ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
7
نتایج یافت شده
/ سایر آراء دعاوی ملکی
اسناد حقوقی رویه قضایی آراء حقوقی آراء صادره در دعاوی ملکی سایر آراء دعاوی ملکی
پرونده اثبات وقوع عقد بیع (تجدیدنظر)

شرح :

چنانچه راجع به اموال غیر منقول نقل و انتقال صورت گیرد،  باید به ثبت برسد و تا مادامی که به ثبت نرسیده، محاکم مجاز به ترتیب اثر دادن به آن نمی باشند. در نمونه پرونده اثبات وقوع بیع می توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.

پرونده صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی با بستن راه ورودی ملک دیگری مانع اعمال حق مالکیت وی شود، مالک می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آگاهی از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی، رفع ممانعت از حق و اعاده به وضع سابق را از دادگاه تقاضا نماید.

پرونده الزام به صدور سند مالکیت

شرح :

در صورتی که اداره ثبت اسناد و املاک  از صدور سند مالکیت به نام دولت در مورد زمین‌های مذکور در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها خودداری نماید، سازمان ذیربط می‌تواند الزام این نهاد به صدور سند مالکیت را از دادگاه تقاضا نماید. در نمونه پرونده فوق می‌توانید با جزئیات این موضوع آشنا شوید.