قرارداد اجاره آپارتمان با کاربری اداری

الف ) موجر

..................... فرزند ................... شناسنامه شماره ................ صادره از ...............  به نشانی ............................................................................... .

 

ب) مستاجر

شرکت ........................ به شماره ثبت ................... ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی ..................... به نشانی ................................................................................... .

 

ج ) مورد اجاره

عبارت است از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری واقع درغرب طبقه اول به نشانی ................................................................. مساحت ............... مترمربع جزء پلاک ثبتی ...................... بخش ..............، با حق استفاده از برق، آب، گاز، شوفاژ، کولر و تلفن به  شماره های  88370215 و88370217 و سایر لوازم و ملحقات و اسناد مربوطه که به رویت مستأجر رسیده و مورد تأیید ایشان قرارگرفته است.

 

د) مدت اجاره

یک سال خورشیدی از تاریخ ............... الی .................. می‌باشد.

 

ذ) اجاره‌بها

درتمام مدت جمعاً مبلغ ................ ریال به قرار ماهیانه .................. ریال در اوایل/ اواخر هرماه و به موجب اخذ رسید به موجر تادیه می‌شود.

تبصره: مبلغ ................ ریال از طرف مستأجر به‌عنوان قرض‌الحسنه نقداً طی چک شماره  .................. عهده بانک ......................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض، تا تاریخ انقضاء مدت اجاره یا زمان تفاسخ است لکن بین طرفین شرط شده که قرض دهنده حق مطالبه بازپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره را تخلیه و عین آن به موجر مسترد شده و کلیه بدهی‌های ناشی از این قرارداد را تسویه نماید.

 

و) شروط و توضیحات

1) مورد اجاره صرفاً جهت امور اداری شرکت ................... واگذار شده است.

2) مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً یا جزئاً، مشاعاً یا مفروزاً حتی به‌صورت وکالت و غیره را نخواهد داشت.

تبصره: متعاقدین اقرار و اظهار داشتند که هیچ‌گونه وجهی یا مالی تحت عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و یا نظایر آن از سوی مستاجر به موجر پرداخت نگردیده است و هرگونه ادعائی در این خصوص از ناحیه مستاجر مسموع نخواهد بود.

3) پرداخت هزینه‌های مصرف آب و برق و تلفن و گاز برعهده مستاجر است.

4) پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) برمبنای مصوبه مسئول یا مسئولین ساختمان برعهده مستاجر است مستاجر افزایش احتمالی آتی این هزینه را هم می‌پذیرد.

5) مستاجر ملزم است در زمان تخلیه مورد اجاره را به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته به طور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید.

6) چنانچه هریک از طرفین قبل از انقضای مدت اجاره متمایل به اقاله قرارداد و تخلیه مورد اجاره گردیدند متعهد خواهند بود مراتب تفاسخ را یک ماه قبل به طرف دیگر اطلاع داده و به منظور جلب موافقت وی جهت اقاله یک ماه اجاره‌بهای اضافی و بلاعوض به وی بپردازد. بدیهی است تحقق اقاله منوط به توافق و تراضی کتبی طرفین قرارداد خواهد بود.

7) مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری و تعمیرات کلی با موجر است.

8) تعمیرات مربوط به راه‌اندازی و بهره‌برداری مطلوب از دستگاه تهویه، شوفاژ کولر، آسانسور و شبکه آب و برق با موجر است مگر آنکه لزوم انجام تعمیرات بعداً بر اثر قصور مستاجر حادث شده باشد که در این صورت انجام تعمیرات و هزینه‌های متعلقه به عهده مستاجر خواهد بود.

9) هرگاه موجر در طول مدت این قرارداد مورد اجاره به شخص ثالثی به طور قطعی انتقال دهد می‌بایستی قبلاً مالک جدید را از وجود مستاجر و تنظیم قرارداد مستحضر و منافع مستاجر را محفوظ بدارد به نحوی که مستاجر تا پایان مدت قرارداد بتواند کما فی‌السابق استیفای منافع نماید.

10) این اجاره‌نامه فقط با توافق کتبی طرفین که یک ماه قبل از اتمام موعد اجاره تنظیم می‌گردد قابل تمدید خواهد بود.

11) تخلف مستاجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد.

12) این قرارداد دراجرای مقررات ماده 1 و ماده 2 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1376 در دو نسخه با ارزش و اعتبار یکسان تنظیم و منعقد گردید و برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

             موجر                                                                                      مستاجر

 

 

شهود