ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
6
نتایج یافت شده
/ خلع ید
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی خلع ید
پرونده صدور حكم بر خلع يد از يك دستگاه آپارتمان

شرح :

در صورتی که شخصی ملک دیگری را بدون اذن تصرف کند، مالک می تواند علیه متصرف غیر قانونی، در محاکم صالح طرح دعوا نماید. اطلاعات بیشتر در مورد رویه قضایی این گونه موضوعات را می توانید در نمونه پرونده فوق  مطالعه نمایید.

1: پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

شرح :

خلع ید از اموال غیرمنقول فرع برمالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست، در صورتی که پیش از اثبات مالکیت زمین تقاضای خلع ید از آن شود منتهی به قرار رد دعوا می گردد. در نمونه پرونده فوق می توانید جزئیات این موضوع را مشاهده کنید.

پرونده خلع ید (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که اداره منابع طبیعی مدعی است زمین تحت تصرف شخصی جزء اراضی ملی محسوب می‌شود، برای طرح دعوای خلع ید از ملک مذکور می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق اطلاعات مفیدی کسب نماید.

پرونده خلع ید

شرح :

در صورتی که شخصی مدعی تصرف غاصبانه دیگری در ملک خود می‌باشد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با مراحل رسیدگی به این دعاوی، دعوای خلع ید در دادگاه مطرح نماید.

پرونده خلع ید و تحویل مبیع (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که فروشنده پس از فروش ملک خود و تنظیم سند به نام خریدار، از تخلیه ملک و تحویل آن به خریدار امتناع نماید، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق رفع تصرف و خلع ید وی را از مراجع قضایی درخواست نماید. چنانچه فروشنده مدعی است که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی‌تواند بدون تقدیم دادخواستی ازسوی خوانده، تحویل مبیع را منوط به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خریدار نماید.

پرونده تصرفات شهرداری در ملک بدون رعایت تشریفات قانونی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که ملکی در طرح‌های تعریضی شهرداری قرار دارد، شهرداری مکلف است برای تصرف در آن تشریفات قانونی را رعایت نماید. چنانچه بدون رعایت تشریفات قانونی عمل کند، زیان‌دیده (مالک) می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق علیه شهرداری در مراجع قضایی طرح دعوا نماید.