ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
4
نتایج یافت شده
/ الزام به ثبت ازدواج، طلاق و رجوع
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده الزام به ثبت ازدواج، طلاق و رجوع
پرونده ثبت واقعه ازدواج دائم

شرح :

در صورتی که اشخاص به موجب قباله‌نامه عادی به زوجیت دائم یکدیگر درآمده‌اند و زوج از ثبت واقعه ازداج امتناع می‌کند، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این موضوع، صدور حکم مبنی بر ثبت واقعه ازدواج دائم را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ثبت واقعه ازدواج

شرح :

در صورتی که زوج پس از وقوع عقد دائم از ثبت ازدواج امتناع ورزد، زوجه می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، ثبت واقعه ازدواج را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده ابطال رجوع و ثبت واقعه طلاق

شرح :

در صورتی که زوج به دلیل اتمام ایام عده حق رجوع نداشته و رجوع کرده است، زوجه می‌تواند ابطال رجوع را از دادگاه تقاضا نماید؛  در این صورت با مطالعه پرونده فوق در این خصوص می‌تواند اطلاعات کافی را کسب کند.