پرونده استرداد جهیزیه

نتیجه : قرار رد دعوا

  • مشخصات پرونده
  • کلاسه: 1329/88 شعبه 1دادگاه عمومی شهرستان سبزوار خواهان: صدیقه.ح خوانده: محمد.م تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای محکومیت خوانده به استرداد کلیه اقلام جهیزیه به شرح سیاهه پیوست مقوم به سیصد و ده هزار تومان.پرداخت کلیه خسارات قانونی.صدور قرار تامین خواسته و توقیف آن دلایل و منضمات: نسخه ثانی دادخواست.رونوشت لیست جهیزیه.رونوشت سند ازدواج

  • استنادات پرونده
  • مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی

  • گردشکار پرونده
  • در مورخه 88/4/19 خواهان فوق دادخواستی به شرح ذیل تنظیم و ارائه نموده است که اینجانب با خوانده ازدواج رسمی و دائم نموده که متاسفانه به لحاظ سوءرفتار و معاشرت ایشان، مجبور به زندگی در خانه پدری‌ام می باشم و از آنجا که اسباب و اثاثیه جهیزیه بنده هم اکنون در منزل نامبرده نگهداری و احتمال تخریب و اتلاف آن می رود لذا بدوا تقاضای صدور قرار تأمین خواسته فوری مستندا به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز صدور حکم به محکومیت خوانده مورد استدعاست. با تقدیم دادخواست مابعدالذکر به ریاست دادگستری سبزوار و ارجاع آن به شعبه اول انجام شد. سپس وقت رسیدگی به روز 2 شنبه 88/5/16 تعیین شد. در مورخه 88/5/16  در وقت مقرر جلسه اول دادگاه حقوقی سبزوار تشکیل شد. پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر است که ملاحظه می گردد خواهان حضور ندارد و لایحه ای ارسال نداشته است. خوانده حاضر است، اظهار می‌دارد؛ نظر به اینکه در تاریخ 88/4/26 به صورت طلاق توافقی از یکدیگر متارکه کردیم و طلاق انجام شد. زوجه از مهریه و حق و حقوق خود گذشت کرده‌است و این دادخواست قبل از طلاق توافقی تقدیم دادگاه گردید، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. دادگاه با توجه به اوراق پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید:

  • رای دادگاه
  • در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده خواسته استرداد جهیزیه به شرح دادخواست تقدیمی، با توجه به اظهارات خوانده و ارائه تصویری از دادنامه طلاق که حکایت از طلاق توافقی طرفین داشته و خواهان از حق و حقوق خود گذشت نموده و طلاق اجرا شده، لذا دعوی خواهان در کیفیت فعل سالبه به انتفاء موضوع است. مستندا به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار

  • تحلیل رای
  • نظر به اینکه در پرونده فوق برای دادگاه احراز شده است که با توجه به اظهارات خوانده و اسناد موجود در پرونده طلاق توافقی قبلا صورت گرفته و خواهان از مهریه و حق و حقوق خود گذشت نموده لذا دادگاه به استناد مواد 2 و 197 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده که با این وجود رای اصداری فاقد هر گونه اشکال و خدشه ای می باشد.