1: قرارداد مشاور حقوقی

این قرارداد میان  شرکت ………………. به شماره ثبت …………………. اداره ثبت شرکتهای تهران به نشانی ....................................................................... با نمایندگی آقای …………….. و آقای ……………. صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت که در این قرارداد منبعد «موکل» نامیده می‌شود از یک طرف و ................. به شماره پروانه 7366 به نشانی ......................................................................... که ازاین پس اختصاراً «وکیل» نامیده می‌شود درخصوص استفاده از خدمات «وکیل» به شرح ذیل منعقد گردید:

 

ماده یک ) موضوع قرارداد

1-1) پیگیری دعاوی شرکت از طریق تهیه شکواییه، دادخواست و لوایح، مربوط به آن دسته از دعاوی «موکل» که «وکیل» از وکالتنامه استفاده ننماید. دراین رابطه لوایح و سایر اقدامات به امضاء «موکل» ارسال می‌گردد.

2-1) اظهارنظر «وکیل» درمورد مسائل قضایی و حقوقی «موکل».

3-1) بررسی و تنظیم شرایط شکلی قراردادها، توافقنامه‌ها وتفاهم‌نامه‌های «موکل».

4-1) حضور درجلساتی که واجد جنبه حقوقی و قراردادی باشد با تقاضای «موکل».

5-1) درصورت استفاده «وکیل» از وکالتنامه درحدود اختیارات و حسب تعرفه قانونی، حق‌الوکاله تعیین خواهد گردید.

 

ماده دو) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ ……….. لغایت …………….. است .

 

ماده سه ) مبلغ قرارداد

حق‌المشاوره «وکیل» موضوع بندهای 3،2،1 و 4 ماده یک، قطعی است و ماهانه …………… ریال توافق گردید و درصورت اعزام وی به سایر شهرستانها (خارج از تهران) حق ماموریت وی مطابق تعرفه قانونی پرداخت می‌شود.

 

ماده چهار ) سایرشرایط قرارداد

1-4)  «وکیل» درحدود قانون وکالت و این قرارداد نسبت به اقدامات خود مسئول می‌باشد.

2-4) «وکیل» تمامی اطلاعاتی که دراجرای این قرارداد دراختیار وی قرار می‌گیرد محرمانه تلقی می‌نماید.

3-4) «موکل» موظف است اطلاعات و تسهیلات لازم برای اجرای قرارداد را در اسرع وقت دراختیار « وکیل» قراردهد.

4-4) درصورت لزوم حضور«وکیل» درخارج از حوزه جغرافیایی شهر تهران چه درخصوص مشاوره و چه راجع به دعاوی، کلیه هزینه‌های مترتبه به عهده «موکل» می‌باشد و درصورت عدم پرداخت و اخطارکتبی «وکیل»، مسئولیت وی ساقط است.

5-4) ارائه خدمات موضوع این قرارداد می‌تواند ازطریق حضور نمایندگان «موکل» در دفتر «وکیل» یا فاکس موضوعات مربوط به ایشان و اخذ پاسخ، مذاکره تلفنی و یا حضور «وکیل» یا همکاران وی در دفتر «موکل» انجام پذیرد.

5-4) «وکیل» می‌تواند با مسئولیت خود انجام خدمات موضوع این قرارداد را به وکلا، مشاوران وکارشناسان حقوقی همکار دفتر خویش واگذار نماید.

6-4) مالیات حق‌الوکاله و حق‌المشاوره به‌عهده «وکیل» و مخارج دعاوی و دستمزد کارشناس و کلیه هزینه‌های مربوط به تامین اموال و هزینه‌های اجرای قرارها و کلیه هزینه‌های مترتب بر دعاوی به عهده «موکل» است.

7-4) درصورت انتفاء موضوع و متعلق وکالت به هرطریق صورت گیرد اعم از عزل «وکیل» یا صلح و سازش «موکل» با طرف مقابل و غیره، «وکیل» طبق توافق فیمابین استحقاق دریافت حق‌الوکاله را دارد.

10-4) چنانچه «وکیل» چه قبل از تسلیم دادخواست و یا شکواییه و چه بعد از آن با اقدامات حاصل از ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، موفق به حل و فصل موضوع و حصول نظر و خواسته «موکل» از طریق غیرترافعی و در خارج از مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیربط گردد. دراین صورت حق‌الوکاله موضوع مواد 2و3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مزبور از طرف « موکل » به «وکیل» پرداخت خواهد شد.

11-4) حدود امکانات و تعهد «وکیل» درقبال « موکل» و میزان پیشرفت کار و اینکه دفاع از حقوق «موکل» درحد توانایی علمی و فنی «وکیل» بوده و تصمیم‌گیری نهایی در قضیه با مراجع قضایی و با سایر مراجع مربوط می‌باشد به «موکل» تذکر داده شده و «موکل» با علم به مراتب و اینکه تعیین اوقات دادرسی با دادگاه است و لذا «وکیل» نقشی در سرعت و یا کندی جریان دادرسی ندارد، این قرارداد را امضاء نمود.

12-4) فسخ قرارداد با اعلام قبلی طرفین ظرف یک هفته صورت خواهد پذیرفت.

 

ماده پنج) نسخ قرارداد

این قرارداد براساس ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و نیز ماده 10 قانون مدنی در4 نسخه با ارزش یکسان تنظیم و هیچ‌گونه تعهد اضافی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

 

 

« موکل»                                                            « وکیل»