قرارداد اقاله ملک

ماده 1) طرفین قرارداد:

طرف اول:

خانم/آقای ................................. فرزند ........................ دارای شماره شناسنامه  .................................................. کد ملی  .......................... صادره‌ از ...................... متولد .................... ساکن ....................................................................................................................

تلفن ثابت ............................ همراه ...........................

طرف دوم:

خانم/آقای .................................. فرزند ......................... دارای شماره شناسنامه .......................................... کد ملی  .......................... صادره‌ از ...................... متولد .................... ساکن ...................................................................................................................

تلفن ثابت ............................ همراه ...........................

 

ماده 2) مورد اقاله (موضوع قرارداد):

تمامت مورد معامله سند قطعی شماره .................. مورخ ................................. تنظیمی دفترخانه شماره ................... شهرستان ................... واقعه بین طرفین که عبارت است از شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت .......... مترمربع دارای پلاک ......... فرعی از ......... اصلی واقع در بخشی ثبتی ............. شهرستان ................... محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ............. مورخ ................ صفحه .......... جلد .......... به شماره چاپی ................................... می باشد و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان و با برق شماره پرونده .............. و آب شماره اشتراک  ............ و گاز شهری شماره شناسایی ................................... خط تلفن شماره ..................... منصوبه های در آن.

 

ماده 3) تعهدات طرف اول:

طرف اول قرارداد متعهد می‌شود مبلغ ........................... ریال رایج  (معادل ثمن معامله سند قطعی شماره مذکور) را  نقداً و تماماً به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید.

 

ماده 4) تعهدات طرف دوم:

طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود ملک موضوع معامله را ظرف ‌مدت ........................... تخلیه و پس از  واریز مبلغ مندرج در ماده 3، با حضور دردفتر اسناد رسمی، سند را به نام طرف اول قرارداد تنظیم نماید.

طرف دوم اقرار می نماید که پس از عقد در مورد معامله تصرفاتی ننموده که موجب ازدیاد قیمت آن شود، بنابراین هیچگونه استحقاقی در این مورد ندارد.

 

ماده 5) تعهدات مشترک طرفین:

هریک از طرفین متعهد می‌شوند عوضین معامله اولیه را به طرف مقابل عودت دهند؛ بدین منظور در تاریخ ........................... در دفترخانه رسمی شماره ........................... جهت تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن مورد معامله حاضر می‌شوند.

 

ماده 6) شروط:

1-6- کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش احتیاطاً اسقاط گردیده است.

2-6- منافع مورد اقاله قبلاً به کسی واگذار نشده و بر حسب اظهار متقابل با رؤیت و قبول اقرار به تصرف قبض مورد اقاله نمود.

3-6- بخش نامه شماره 130/10-14/1/58ثبت کل به متقابل تذکر داده شده و مع الوصف مسئول شناسایی مقابل گردید.

4-6- به اقرار هیچگونه نمائات و منافع منفصله از زمان عقد تا زمان اقاله در ملک مرقوم حادث نشده و در صورت وجود احتمالی آن متعلق به طرف دوم است که اقرار به عدم احداث آن نموده و نمائات متصله متعلق به طرف اول است.

 

ماده 7) مرجع حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف مابین طرفین قرارداد ابتدائاً سعی بر آن باشد که از طریق مذاکره بینابین حل و فصل گردد و در صورت حل نشدن اختلاف موضوع به داوری و در پایان به مراجع صالح قانونی مراجعه گردد.

 

ماده 8) نُسخ قرارداد:

این قرارداد مشتمل بر شش ماده در تاریخ .................... به تعداد ................... نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و به طرفین مبادله گردید و نسخه ای از آن در بایگانی دفترخانه خواهد بود.

           امضاء طرف اول (مقابل)                                                                       امضاء  طرف دوم (متقابل)        

مهر وامضا دفترخانه اسناد رسمی