3: پرونده الزام به انجام تعهد

نتیجه : محکومیت خوانده ردیف اول به تحویل ملک متنازع فیه وفق کروکی ترسیمی و پرداخت تضامنی 21090000ریال اجرة المثل ایام تصرف و مبلغ 1373000 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها

  • مشخصات پرونده
  • شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگستری شهرستان تهران-شعبه 102 حقوقی آقای ملاحسنی کلاسه پرونده: 69- 870028 -87 ش2 خواهان:1- محمود2- سعدالله 3- فرض الله با وکالت اویس خوانده: 1-عصمت2- درویش3- ایرج4- پروانه5-بانو با وکالت فردین موضوع خواسته: الزام به انجام تعهد

  • استنادات پرونده
  • مواد 10، 221، 222 قانون مدنی مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی مادتین 3 و4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضائیه

  • گردشکار پرونده
  • خواهان دعوی با وکالت اویس به طرفیت خواندگان با تنظیم دادخواستی با خواسته الزام خواندگان به انجام مفاد توافق نامه مورخه 86/3/1 (استرداد تحویل قطعات 2-1 توافق نامه) مق%D

  • رای دادگاه
  • تحلیل رای