قرارداد وکالت و مشاور حقوقی

این قرارداد میان شرکت ................. (سهامی عام)  به شماره ثبت ............... اداره ثبت شرکتهای .......... و به شناسه ملی ......................... به نشانی ................................................................... که دراین قرارداد منبعد «موکل» نامیده می‌شود از یک طرف و ....................  فرزند ........................ وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه .................. به نشانی ...................................................................................... که ازاین پس اختصاراً «وکیل» نامیده می‌شود درخصوص استفاده از خدمات «وکیل» به شرح ذیل منعقد گردید:

 

ماده یک ) موضوع قرارداد

1-1) اظهارنظر «وکیل» درمورد مسائل قضایی وحقوقی «موکل».

2-1) تنظیم قراردادهای «نمونه » مورد نیاز و نیز تنظیم شرایط شکلی قراردادهای عقود، توافقنامه‌ها وتفاهم‌نامه‌های «موکل».

 3-1) حضور درجلساتی که واجد جنبه حقوقی و قراردادی باشد با تقاضای قبلی «موکل».

4-1) تهیه شکواییه، دادخواست و لوایح، مربوط به آن دسته از دعاوی «موکل» که «وکیل» از وکالتنامه استفاده ننماید. دراین رابطه لوایح و سایر اقدامات با امضاء و توسط «موکل» ارسال و اقدام می‌گردد.

5-1)درصورت استفاده «وکیل» از وکالتنامه درحدود اختیارات وحسب تعرفه قانونی، حق‌الوکاله تعیین خواهد گردید.

تبصره: با توجه به ماهیت شرکت موکل به‌عنوان هلدینگ، خدمات حقوقی موضوع این قرارداد بنابه ارجاع موکل، شامل شرکت‌های تحت مدیریت وی خواهد بود.

 

ماده دو) مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ .............. لغایت .............. است .

 

ماده سه ) مبلغ قرارداد

حق‌المشاوره «وکیل» موضوع بندهای 3،2،1 ماده یک و با توجه به تبصره ذیل آن، قطعی است و ماهانه بیست میلیون ریال توافق گردید و درصورت اعزام وی به سایر شهرستانها (خارج از تهران ) حق ماموریت روزانه وکیل دو میلیون ریال خواهد بود.

 

ماده چهار ) سایرشرایط قرارداد

1-4) «وکیل» درحدود قانون وکالت و این قرارداد نسبت به اقدامات خود مسئول می‌باشد.

2-4) «وکیل» تمامی اطلاعاتی که دراجرای این قرارداد دراختیار وی قرار می‌گیرد محرمانه تلقی می‌نماید.

3-4) «موکل» موظف است اطلاعات و تسهیلات لازم برای اجرای قرارداد را در اسرع وقت دراختیار « وکیل» قراردهد.

4-4) درصورت لزوم حضور«وکیل» درخارج از حوزه جغرافیایی شهر تهران چه درخصوص مشاوره وچه راجع به دعاوی، کلیه هزینه‌های مترتبه به عهده «موکل» می‌باشد و درصورت عدم پرداخت و اخطارکتبی «وکیل»، مسئولیت وی ساقط است.

5-4) ارائه خدمات موضوع این قرارداد می‌تواند ازطریق حضور نمایندگان «موکل» در دفتر «وکیل» یا فاکس موضوعات مربوط به ایشان و اخذ پاسخ، مذاکره تلفنی و یا حضور «وکیل» یا همکاران وی در دفتر «موکل» انجام پذیرد.

6-4) «وکیل» می‌تواند با مسئولیت خود انجام خدمات موضوع این قرارداد را به وکلا، مشاوران وکارشناسان حقوقی همکار دفتر خویش واگذار نماید.

7-4) مالیات حق‌الوکاله و حق‌المشاوره به عهده «وکیل» و مخارج دعاوی و دستمزد کارشناس و کلیه هزینه‌های مربوط به تامین اموال و هزینه‌های اجرای قرارها و کلیه هزینه‌های مترتب بر دعاوی به‌عهده «موکل» است.

8-4) درصورت انتفاء موضوع و متعلق وکالت به هرطریق صورت گیرد اعم از عزل «وکیل» یا صلح و سازش «موکل» با طرف مقابل و غیره، «وکیل» استحقاق دریافت  تمامی حق‌الوکاله را دارد.

9-4) چنانچه «وکیل» چه قبل از تسلیم دادخواست و یا شکواییه و چه بعد از آن با اقدامات حاصل از ماده 31 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، موفق به حل و فصل موضوع و حصول نظر و خواسته «موکل» از طریق غیرترافعی و درخارج از مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیربط گردد. دراین صورت تمامی حق‌الوکاله از طرف « موکل » به «وکیل» پرداخت خواهد شد.

10-4) حدود امکانات و تعهد «وکیل» درقبال «موکل» و میزان پیشرفت کار و اینکه دفاع از حقوق «موکل» در حد توانایی علمی و فنی «وکیل» بوده و تصمیم‌گیری نهایی در قضیه با مراجع قضایی و با سایر مراجع مربوط می‌باشد به «موکل» تذکر داده شده و «موکل» با علم به مراتب و اینکه تعیین اوقات دادرسی با دادگاه است و لذا «وکیل» نقشی در سرعت و یا کندی جریان دادرسی ندارد، این قرارداد را امضاء نمود.

11-4) موکل متعهداست جهت تسهیل در انجام موضوع این قرارداد یک نفر کارمند ثابت در فضای مناسب و در ستاد مرکزی خویش، مستقر تا هماهنگی‌های لازم و امور دفتری و بایگانی را به عمل آورده و به وکیل مستمراً گزارش نماید. همچنین کارشناسان حقوقی موکل موظفند امور ارجاعی را کتباً با وکیل هماهنگ نمایند.

 12-4) فسخ قرارداد با اعلام قبلی طرفین ظرف یک هفته صورت خواهد پذیرفت .

 

ماده پنج) نسخ قرارداد

این قرارداد براساس ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده یک آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری و نیز ماده 10 قانون مدنی در2 نسخه با ارزش یکسان تنظیم و هیچگونه تعهد اضافی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

 

« موکل»                                                                                      « وکیل»