پرونده مطالبه نفقه (اجرای احکام)

نتیجه : محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و آتیه فرزند مشترک

  • مشخصات پرونده
  • موضوع خواسته: مطالبه نفقه نام مجتمع قضایی و شعبه: دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جاجرم ـ شعبه اول حقوقی شماره پرونده: 8909985859600698 شماره دادنامه: 8909975859600816 خواهان: خانم مرضیه ش... فرزند ذکریا به نشانی جاجرم به نشانی جاجرم خوانده: آقای ابوالفضل س... فرزند محمدعلی به نشانی جاجرم. نوع دعوی: مالی هزینه دادرسی: یکصد هزار ریال قاضی رسیدگی کننده: آقای وحیدی نتیجه پرونده: محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و آتی فرزند مشترک

  • استنادات پرونده
  • ماده 1199 قانون مدنی ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی

  • گردشکار پرونده
  • اجرائیه ـ مشخصات محکوم‌له: خانم مرضیه ش... فرزند ذکریا به نشانی جاجرم به نشانی جاجرم. ـ مشخصات محکوم‌علیه: آقای ابوالفضل س... فرزند محمد علی به نشانی جاجرم. ـ محکوم‌به: محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت نفقه فرزند مشترک به مبلغ 250.000 تومان و پرداخت ماهیانه 50.000 تومان بابت نفقه آتیه و نیز پرداخت مبلغ 12.500 تومان بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت. چگونگی اجرای حکم  در تاریخ 90/2/28 خانم مرضیه ش... در دفتر اجرای احکام جاجرم حاضر و تقاضای جلب و بازداشت محکوم‌علیه را دارد که در مورخه 90/2/29 محکوم‌علیه جلب و در دفتر اجرای احکام حاضر است و اظهار می‌دارد کارت یارانه در دست همسرم است. همسرم کارت یارانه را تحویل دهد تا نفقه را پرداخت نمایم. ـ خانم مرضیه ش... اظهار داشت در دو دوره مبلغ 205.000 تومان بابت یارانه‌های آقای ابوالفضل س... برداشت کردم و نفقه خود و  نفقه ماهیانه 50.000 تومان فرزند مشترک را نقداً می‌خواهم. سپس محکوم‌علیه اظهار داشت در حال حاضر توانایی پرداخت ندارم. حاضرم نصف مبلغ بدهی را تا 90/3/15 پرداخت نمایم و مابقی را در تاریخ 90/4/15 پرداخت نمایم که طرفین موافقت نمودند. 

  • رای دادگاه
  • درخصوص دعوی خانم مرضیه ش... فرزند ذکریا به طرفیت آقای ابوالفضل س... فرزند محمدعلی به خواسته نفقه معوقه فرزند مشترک، ماهیانه مبلغ 50.000 تومان با توجه به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی خواهان و قبول خواسته خواهان توسط خوانده، خواسته خواهان را وارده دانسته و با استناد به ماده 1199 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترک خود به مبلغ 250.000 تومان و پرداخت ماهیانه مبلغ 50.000 تومان بابت نفقه آتیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و با توجه به میزان خواسته قطعی است.

  • تحلیل رای
  • طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است و پدر به عنوان به وجود آورنده فرزند تا زمانی که فرزند نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم نماید، فرزند شرایط استحقاق نفقه را دارد و ارکان نفقه که در قانون مدنی بیان شده، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است و طبق ماده 1209 قانون مدنی، اقارب فقط نسبت به نفقه آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.