پرونده قبول درخواست ثبت (هیات نظارت)

نتیجه : صدور رأی مبنی بر اقدام ثبت محل نسبت به قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه به نام علی و محمد هریک نسبت به سه دانگ مشاع

  • مشخصات پرونده
  • سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت استان ........ رأی شماره 4892 مورخ 1369/2/20 هیأت نظارت

  • استنادات پرونده
  • بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت

  • گردشکار پرونده
  • برابر گزارش های اداره ................ و ضمائم آن مربوط به پرونده ثبتی پلاک شماره ۳۲۷۱ واقع در بخش دو حوزه ثبتی ................ مبنی بر این‌که آقای علی با تقدیم استشهاد محلی درخواست ثبت شش دانگ یک باب خانه پلاک مزبور را کرده است. آقای محمد ............. به درخواست ثبت مذکور معترض و مدعی است که سه دانگ از این خانه متعلق به وی می‌باشد و باید از او قبول ثبت پذیرفته شود. خانه مورد نظر در دفتر توزیع اظهارنامه به نام حسن ................ و به مساحت ۴۵۰ متر مربع معرفی شده است. وقت بررسی و تحقیق محلی تعیین و به طرفین ابلاغ شده است. تحقیقات مستند به شهادت تعدادی از شهود حاکی است شش دانگ خانه مذکور که طبق نقشه ترسیمی به مساحت ۳۴۱ متر مربع می‌باشد، در اصل متعلق به آقای حسن بوده و نامبرده فوت شده، ورثه وی منحصر به آقایان حسین و اکبر ................. فرزندان متوفی بوده‌اند. آقای علی احد از ورثه، مدعی خرید سهم‌الارث برادر خود آقای محمد بوده ولی شهود اطلاعی از این انتقال نداشته‌اند و تصرفات مالکانه آقایان حسین و محمد را بالسویه گواهی کرده‌اند. هیأت نظارت در جلسه مورخ شنبه ........ پس از ملاحظه سوابق و مشاوره لازم به اتفاق چنین رأی می‌دهد.

  • رای دادگاه
  •  با توجه به تحقیقات محلی، هیأت مقرر می‌دارد ثبت محل نسبت به قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه به نام علی و محمد هر یک نسبت به سه دانگ مشاع اقدام نماید. چنانچه آقای علی به ادعای خود باقی باشد می‌تواند همانند سایر معترضین احتمالی در موعد مقرر مبادرت به تقدیم اعتراض نماید. این رأی طبق بند یک از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت صادر می‌گردد و در صورت شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‌باشد.

  • تحلیل رای
  • موضوع این رأی منطبق با بند یک از ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت می‌باشد. چون از لحاظ قبول ثبت بین آقایان حسین و محمد فرزندان حسن تعارض است. یکی از مستندات، دفتر توزیع اظهارنامه می‌باشد که تصرف مالکانه مرحوم حسن مورث نام‌بردگان را تأیید می‌کند و طبق تحقیقات محلی نیز وراثت آنها تأیید شده است ولی دلیل معتبری بر انتقال سهم الارث آقای محمد به آقای علی وجود ندارد. لذا هیأت نظارت به شرح فوق رأی صادر نموده که مورد تأیید شورای عالی ثبت نیز قرار گرفته است.