قرارداد کار

این قرارداد به موجب ماده 10 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون کار موضوع بند الف ماده 8 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی – مصوب 1387/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود.

ماده1) طرفین قرارداد:

آقای/خانم/شرکت .................................... فرزند ........................ شماره شناسنامه ............................./شماره ثبت .................. به نشانی ............................................................................................................................................................................................... تلفن ...................................

و کارگر، خانم/آقای .................................. فرزند ........................ شماره شناسنامه ................ کدملی ............................. متولد .............................. میزان تحصیلات ................................. نوع و میزان مهارت ................................. به نشانی ............................................................................................................................................................................................................ تلفن ..................................

منعقد می گردد.

 

ماده 2) نوع یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:

.........................................................................................................................................................

 

ماده 3) نوع قرارداد:

دائم .....        موقت .....       کار معین .....

 

ماده 4) حق السعی و نحوه پرداخت آن:

الف: مزد ثابت/ مبنا روزانه/ ساعتی ............................ ریال (حقوق ماهانه ............................ ریال)

ب: پاداش افزایش تولید یا بهره وری ............................. ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

ج: حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ ماهانه کارگر به حساب شماره ................................ نزد بانک ...................... شعبه .......................... توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

 

ماده 5) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ .................................. لغایت ................................ می باشد.

 

ماده 6) محل انجام کار:

.....................................................................................................................................................................

 

ماده 7) ساعات کار:

میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد، ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

 

ماده 8)حق سنوات یا مزایای پایان کار:

به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون و مصوبه 78/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

 

ماده 9) شرایط فسخ قرارداد:

............................................................................................................................................................

........ فسخ قرارداد  ......... روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می شود.

 

ماده 10) عیدی و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب 1370/12/6 مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 

ماده 11) بیمه:

به موجب ماده 48 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گزار بیمه نماید.

 

ماده 12) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف از نظر تفسیر مواد قرارداد یا سایر موارد ناشی از اجرای قرارداد موضوع ابتدا طی جلسه ای فی مابین مطرح و حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول نتیجه موضوع از طریق داوری خانم /آقای ............................. فرزند ................... به شماره شناسنامه ........................................... ساکن ................................................................. حل خواهد شد و در غیر این صورت موضوع از طریق مراجع صالح قانونی پیگیری خواهد شد.

 

ماده 13) نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر سیزده ماده در تاریخ .............................. به تعداد ............. نسخه با اعتبار واحد تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

 

           محل امضای کارفرما                                                                                  محل امضای کارگر