قرارداد اجاره یک باب مغازه

الف ) موجر

................................................. فرزند ................................. شناسنامه شماره ................................ صادره از ............................... به نشانی .............................................................................................

 

ب) مستاجر

 ........................................ فرزند .................................. شناسنامه شماره ........................... صادره از ..................... به نشانی ..........................................................................................................

 

ج ) مورد اجاره

عبارت است از شش دانگ یک باب مغازه واقع در ........................................................... به مساحت ............................................. جزء پلاک ثبتی .................... بخش .................... مشتمل بر برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، کولر و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات و اسناد مربوطه که به رویت مستأجر رسیده و مورد تأیید ایشان قرارگرفته است.

 

د) مدت اجاره

........................ خورشیدی از تاریخ .............. الی .................... می‌باشد.

 

ذ) اجاره بها

درتمام مدت جمعاً مبلغ ..................................... ریال به قرارماهیانه ............................. ریال در اوایل / اواخر هرماه و به موجب اخذ رسید به موجر تادیه می‌شود.

تبصره: مبلغ ................................. ریال از طرف مستأجر به‌عنوان قرض‌الحسنه نقداً طی چک شماره  .................. عهده بانک ......................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض، تا تاریخ انقضاء مدت اجاره یا زمان تفاسخ است لکن بین طرفین شرط شده که قرض دهنده حق مطالبه بازپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره را تخلیه و عین آن به موجر مسترد شده وکلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد را تسویه نماید.

 

و) شروط و توضیحات

1) مورد اجاره صرفاً جهت .......................... واگذارشده است.

2) مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً یا جزئا، مشاعاً یا مفروزاً حتی به‌صورت وکالت و غیره را نخواهد داشت.

تبصره: متعاقدین اقرار و اظهار داشتند که هیچ‌گونه وجهی یا مالی تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و یا نظایر آن از سوی مستاجر به موجر پرداخت نگردیده است و هرگونه ادعائی در این خصوص از ناحیه مستاجر مسموع نخواهد بود.

3) پرداخت هزینه‌های مصرف آب و برق و تلفن و گاز برعهده مستاجر است.

4) پرداخت هزینه نگهداری مورد اجاره (حق شارژ وغیره) برمبنای مصوبه مسئول یا مسئولین ساختمان برعهده مستاجر است مستاجر افزایش احتمالی آتی این هزینه را هم می‌پذیرد.

5) در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها یا سایر هزینه‌های مربوطه به عین مستاجره (نظیر آب و برق و نگهداری) از ناحیه مستاجر، پس از اخطار موجر این هزینه‌ها از طرف موجر پرداخت و با قرض‌الحسنه موضوع تبصره ذیل بند (ذ) تهاتر خواهد شد.

6) مستاجر ملزم است در زمان تخلیه مورد اجاره را به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته به طور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید.

7) چنانچه هریک از طرفین قبل از انقضای مدت اجاره متمایل به اقاله قرارداد و تخلیه مورد اجاره گردیدند متعهد خواهند بود مراتب تفاسخ را یک ماه قبل به طرف دیگر اطلاع داده و به منظور جلب موافقت وی جهت اقاله یک ماه اجاره‌بهای اضافی و بلاعوض به وی بپردازد. بدیهی است تحقق اقاله منوط به توافق و تراضی کتبی طرفین قرارداد خواهدبود.

8) مالیات و عوارض مربوط به مشاغل و مورد استفاده مستأجر به‌عهده مستأجر می‌باشد.

9) تعمیرات مربوط به راه‌اندازی و بهره‌برداری مطلوب از دستگاه تهویه، شوفاژ کولر، آسانسور و شبکه آب و برق با مستأجر است.

10) هرگاه موجر در طول مدت این قرارداد مورد اجاره به شخص ثالثی به طور قطعی انتقال دهد می‌بایستی قبلاً مالک جدید را از وجود مستاجر و تنظیم قرارداد مستحضر و منافع مستاجر را محفوظ بدارد به نحوی که مستاجر تا پایان مدت قرارداد بتواند کما فی‌السابق استیفای منافع نماید.

11) این اجاره‌نامه فقط با توافق کتبی طرفین که یک ماه قبل از اتمام موعد اجاره تنظیم می‌گردد قابل تمدید خواهد بود.

12) تخلف مستاجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

13) به‌منظور حسن اجرای مفاد قرارداد و همچنین تضمین تخلیه به موقع مورد اجاره مستأجر یک فقره ................... به مبلغ ................. ریال به موجر سپرد تا به محض تخلف از هریک از مفاد قرارداد یا عدم تخلیه به موقع مورد اجاره، موجر بلافاصله نسبت به وصول مبلغ آن به عنوان وجه التزام اقدام نماید بدیهی است پس از تسویه حساب کامل قرارداد و تخلیه مورد اجاره تضمین مذکور مسترد خواهد شد.

14) این قرارداد در اجرای مقررات ماده 1 و ماده 2 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376 در دونسخه با ارزش و اعتبار یکسان تنظیم و منعقد گردید و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

 

     موجر                                                                                      مستاجر

 

شهود