قرارداد بیع قطعی خودرو

طرف اول قرارداد (فروشنده): .................... فرزند .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره  .................... متولد .................... ساكن .......................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار): .................... فرزند .................... داراي شناسنامه شماره .................... صادره .................... متولد .................... ساكن ..................................................................................

 

موضوع قرارداد

فروش تمامت شش دانگ يك دستگاه اتومبيل سواري از نوع ................ مدل ................ داراي شاسي شماره .................... و موتور شماره .................... و به شماره شهرباني .................... با تمامي متعلقات و منضمات منصوبه و غيرمنصوبه در آن بدون استثنا، ابتياعي فروشنده به‌موجب سند قطعي شماره .................... مورخ .................... دفترخانه شماره .................... تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره .................... صادره از اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان .................... مي‌باشد.

 

مبلغ قرارداد

مبلغ ........................ ريال مي‌باشد كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به‌ اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كامل از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نبود.

 

تذكاريه

1- ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره .................... به بانك ملي شعبه .................... تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره .................... رويت گرديده و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره .................... ملاحظه و كليه اوراق و مدارك تحويل خريدار شده است.

2- فروشنده ضمن‌العقد و ضمن‌العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير به مدت 10 سال شمسي گرديد.

 

محل امضاي طرف اول قرارداد (فروشنده)                    محل امضاي طرف دوم قرارداد (خريدار)

 

تاريخ انجام معامله ........................