پرونده صدور گواهی انحصار وراثت

نتیجه : صدور گواهی انحصار وراثت

  • مشخصات پرونده
  • نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع قضایی عدالت ، شعبه 111 حقوقی نام قاضی: جناب آقای علی مسعودی موضوع: گواهي انحصار وراثت نوع دعوا: غیر مالی نتیجه پرونده: صدور گواهی انحصار وراثت شماره پرونده: 8700900000300190 شماره دادنامه: 8700630000300496 خواهان: پيام ت خوانده: خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت هزینه دادرسی: معادل دعاوی غیر مالی به مبلغ دلايل و منضمات: فتوكپي شناسنامه وراث و متوفي، گواهي فوت، گواهي ماليات بر ارث، استشهاديه مخصوص

  • استنادات پرونده
  • ماده 300 قانون امور حسبي

  • گردشکار پرونده
  • متن دادخواست: احتراما به استحضار مي‌رساند شادروان مهوش م فرزند ح متولد 1326 به شماره شناسنامه ... در مورخه 1382/1/18 در آخرين اقامتگاه خود به آدرس ... دار فاني را وداع گفته است كه ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از:1-پيام ت 2- هومن ت و متوفي به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. لذا تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت را از محضر محترم دادگاه دارم. گردشکار: خواهان با نوشتن درخواستي تقاضاي نشر آگهي نموده و آگهي مربوطه طي متن ذيل در روزنامه منتشر مي‌شود: آقاي پيام ت به شرح دادخواست تقديمي ثبت شده به كلاسه 8700900000300190 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهوش م در آخرين اقامتگاه خود به آدرس ... دار فاني را وداع گفته است كه ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از :1-پيام ت 2- هومن ت و متوفي به غير از نامبردگان فوق ورثه ديگري ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتي در خواست مزبور يك نوبت آگهي مي‌گردد تا چنانچه شخصي اعتراض دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او مي‌باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد و الا گواهي صادر خواهد شد. پس از پايان مهلت قانوني اعتراض و يا ارائه وصيت نامه دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور گواهي حصر وراثت مي‌نمايد:

  • رای دادگاه
  • خواهاني به مشخصات فوق به استناد استشهاديه و گواهي فوت و فتوكپي شناشنامه ورثه دادخواستي تقديم اين دادگاه نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان مهوش م در تاريخ 1382/1/18در اقامتگاه دايمي خود درگذشته و ورثه حين‌الفوت به شرح مذكور در داخواست مي‌باشند. پس از انجام تشريفات قانوني و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاريخ 1387/3/25 در وقت فوق العاده شعبه 111 تهران به تصدي امضاكننده زير تشكيل و با ملاحظه محتويات اوراق پرونده و گواهينامه ماليات بر ارث گواهي مي‌نمايد كه ورثه متوفي منحصر به اشخاص فوق‌الذكر بوده و وارث ديگري ندارد. و دارايي متوفي پس از اداي حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد بين پسران متوفي به نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. اعتبار قانوني اين گواهينامه نامحدود مي‌باشد. رئیس شعبه 111 دادگاه حقوقی تهران ، علي مسعودي

  • تحلیل رای
  • منبع حقوقی مورد استناد دادگاه ماده 300 قانون امور حسبي می باشد که مقرر می‌دارد: در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند. لذا راي صادره مطابق قانون صادر شده است و ايرادي بر آن نيست.