پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی (تجدیدنظر)

نتیجه : تایید رای دادگاه بدوی ضمن صدور حکم به حبس از جهت جنبه عمومی جرم

  • مشخصات پرونده
  • نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ، شعبه 20 نام قاضی: جناب آقاي كريمي موضوع: ايراد ضرب و جرح عمدي نتيجه پرونده: تایید رای دادگاه بدوی ضمن صدور حکم به حبس از جهت جنبه عمومی جرم کلاس پرونده: 20 ت / 890537 شماره دادنامه: 702-8909970222000701 تجدید نظرخواه: 1- علی.س 2- جهانگیر.ص تجدید نظر خوانده: بطرفیت یکدیگر تجدید نظر خواسته: از دادنامه شماره 8909971214300340 مورخ 11/3/89 صادره از شعبه 1150 دادگاه جزایی تهران هزينه دادرسي: معادل دعاوي كيفري

  • استنادات پرونده
  • ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ماده 614 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

  • گردشکار پرونده
  • رای دادگاه بدوی   شماره پرونده: 8809980295020634        شماره دادنامه : 890997021430034340    شاکی: جهانگیر.ص متهم: علی.س اتهام : ايراد ضرب و جرح عمدي        در خصوص شکایت آقای جهانگیر.ص علیه آقای علی.س دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی به شرح محتوای پرونده با عنایت به شکایت شاکی و کیفرخواست صادره و گواهی گواه استنادی و گواهی های پزشکی قانونی و نحوه اظهارات و دفاعیات متهم نسبت به اتهام وارده و جمیع محتویات پرونده به نظر اتهام وارده محرز و مسلم بوده بناءا علی هذا دادگاه مستندا به مواد 367 و 484 با رعایت بند الف ماده 302 از قانون مجازات اسلامی، مشار الیه را به پرداخت 5%  دیه کامل از بابت ارش الحکومه آسیب به نسوج نرم اطراف محل خرد شدگی و نیز محدودیت حرکتی به وجود آمده و یک دوم از یک صدم دیه کامل از بابت تورم آرنج راست و یک سوم از یک دوم دیه کامل از بابت خرد شدگی استخوان بازوی راست که با عیب ترمیم یافته است 7.5 هزارم دیه کامل از بابت کبودی مخاط داخلی لب تحتانی و کبودی مختصر پل بینی و کبودی آرنج راست در حق شاکی ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع جرم (1388/9/18) محکوم می نماید. رای صادره مستندا به بند (د) از م 232 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر است.   محمد علی محمدی، رئیس شعبه 1150 جزایی تهران   گردشكار پرونده:   محکوم علیه و همچنین محکوم له در مهلت مقرر قانونی نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و دادخواست خود را در دادگاه بدوی ثبت می نماید. دادگاه بدوی نیز پس از تبادل لوایح و ایصال پاسخ وی، پرونده را جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی هریک از آن دو، به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید. النهایه دادگاه تجدید نظر به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:                                                    

  • رای دادگاه
  • در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان1- علی س و 2- جهانگیر ص نسبت به دادنامه شماره 8909970214300320 مورخ 89/3/11 صادره از شعبه 1150 تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به  اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت دیات معینه و ارش در حق مصدوم محکوم گردیده است اولا تجدیدنظرخواهی نفر ردیف اول مردود است زیرا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی با توجه به دلایل منعکس در رای ، بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از جهت رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد.  ثانیا تجدیدنظرخواه ردیف دوم نیز ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده لیکن از لحاظ عدم تعیین مجازات جنبه عمومی مجرم مبنی بر اشتباه بوده زیرا حسب گواهی پزشکی قانونی ایراد ضرب و جرح عمدی موجب شکستگی (خردشدن) استخوان بازوی راست مجنی علیه گردیده، بناء علیهذا مستندا به ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و به استناده ماده 614 قانون مجازات اسلامی، متهم موصوف (آقای علی.س) را با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به لحاظ وضعیت خاص وی به تحمل هشت ماه حبس تعزیری علاوه بر پرداخت دیات مقرره معترض عنه در حق مصدوم محکوم و بدین وصف دادنامه معترض عنه با تصمیم یادشده تأیید می گردد. جواد رضایی  و علی اشرف مظفری، مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدید نظر

  • تحلیل رای
  • ماده 250 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: "اگر رأي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق‌عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي‌نمايد‌ ضمن تأييد رأي آن را تصحيح خواهد نمود."  لذا در مورد این پرونده چون رای صادره از دادگاه بدوی، ماهیتا و حسب محتویات پرنده از جهت انطباق عمل انجام گرفته با عناوین مجرمانه مذکور در قانون فاقد اشکال اساسی بوده و صرفا از جهت در نظر نگرفتن جنبه عمومی جرم محل ایراد است استناد به این ماده کاملا صحیح می باشد. ماده 614 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: "هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌عليه مرتكب‌ به پرداخت ديه نيز محكوم مي‌شود. ‌تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس‌محكوم خواهد شد." لذا صدور رای اخیر توسط دادگاه تجدیدنظر به استناد این ماده و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که بیان می دارد: "هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف‌ مجازات بداند ضمن تأييد حكم بدوي مستدلاً مي‌تواند مجازات او را تخفيف دهد،‌ هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد." کاملا صحیح و منطبق با قانون است.