پرونده بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

نتیجه : صدور حكم بر محكوميت متهم به حبس

  • مشخصات پرونده
  • نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضايي عدالت شعبه 1053 نام قاضی: جناب آقاي سعيد شيري شماره پرونده: 8909980500900887 شماره دادنامه: 9009970002200998 نتيجه پرونده: صدور حكم بر محكوميت متهم شاکی: اداره کار تهران متهم: آقای رجیک خ اتهام: بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار دلايل: 1-گزارش بازرس اداره کار 2- عدم حضور نامبرده علیرغم احضار از طریق نشر آگهی

  • استنادات پرونده
  • ماده 181 قانون کار مصوب 1369 گزارش بازرس اداره کار

  • گردشکار پرونده
  • خلاصه شکوائیه: احتراما به استحضار می‌رساند در خصوص اشتغال غیر مجاز یک نفر از اتباع کشور افغانستان در کارگاه ساختمانی مشتکی‌عنه به نشانی ... خواهشمند است دستور فرمایید حسب مفاد ماده 181 قانون کار نسبت به پیگرد قانونی کارفرما اقدام فرمایند. لازم به ذکر است کارفرمای مربوطه از محل اجرای بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبلغ 2525000 ریال بدهکار می‌باشد که ضروری است مبلغ مذکور به حساب ... واریز گردد. گردشكار پرونده: پرونده در دادسرا ثبت و به بازپرسی شعبه پنجم ارجاع می‌شود. بازپرس با ارسال احضاریه برای شاکی و متهم، نامبردگان را جهت اخذ بازجویی با دادسرا احضار می‌نماید. احضاریه به شاکی ابلاغ می‌شود لیکن متهم در محل آدرس اعلامی حضور نداشته لذا احضاریه جهت ابلاغ به متهم در روزنامه آگهی می‌شود. شاکی در دادسرا حاضر شده و ضمن پاسخ دادن به سوالات ابرازی ادعاهای خود را تکرار می‌نماید. متهم نیز علیرغم نشر آگهی احضاریه در دادسرا حاضر نشده النهایه بازپرس مربوطه به شرح دلایل زیر اقدام به صدور قرار مجرمیت می‌نماید: 1- شکایت شاکی 2- گزارش بازرس اداره کار 3- عدم حضور متهم علیرغم ابلاغ و نشر آگهی دادیاری اظهار نظر نیز با قرار صادره موافقت نموده و کیفرخواست با دلایل فوق صادر می‌شود. پرونده به دادگاه ارسال و پس از تعیین وقت توسط دادگاه به طرفین ابلاغ می‌شود. تاریخ رسیدگی و اخطاریه مربوط به متهم در روزنامه آگهی می‌شود. جلسه رسیدگی در موعد مقرر با حضور نماینده دادستان و شاکی و در غیاب متهم تشکیل و دادگاه به شرح زیر رای خود را صادر می‌نماید:

  • رای دادگاه
  • در خصوص اتهام آقای رجیک خ دایر بر بکارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز ، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک، دادگاه با عنایت به گزارش بازرس اداره کار، عدم حضور نامبرده علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته و مستندا به ماده 181 قانون کار مصوب 1369 رای بر محکومیت مشارالیه به تحمل چهار ماه حبس صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه‌هاي تجديد نظر استان تهران مي‌باشد. رئيس شعبه 1053 دادگاه عمومي جزايي تهران / سعيد شيري

  • تحلیل رای
  • انجام تحقيقات مقدماتي وفق قانون و به درستي انجام و كيفرخواست صادره فاقد اشكال است. قرار مجرميت و كيفرخواست وفق مقررات قانوني صادر شده و روند پرونده تا اين مرحله كاملا صحيح است. ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در خصوص نشر آگهي احضارنامه متهم بيان مي‌دارد : " هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد‌ با تعيين وقت رسيدگي، متهم يك نوبت وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي رسيدگي و با لحاظ‌ مواد (217) و (218) اين قانون اظهار عقيده مي‌نمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي كمتر از يك ماه نبايد باشد." لذا با توجه به عدم شناسايي متهم در آدرس اعلامي اين تصميم دادسرا كاملا منطبق با قانون است. به لحاظ ماهوي نيز ماده 181 قانون كار مقرر مي‌دارد :" كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كار هستند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را‌ در كاري غير از آن چه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت‌كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد." لذا راي دادگاه در اين خصوص كاملا صحيح است.