ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
28
نتایج یافت شده
/ آراء صادره در دعاوی ملکی
پرونده درخواست فروش ملک و تقسيم وجوه حاصل از فروش به قدرالسهم شركاء

شرح :

در صورتی که ملکی را با دیگری شریک هستید و شرکا حاضر به فروش و پرداخت سهم شما نمی باشند، می توانید با مطالعه پرونده فوق از تمامی مراحل طرح دعوا تا صدور رای مطلع شوید و با ارائه مدارک و دادخواست خود به دادگاه، تقاضای فروش ملک و تقسیم وجوه حاصل از آن را مطرح نمایید.

پرونده الزام خواندگان به 1- فک رهن 2-اخذ مفاصا حساب و پایان کار شهرداری 3- تفکیک ثبتی مورد معامله

شرح :

در صورتی که خواهان نیازمند اطلاعات کامل در مورد رویه قضایی پرونده های مربوط به الزام خوانده به فک رهن، اخذ مفاصا حساب و پایان کار از شهرداری، تفکیک ثبتی مورد معامله و انتقال رسمی آپارتمان با همدیگر باشد، می تواند پرونده فوق را مطالعه نماید.

پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

شرح :

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اذن تصرف کند، مالک می تواند علیه متصرف غیر قانونی، در محاکم صالح طرح دعوا نماید. اطلاعات بیشتر در مورد رویه قضایی این گونه موضوعات را می توانید در نمونه پرونده فوق  مطالعه نمایید.

1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

شرح :

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع برمالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست، در صورتی که پیش از اثبات مالکیت زمین تقاضای خلع ید از آن شود منتهی به قرار رد دعوا می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده کنید.

پرونده اثبات مالکیت زمین

شرح :

در صورتی که شخصی، دلایل و مدارکی مبنی بر مالکیت زمینی داشته باشد که با دیگری مورد اختلاف است، می تواند برای اثبات مالکیت خود به مراجع قضایی مراجعه کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات موضوع مطلع شوید

پرونده اثبات مالکیت ملک مشاع

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی یکی از مالکین ملک مشاع است که مالکیت او از جانب مالک سابق پذیرفته نمی‌شود، می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق  و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام نماید.

پرونده الزام به صدور سند مالکیت

شرح :

در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک  از صدور سند مالکیت به نام دولت در مورد زمین‌های مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها خودداری نماید، سازمان ذیربط می‌تواند الزام این نهاد به صدور سند مالکیت را از دادگاه تقاضا نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده ابطال سند عادی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که پدر ملکی را به فرزندان صغیر خود بفروشد، بدون اینکه در سند انتقال هیچگونه دلالتی مبنی بر داشتن ولایت از طرف آنها برای قبول معامله ذکر شود، افراد ذینفع می‌توانند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این موضوع، ابطال سند عادی مذکور را از دادگاه تقاضا کنند.