1: قرارداد بیع قطعی ملک

1- فروشنده

.................................................................... فرزند .................... به شماره شناسنامه .......................... صادره از ......................... متولد ...................... به نشانی ...................................................................................

 

2- خریدار

 ......................................................................................................

 

3- مورد معامله (مبیع) و مشخصات آن

تمامی ........... دانگ .................. به شماره ............................. از ......................... اصلی، احداثی در ................... طبقه ................... واقع در بخش ......................... به مساحت .................... متر مربع به شماره ثبتی ....................................، دفتر ..................... صفحه .................. که تصاویر سند مالکیت به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد است و ...................... رشته برق مجزا و ................ خط تلفن به شماره‌های .............................................. و آب وگاز مشترک که به رویت خریدار رسیده و به انضمام تمامی ضمائم و لواحق قانونی و عرفی و نیز مشاعات برابر قانون تملک آپارتمانها، عرصتاً و اعیاناً.

 

4- ثمن معامله و شرایط پرداخت

برابر نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ ........................................ ریال برابر ................................................................ تومان می‌باشد که به شرح زیر پرداخت گردید می‌گردد:

الف) مبلغ ......................................... ریال برابر ............................... تومان که به موجب چک شماره ......................................... مورخ .................................. عهده بانک .............................. شعبه ............................ نقداً پرداخت گردید که فروشنده با امضاء ذیل این مبایعه‌نامه وصول آن را اقرار دارد و موظف به تحویل تمامی مورد معامله (مبیع) عرصتاً و اعیاناً به خریدار است به نحوی که خریدار بتواند نسبت به مورد معامله هرگونه تصرف و اعمال مالکیتی بنماید.

ب) بخش دیگر ثمن معامله معادل ............................................. ریال برابر ....................... تومان به‌موجب .................... فقره چک به شماره .......................... مورخ .............................. عهده بانک ....................................شعبه .................... تسلیم فروشنده شد و نامبرده با امضاء ذیل این قرارداد وصول آن را اقرار دارد.

ج ) مبلغ ....................................... ریال برابر .......................................... تومان درتاریخ .......................... و متعاقب تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تسلیم فروشنده خواهد شد.

تبصره: درسند رسمی قیمت منطقه بندی قید خواهد شد.

 

5- شروط و توضیحات

1-5) صیغه شرعی بیع بین طرفین جاری شد و اسقاط کافه خیارات ازجمله غبن ولو به اعلی درجه ازطرفین به عمل آمد.

2-5) به منظور انجام تشریفات ثبتی بیع قطعی واقع شده، طرفین متعهد و ملزم شدند رأس ساعت ............. روز .............. مورخ .............. در دفتر اسناد رسمی شماره .............. واقع در ..................................................... حاضر و نسبت به انجام تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (مبیع) اقدام نمایند.

3-5) فروشنده مکلف است نسبت به اخذ و تهیه مفاصا و گواهی‌ها و مدارک و اسناد لازم برای نقل و انتقال آن اقدام کند و در روز موعود با در دست داشتن کلیه مدارک و اسناد در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارک، در حکم عدم حضور خواهد بود.

4-5) چنانچه هریک از طرفین در تاریخ تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشود و یا آنچه از مدارک که تهیه آن به‌ عهده اوست تهیه نکند، طرف دیگر طی نامه‌ای تصویر مدارک خویش را تقدیم دفترخانه می‌نماید و نامه مزبور را در دفترخانه ثبت می‌نماید و بر این اساس گواهی عدم حضور اخذ خواهد نمود.

6-5) هریک از متعاملین که در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمی با همراه داشتن تمامی مدارک لازم حاضر نشود موظف است مبلغ ..................... ریال در وجه طرف دیگر به عنوان جریمه عدم حضور و متعاقباً بابت هر روز تاخیر مبلغ ............................... ریال به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید. پرداخت این جرایم لطمه ای به اصل معامله وارد نخواهد ساخت و طرف دیگر علاوه بر وصول جرایم و وجه التزام، طرف مقابل را از طریق محاکم عمومی ملزم به انتقال می‌نماید. در این صورت تمامی خسارات و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل به عهده طرف مستنکف است.

7-5) فروشنده اقرارنمود انجام این معامله از ناحیه وی هیچ منع قانونی ندارد و اقراردارد که مورد معامله ( مبیع عرصتاً واعیاناً) فاقد هرگونه ایراد و اشکال قانونی بوده و هیچگونه منافعی از آن به هر شکل و عنوان به دیگری واگذار نشده است. فروشنده ضامن کشف هرگونه فساد در مورد معامله عرصتاً و اعیاناً به طورمطلق می‌باشد.

8-5) پرداخت مالیات و عوارض نقل و انتقال به عهده فروشنده و هزینه تحریر بالمناصفه به عهده طرفین است.

9-5) این مبایعه‌نامه قطعی که در بردارنده بیع شرعی و سایر شروط و توضیحات است در تاریخ ...................... و در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و منعقد گردید و براساس مواد 10و 119 قانون مدنی برای طرفین لازم‌الاجراء می‌باشد.

 

 فروشنده                                                                  خریدار