پرونده اذن در ازدواج

نتیجه : رد دعوی خواهان

  • مشخصات پرونده
  • شماره پرونده: 9500743

  • استنادات پرونده
  • ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني ماده 1043 قانون مدنی

  • گردشکار پرونده
  • دلايل: شناسنامه ها شرح خواسته: احتراماً اين جانبان ...... قصد ازدواج با يكديگر را داشته كه با كمال تاسف خوانده مجهول‌المكان مي‌باشد و هيچ اطلاعي از ايشان نداريم. علي هذا با تقديم دادخواست و با عنايت به مراتب فوق مستنداً به ماده 1043 قانون مدني صدور حكم مبني بر اذن ازدواج اين جانبان مستدعي است. ابلاغ براي رفع نقص به طرفين صادر شده است. براي اعلام نشاني اقامتگاه خوانده آخرين آدرس خوانده به دادگاه اعلام شده است. ابلاغيه به محل خوانده مطابق ماده 70 الصاق شده است.  خواهان‌ها رد جلسه حاضر شده و خواسته شان را تکرار کرده‌اند. نامه دادگاه به پزشكي قانوني مبني بر دوشيزه بودن يا نبودن ..... صادر شده است. پاسخ : پرده بكارت حلقوي، متسعف داراي سائيدگي قديمي در نواحي ساعت هشت و نه پرده مي‌باشد و از تاريخ حدوث رابطه بيش از سه هفته مي‌گذرد و مدخوله است.    

  • رای دادگاه
  • در خصوص دادخواست م . ب و س . ك (نامزد احتمالي) به طرفيت م . ب به خواسته ازدواج به علت مجهول‌المكان بودن پدر با توجه به محتويات پرونده از جمله گواهي پزشكي قانوني به شماره 129 57/6/1/13 مورخ 95/5/31 دال بر باكره نبودن خواهان و ماده 1043 قانون مدني كه نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر يا جد پدري دانسته و در نتيجه دختر غير باكره براي ازدواج و ثبت آن نياز به اذن ولي قهري ندارد. فلذا دادگاه خواسته خواهان را غير موجه و غير موثر در مقام دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 1043 قانون مدني حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد. بديهي است دفاتر رسمي ثبت ازدواج منع قانوني جهت ثبت ازدواج از حيث عدم وجود اذن پدر يا جد پدري نخواهند داشت. 

  • تحلیل رای