارت است از  مقدار ....................... مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی  ................. فرعی از .................... اصلی واقع در بخش .................... تحت ثبت ................. صفحه .................... دفتر املاک جلد ....................... موضوع دفترچه مالکیت شماره چاپی .................... به انضمام تمامی ضمائم و لواحق قانونی وعرفی ومستحدثات موجود،که حدود اربعه آن به شرح مندرج در صورت جلسه مذکور عبارت است از:
شمالا" به ............................... ، غربا" به ............................، جنوبا" به .................................، شرقا" .............................................که تصویر صورتجلسه و سند مالکیت مزبور به امضا طرفین رسیده وجزءلاینفک این مبایعه نامه وقرارداد می باشد.

 

4-ثمن معامله و شرایط پرداخت

 ثمن معامله طبق صورتجلسه شماره ................... مورخ ....................... در ازای بخشی از بدهی شرکت .............................. به موسسه .............................، به قدر معادله تهاتر و در دفاتر قانونی طرفین ثبت گردیده است.

  تبصره: در سند رسمی انتقال  قیمت منطقه بندی قید خواهد شد.

 

5-شروط و توضیحات  

 

1-5) صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات از جمله غبن ولو به اعلی درجه از  طرفین به عمل آمد.

 

2-5) طرفین متعهدند حداکثر لغایت ........................ در روز و ساعتی که که متعاقباً و کتباً از سوی فروشنده اعلام خواهدگردید در دفتر  شماره ................ اسناد رسمی ................... واقع در ................................. حاضر و نسبت به انجام تشریفات قانونی وتنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (مبیع) اقدام نمایند.

 

3-5) فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصاها وگواهی ها و مدارک و اسناد لازم برای نقل و انتقال رسمی مبیع اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد مزبور در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک مزبور، در حکم عدم حضور خواهد بود.

 

4-5) چنانچه فروشنده لغایت ..................... موجبات انتقال رسمی مبیع را از هر حیث وجهت فراهم نیاورد و نیز تاریخ و ساعت حضوردر دفتر اسناد رسمی مذکور را کتبا" به خریدار اعلام ننماید و در صورتی که در تعاقب اعلام کتبی زمان وساعت حضور در دفتر اسناد رسمی، هریک از طرفین در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشوند و یا آنچه از مدارک که تهیه آن بعهده اوست تهیه نکنند، طرف دیگر طی نامه ای تصویر مدارک خویش را تقدیم دفترخانه مزبور نموده و اصل آن را به رؤیت سردفتر رسانده و نامه مربوط  را در دفتراسنادرسمی نامبرده ثبت می نماید و بر این اساس گواهی عدم حضور اخذ خواهد نمود.

 

تبصره: در صورتی که فروشنده لغایت ........................ به طور کتبی تاریخ و ساعت حضور در دفتر اسناد رسمی را اعلام ننماید خریدار حق دارد در وقت اداری روز .......................  نماینده خود را در دفتر اسناد رسمی شماره ................... حاضر و با ثبت برگ نمایندگی نسبت به اخذ گواهی عدم حضور اقدام نماید چنانچه دفتر اسناد رسمی به هر علت از صدور گواهی عدم حضور خودداری نماید از حیث تعلق جرایم و وجه التزام وسایر تعهدات والزامات موضوع این مبایعه نامه و قرارداد ثبت نامه معرفی نماینده خریدار در دفتر اسناد رسمی در حکم گواهی عدم حضور بوده و مناط اعتبار می باشد.

 

5-5) چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی با همراه داشتن تمامی مدارک لازم حاضر نشود موظف است مبلغ 2 درصدکل ثمن معامله را  در وجه طرف دیگر به عنوان جریمه عدم حضور و متعاقباً بابت هر روز تاخیر مبلغ000/000/50 ریال بعنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید. پرداخت این جرایم لطمه ای به اصل معامله و تعهدات طرفین وارد نخواهد ساخت خریدار علاوه بر وصول جرایم و وجه التزام، فروشنده را از طریق محاکم عمومی ملزم به انتقال می نماید. در این صورت تمامی خسارات و     هزینه های دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل به عهده فروشنده است.

 

6-5) فروشنده اقرار می نماید که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نیست و مورد رهن و وثیقه کسی نیست  به هیچ طریق وصورتی متعلق به غیر نمی باشد و منافعی از آن به هر شکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نیست و در صورت کشف خلاف آن وکشف هرگونه فساد علاوه برآن که فروشنده موظف به پرداخت وجه التزام موضوع بند(5-5) این مبایعه نامه و قرارداد و همچنین پرداخت خسارت تأخیر موضوع همان بند لغایت رفع مانع و فساد می باشد.

 

7-5)  پرداخت مالیات نقل وانتقال به عهده فروشنده وهزینه تحریرسند رسمی بالمناصفه به عهده طرفین است.

 

 8-5)  فروشنده وخریدار اقرارنمودند انجام این معامله از ناحیه ایشان هیچ منع قانونی ندارد و نیز اقراردارند که معامله از سوی هریک از طرفین فاقد هرگونه ایراد واشکال قانونی می باشد.

 

6حق فسخ

اگر فروشنده تا تاریخ .......................... کتبا" موعد حضور در دفتر خانه را اعلام ننماید و یا پس از تعیین موعد از حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال اسناد به نام موسسه استنکاف  نماید، خریدار لغایت دو ماه از آن تاریخ حق فسخ معامله را صرفا" با اعلام یک نامه با پست سفارشی به آدرس مندرج در صدر این        مبایعه نامه و قرارداد که اقامتگاه قانونی و قراردادی فروشنده محسوب می گردد خواهد داشت و فروشنده نیز تا زمانی که ثمن را مسترد ننموده است مکلف به پرداخت جریمه مذکور در بند( 5-5) می باشد.

این مبایعه نامه و قرارداد قطعی که در بردارنده بیع شرعی وسایر شروط وتوضیحات است در تاریخ  ................................... و یک براساس مواد 338 ، 339 ، 219 و220 و294 و295 قانون مدنی  و ماده  10 از همان قانون در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و منعقد گردید و برای طرفین و قائم مقام قانونی آنان  لازم الاجراء می باشد.

 

 

            فروشنده                                                                    خریدار