پرونده مطالبه نفقه فرزند

نتیجه : محکومیت به پرداخت نفقه تا زمان صدور رأی

  • مشخصات پرونده
  • شماره پرونده آموزش:14436/20 نام مجتمع و شعبه: دادگستري تهران نام شعبه رسيدگي کننده: شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران قاضي سرپرست: جناب آقاي رنجبر کلاسه پرونده: 86/612 ش1 خواهان: فرانگيز خوانده: ابراهيم موضوع: مطالبه نفقه سه ماه طفل

  • استنادات پرونده
  • ماده 10 قانون مدني مواد 198 ، 515 و 519 قانون آئين دادرسي مدني

  • گردشکار پرونده
  • خواهان با تنظيم و تقديم دادخواستي به طرفيت خوانده به رياست محترم دادگستري بيان مي‌نمايد که به شرح حکم پيوستي از خوانده جدا شده‌ام و خوانده متعهد گرديده بود که در ازاي نگهداري و حضانت طفل مشترک هشت ساله اميررضا ـ نفقه آن را به من بپردازد و نفقه ماهيانه با توافق محتويات پرونده به مبلغ 500000 ريال تعيين گرديده است. از هم جدا شده‌ايم. حال سه ماه از پرداخت نفقه‌ام مي گذرد، خوانده از تعهد خود عدول کرده است. طفل را نگهداري مي کنم و هزينه‌ها نيز افزايش يافته است. لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مقتضي مورد استدعاست. با تقديم احترام خواهان. بعد از دستور رياست محترم شعبه اول پرونده در دفتر و ثبت و تعيين وقت مي‌گردد. در تاريخ 86/7/7 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تشکيل جلسه داده  ملاحظه مي گردد برگ ثاني اوراق ابلاغيه از مرجع ابلاغ اعاده گرديده و ضم سابقه است. خواهان حاضر است و خوانده حضور ندارد. لايحه اي واصل نشده است خواهان اظهار مي دارد خوانده که قبلاً شوهر من بوده است در هنگام طلاق با من قرارداد بست که بعد از طلاق نگهداري پسرم به نام اميررضا با من باشد و خودش ماهيانه پنجاه هزار تومان نفقه به من بدهد الآن که طلاق گرفته ام و من بچه را نگهداري مي کنم و هزينه زندگي هم زياد شده به تعهدات خود عمل نکرده و امروز هم که مي دانست دادگاه داريم نيامده است. من طبق قرارداد نفقه را که خرج کرده‌ام مي خواهم و طبق قرارداد بايد آن را بدهد و تا امروز را هم بايد بدهد حرف ديگري ندارم از استماع تصميم دادگاه اسقاط حق حضور نمودم. دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. کلاسه پرونده : 86/612       شماره دادنامه : 1228-10/7/86       خواسته : نفقه طفل      

  • رای دادگاه
  • در خصوص دعوي خانم فرانگيز فرزند خيراله به طرفيت ابراهيم فرزند بايرام به خواسته مطالبه نفقه سه ماه طفل از 86/2/5 لغايت 86/5/3 ماهيانه پنجاه هزار تومان الي زمان اجراي حکم به شرح دادخواست تقديمي نظر به اينکه خوانده حسب مفاد دادنامه 136-86/2/8 پرونده کلاسه 86/164 ش1 متعهد گرديد در مقابل حضانت فرزند خردسال مشترک خود به نام اميررضا ماهيانه مبلغ پانصد هزار ريال به زوجه پرداخت نمايد و استحقاق خواهان تا زمان حاضر ( صدور حکم ) تأييد مي گردد و خوانده ايراد و انکاري به خواسته وارد نکرده و دليلي بر برائت ذمه خويش اقامه نکرده است. لذا دعوي مطروحه را از تاريخ 86/2/5 تا 86/7/7 وارد تشخيص و به استناد ماده 10 قانون مدني و مواد 198 515 – 519 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت نفقه طفل مشترک به خواهان از تاريخ 86/2/5 لغايت 86/7/7 ماهيانه مبلغ پانصدهزار ريال محکوم و در خصوص مازاد بر آن تا ميزان خواسته يعني از تاريخ صدور حکم تا زمان اجرا بلحاظ اينکه خواهان نفقه اي پرداخت ننموده تا مستحق دريافت باشد و معلوم نيست وضعيت آينده به چه نحوي خواهد بود لذا در اين خصوص حکم به بيحقي صادر و اعلام مي نمايد. همچنين دايره اجرا مکلف مي گردد که در هنگام اجرا هزينه دادرسي مازاد بر ميزان اوليه خواسته را از خواهان وصول نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين شعبه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر مرکز استان گيلان مي باشد و در خصوص رد ادعاي خواهان حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر است. رئيس شعبه اول دادگاه عمومي و حقوقي تهران : رنجبر            

  • تحلیل رای
  • با مطالعه اوراق و محتويات پرونده ملاحظه مي‌شود که خواهان هنگام طلاق گرفتن از خوانده دعوي، قرارداد بست که بعد از طلاق نگهداري پسرش با خواهان باشد و خوانده ماهيانه پنجاه هزار تومان نفقه پرداخت نمايد که به تعهدات خود عمل نکرده است. با توجه به مواد قانوني نفقه زن و فرزندان و همچنين ايام گذشته بر عهده پدر مي باشد. خوانده در جلسه دادگاه حاضر نشده و هيچ دفاعي نيز از خود به عمل نياورده است لذا رأي اصداري صحيح به نظر مي‌رسد.