ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
15
نتایج یافت شده
/ آراء سایر پرونده های خانواده
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در پرونده های خانواده آراء سایر پرونده های خانواده
1: پرونده تمکین

شرح :

در صورتی که زوجه از تمکین  امتناع نماید زوج می تواند الزام او به تمکین را از دادگاه تقاضا کند. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

پرونده اذن در ازدواج

شرح :

در صورتی که دختر غیرباکره قصد ازدواج با شخصی را داشته باشد، عدم امکان کسب اجازه از پدر به هر دلیل، مانع ثبت ازدواج وی در دفاتر رسمی نخواهد بود و دختر نیازی به کسب اذن در ازدواج از دادگاه ندارد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی بیشتر آشنا شوید.

پرونده سلب حضانت (از خواهان)

شرح :

در صورتی که یکی از زوجین پس از طلاق  قصد سلب حضانت فرزند مشترک از خود را داشته باشد می‌تواند با تقدیم دادخواست، اسقاط این حق را تقاضا نماید و حضانت را به دیگری بسپارد. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع  از روند رسیدگی تا صدور رأی آشنا شوید.

1: پرونده درخواست ملاقات فرزند

شرح :

در صورتی که پس از طلاق تا پیش از صدور یا قطعیت حکم حضانت مادر تقاضای ملاقات فرزند خود را داشته باشد، می تواند به موجب دادخواست مربوطه و با مطالعه نمونه پرونده فوق از دادگاه خواسته خود را تقاضا نماید.

پرونده الزام خوانده به تمکین عام و خاص

شرح :

در صورتی که زوجه بدون دلیل موجه از خانه زوج خارج شده و از تمکین امتناع نماید، زوج می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با جزئیات رسیدگی به این موضوع، الزام وی به تمکین عام و خاص را از دادگاه تقاضا کند.

پرونده استرداد جهیزیه

شرح :

 پس از جاری شدن صیغه طلاق و تعیین تکلیف در باب حقوق  زوجه امکان استرداد جهیزیه وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آن آشنا شوید.

پرونده اثبات نسب (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی مدعی است با کسی غیر از مادر شناسنامه‌ای خود رابطه مادر و فرزندی دارد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق با نحوه طرح دعوای اثبات نسب و تقاضای اصلاح شناسنامه خود در دادگاه آشنا گردد.