قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

این قرارداد میان موسسه ................................ به شماره ثبت .................. به نمایندگی ..................... و .................... دارندگان امضائ مجاز و تعهدآور موسسه مزبور مقیم ............................................................. به شماره تلفن ........................... و شماره فاکس ..................... که از این پس در این قرارداد «کارفرما» نامیده می‌شود از یک سو و شرکت آسانسور ................ به شماره ثبت ................... به نمایندگی .................... به سمت مدیرعامل، دارنده امضاء مجـاز و تعهدآور شرکت مذکور مقیم ............................................................................. و شماره تلفن ....................... که از این پس در این قرارداد «پیمانکار» نامیده می‌شود به شرح ذیل منعقد گردید:

 

ماده یک – موضوع قرارداد

عبارتست از ارائه خدمات سرویس و نگهداری و تأمین عملکرد صحیح تعداد یک دستگاه آسانسور 5 طبقه (5توقف) از نوع نفربر

تبصره1: با انعقاد این قرارداد تمامی سرنشینان آسانسور طبق ظرفیت آسانسور به ازاء هر نفر به میزان 1،520،000،000 ریال در ماه‌های حرام و مبلغ 1،140،000،000 ریال در ماه‌های عادی حق دیه و میزان 15،000،000 ریال بابت هزینه پزشکی بیمه می‌گردند. هزینه صدور و ارسال بیمه با تعهدات فوق مبلغ 400/000 ریال می‌باشد که توسط کارفرماپرداخت خواهد شد. (پرداخت افزایش احتمالی حق بیمه از ناحیه شرکت بیمه‌گذار نیز مشمول این تعهد می‌باشد).

تبصره 2: به شرح تبصره فوق پیمانکار مکلف است با هزینه کارفرما نسبت به بیمه نمودن سرنشینان آسانسور به شرح بالا اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت عدم ارائه اطلاعات درست با پیمانکار بوده و درصورتی که از این بابت کارفرما دچار خسارت گردد جبران آن برعهده پیمانکار می‌باشد.

 

ماده دو – مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ..................... لغایت ..................... به مدت یک سال کامل شمسی می‌باشد.

 

ماده سه – محل ارائه خدمات

محل ارائه خدمات این قرارداد (آدرس) .............................................................. موسسه ................................ می‌باشد.

 

ماده چهار- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای اجرای کامل موضوع قرارداد و در تمام مدت مذکور در ماده 2 عبارتست از ماهیانه مبلغ .................... ریال که جمعاً در کل مدت قرارداد مبلغ ...................... ریال خواهد بود که هرسه ماه یک بار با ارائه فاکتور از سوی پیمانکار،  در وجه پیمانکار پرداخت می‌گردد.

تبصره 3: در صورتی که آسانسور در شرایط گارانتی نباشد، قیمت تعویض قطعات جداگانه محاسبه و پرداخت آن به عهده کارفرما می‌باشد.

 

ماده پنج- تعهدات پیمانکار

1-5) پیمانکار تعهد می‌نماید عملیات سرویس و نگهداری آسانسور موضوع قرارداد، مطابق استانداردهای فنی باشد.

2-5) پیمانکار تعهد می‌نماید در صورت بروز نقص فنی برای آسانسور موضوع قرارداد، پس از اعلام توسط کارفرما ظرف 4ساعت یک یا چند نفر متخصص را به منظور بررسی و کارشناسی اعلام نقص و تعمیرات مورد نیاز به محل اعزام نماید.

3-5) پیمانکار متعهداست که همه ماهه به‌طور منظم از آسانسور موضوع این قرارداد بازدید دقیق به‌عمل آورده و گزارش وضعیت را مکتوب به کارفرما ارائه و گواهی برگ بازدید و کنترل آن را از کارفرما دریافت کند.

4-5) پیمانکار متعهداست که در تمام ادوار بازدید از آسانسورهای موضوع قرارداد، به شرح زیر عمل نماید.

الف) بازدید از موتورخانه: کفشک و فنر ترمز- روغن موتور – سیم بکسل کابین – چرخ گاورنر – سیم بکسل گاورنر – کانکتورهای تابلو – کنترل فاز- کنترل و فیوزهای تابلو و سایر موارد.

ب ) بازدیدهای طول مسیر حرکت و چاهک: کنترل دربهای طبقات و کابین – سوئیچ‌های بالا و پایین چاهک – چرخ گاورنر ته چاهک – پاراشوت – لوازم روی کابین – دکمه های احضار – نمراتورها – کفشک کابین و ضربه گیر زیر کابین و وزنه.

5-5) کلیه تعمیرات متعارف در سرویس و نگهداری برعهده پیمانکار بوده و درصورت نیاز به قطعات یدکی فقط بهای قطعات مصرفی از کارفرما اخذ خواهد گردید و مبلغ جداگانه‌ای جهت تعمیرات از کارفرما اخذ نمی‌گردد.

6-5) پیمانکار موظف است به افراد معرفی شده از سوی کارفرما، آموزش‌های اولیه رفع عیوب احتمالی (که عمدتاً ناشی از قطع برق و .... می‌باشد) را بدهد.

7-5) پیمانکار تعهد می‌نماید چنانچه آسانسور موضوع قرارداد، نیاز به تهیه قطعات، لوازم مصرفی و یا تعمیرات کلی و اساسی داشته باشد، در اسرع وقت نسبت به انجام کارشناسی اقدام نموده و کتباً موضوع و هزینه مربوط را به کارفرما اعلام نماید. بدیهی است شروع عملیات منوط به قبول کتبی کارفرما خواهد بود.

8-5) هرگاه علیرغم اعلام کتبی و رسمی نواقص و معایب موجود در آسانسور موضوع قرارداد از سوی پیمانکار، کارفرما درخصوص تأیید و ارجاع انجام تعمیرات لازم و رفع عیوب و نواقص و پرداخت هزینه و مخارج تهیه لوازم و قطعات اعلامی ازناحیه پیمانکار اقدام ننماید، پیمانکار در خصوص هرگونه حادثه یا خسارت مالی و یا جانی فاقد هرگونه مسئولیت قانونی می‌باشد.

 

ماده شش- تعهدات کارفرما

1-6) کارفرما متعهداست هزینه‌های مربوطه به ماده 4 و بند 7-5 قرارداد را در موعد مقرر پرداخت نماید.

2-6) کارفرما متعهداست از ورود افراد متفرقه به موتورخانه آسانسور و دخالت افراد غیرمسئول در امور آسانسور جداً جلوگیری به عمل آورد. درغیر این صورت عواقب آن برعهده کارفرما خواهد بود.

3-6) کارفرما موظف است اقدام لازم برای دسترسی کارشناسان و تکنیسین‌های اعزامی از طرف پیمانکار به آسانسور جهت انجام وظایف مشروحه قرارداد را به عمل آورد.

 

ماده هفت- طرق حل اختلاف

درصورت بروز هرگونه اختلاف نظر در اجرا و تفسیر هریک از مواد این قرارداد درصورتی که با توافق و مذاکره حل و فصل نگردد، هریک از طرفین می‌توانند از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی حقوق خویش را استیفاء نمایند.

 

ماده هشت- نسخ قرارداد

این قرارداد بر اساس توافق و تفاهم کامل طرفین و دراجرای ماده 10 قانون مدنی در دو نسخه یکسان و متحدالمتن با ارزش و اعتبار یکسان تنظیم و منعقد گردید.

 

                    کارفرما                                                                                    پیمانکار

  موسسه ................................                                        شرکت آسانسور .......................